huī(?-?),,名,是公孙寿的儿子,荡意诸的弟弟[1],宋国司马

荡虺
时代春秋时期
身份宋国司马
公孙寿
子女荡泽

公子荡死的时候,公孙寿辞去司城的官职,请求让自己的儿子荡意诸接任。他后来告诉别人说:“国君无道,我的官位接近国君,很怕祸患惹到自己身上。可是舍弃官职,家族就无所庇护。儿子,是我的代表,姑且让我晚点死去。这样即便丧失了儿子,还不致于让家族灭亡。”[2]

前611年十一月二十二日,宋昭公准备去孟诸打猎,宋襄夫人就派人在路上杀死了他,荡意诸也因此而死。[3]宋文公即位后,派母弟须做了司城。华耦死后,宋文公派荡虺担任司马[4]

参考资料编辑

  1. ^ 《春秋经传集解·文公十六年》:虺,意诸之弟。
  2. ^ 《左传·文公十六年》:初,司城荡卒,公孙寿辞司城,请使意诸为之。既而告人曰:“君无道,吾官近,惧及焉。弃官,则族无所庇。子,身之贰也,姑纾死焉。虽亡子,犹不亡族。”
  3. ^ 《左传·文公十六年》:冬,十一月,甲寅,宋昭公将田孟诸。未至,夫人王姬使帅甸攻而杀之。荡意诸死之。
  4. ^ 《左传·文公十六年》:文公即位,使母弟须为司城。华耦卒,而使荡虺为司马。