tuí(?-?),又称桓魋,名宋国左师向巢的弟弟。[1]

向魋
别名桓魋
时代春秋时期
国家宋国
身份司马
向超

前500年(鲁定公十年、宋景公十七年),宋景公宠信向魋。公子地把家产分成十一份,给亲信蘧富猎五份。公子地有四匹白马,向魋想要这四匹马。宋景公把马牵来,在马尾、马liè上涂上红色给向魋。公子地生气,派手下人打了向魋一顿并夺回马匹。向魋害怕,准备逃走,宋景公关上门对着向魋哭,眼睛都哭肿了。景公的母弟辰对公子地说:“您把家产分给蘧富猎,惟独看不起向魋,这也不公平。你平时对国君有礼,至多不过出国,国君一定挽留。”公子地出奔陈国,宋景公没有挽留。母弟辰向国君为公子地请求,宋景公不听。母弟辰说:“是我欺骗了我兄长。我领着国人出国,国君还和谁在一起?”冬季,母弟辰和仲佗石彄逃亡到陈国。[2][3]前499年(鲁定公十一年、宋景公十八年),春季,母弟辰和仲佗、石彄、公子地进入萧地而叛乱。秋季,乐大心跟着叛乱,成为宋国大患。这都是因为宋景公宠信向魋的缘故[4][5]

前493年(鲁哀公二年、宋景公二十四年),孔子周游列国到宋国,在大下和弟子习礼。向魋欲杀孔子,将大树拔除。弟子打算尽速离去,孔子说:“天生德于予,桓魋其如予何?”[6]前484年(鲁哀公十一年、宋景公三十三年),卫国太叔疾做向魋的家臣,把珍珠献给向魋,向魋赠他城chú。宋景公索取珍珠,向魋不给,得罪了宋景公。[7]。前482年(鲁哀公十三年、宋景公三十五年),宋国郑国争夺之间的弥作、顷丘、玉畅、yán、戈、yáng。向巢进攻郑国,郑国的罕达包围宋军。春季,宋国的向魋救援向巢。郑国的武子魋派人通告全军说:“抓到向魋的有赏。”向魋逃回国。在嵒地郑军全歼宋军[8]

前481年(鲁哀公十四年、宋景公三十六年),向魋受宠,扩充势力,损害到宋景公。宋景公让夫人突然向魋参加享礼,准备乘机讨伐。桓魋请求宋景公用ān地交换薄地。宋景公不同意,因为薄地是宋国殷商祖庙的所在。就把七个城并入鞌地。他想设享礼答谢宋景公,正午为期,向家的武装全都过去。宋景公对皇野说:“我把养育大了桓魋,现在他要害我,请马上救我。”请皇野相救。皇野说不得到左师向巢的同意是不行的。宋景公派皇野去请向巢一起打猎,向巢和皇野同乘一辆,到达逢泽,宋景公告诉向巢原因,向巢下拜,不能起立。皇野请宋景公和向巢盟誓。皇野请求兵符,以命令他的部下攻打桓魋。他的父老兄长和旧臣说:“不行。”他的新臣说:“服从我们国君的命令。”皇野就进攻向魋。子颀纵马奔告向魋。向魋想攻打里的宋景公,向子車劝阻他:“不能事奉国君,又要攻打公室,百姓不会亲附,只是寻死。”向魋就进入曹地叛变。六月,宋景公派向巢攻打桓魋,向巢想要得到大夫人质回来,没办到,也进入曹地,取得人质。向魋说:“不行,既不能事奉国君,又得罪百姓,怎么办?”就释放了人质,百姓背叛他。向魋逃亡到卫国。向巢逃亡到鲁国。在卫国公文氏攻打向魋,向他索取夏后氏玉璜。向魋把其他玉给了公文氏,就逃亡到齐国陈成子让向魋做次卿[9]

参考资料编辑

  1. ^ 杜预春秋经传集解》:向巢,向戌曾孙,向魋兄。郑玄注《礼记·檀弓》:向戌孙名魋。《左传正义》引世本:向戌生东隣叔子超,超生左师眇,眇即向巢也。
  2. ^ 《春秋·定公十年》:宋公子地出奔陈。
  3. ^ 《左传·定公十年》:宋公子地嬖蘧富猎,十一分其室,而以其五与之。公子地有白马四。公嬖向魋,魋欲之,公取而朱其尾鬛以与之。地怒,使其徒抶魋而夺之。魋惧,将走。公闭门而泣之,目尽肿。母弟辰曰:“子分室以与猎也,而独卑魋,亦有颇焉。子为君礼,不过出竟,君必止子。”公子地奔陈,公弗止。辰为之请,弗听。辰曰:“是我迋吾兄也。吾以国人出,君谁与处?”冬,母弟辰暨仲佗、石彄出奔陈。
  4. ^ 《春秋·定公十一年》:十有一年,春,宋公之弟辰及仲佗、石彄、公子地自陈入于萧以叛。
  5. ^ 《左传·定公十一年》:十一年,春,宋公母弟辰暨仲佗、石彄、公子地入于萧以叛。秋,乐大心从之,大为宋患,宠向魋故也。
  6. ^ 史记·孔子世家》
  7. ^ 左传·哀公十一年》
  8. ^ 左传·哀公十三年》
  9. ^ 左传·哀公十四年》