File:Cdo Ó̤-muòng.oga

Cdo_Ó̤-muòng.oga(Ogg Vorbis声音文件,长度2.1秒,40 kbps)


文件说明

说明
English: Pronunciation of "Macau" in the native Foochow language
中文: “澳門”在福州话中的发音
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄: Ó̤-muòng diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié gì huák-ĭng
日期
来源 自己的作品
作者 Cyclohexane233

授权协议

我,本作品著作权人,特此采用以下许可协议发表本作品:
w:zh:知识共享

署名 相同方式共享

本文件采用知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议授权。
您可以自由地:
  • 共享 – 复制、发行并传播本作品
  • 修改 – 改编作品
惟须遵守下列条件:
  • 署名 – 您必须按照作者或许可人指定的方式对作品进行署名(但是不能以任何方式暗示他们同意您或您对作品的使用)。您必须指出正确的原作者,和提供授权条款的链接,并指出是否对内容进行了更改。 您可以以任何合理的方式来做,但不得以任何方式表明许可人认可您或您的使用。
  • 相同方式共享 – 如果您再混合、转换或者基于本作品进行创作,您必须以与原先许可协议相同或相兼容的许可协议分发您贡献的作品。

文件历史

单击某个日期/时间查看对应时刻的文件。

日期/时间缩略图大小用户备注
当前2017年11月4日 (六) 10:14
2.1秒(10 KB)Cyclohexane233User created page with UploadWizard

以下页面使用本文件:

全域文件用途

以下其他wiki使用此文件:

元数据