WikiPilipinas

(重定向自菲律賓维基

菲律賓維基》(菲律賓語: WikiPilipinas)是一個非學術性質的网络百科全书,條目内容以介紹關於菲律賓相关主题爲主.

WikiPilipinas
WikiPilipinas icon.png
网站类型
网络社区
语言英語菲律賓語和其他菲律賓語言
持有者Vibal Foundation
创始人Vibal Foundation
网址www.wikipilipinas.org
推出时间2007年8月29日
现状下線

另見编辑

菲律賓维基提供如下语言版本:
英語菲律賓維基