Help:克林貢語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示克林貢語读音的方法。

辅音
国际音标 克林贡语 拉丁字母
b KlingonLang b.svg b
t͡ʃ KlingonLang ch.svg ch
ɖ KlingonLang D.svg D
ɣ KlingonLang gh.svg gh
x KlingonLang H.svg H
d͡ʒ KlingonLang j.svg j
l KlingonLang l.svg l
m KlingonLang m.svg m
n KlingonLang n.svg n
ŋ KlingonLang ng.svg ng
pʰ KlingonLang p.svg p
qʰ KlingonLang q.svg q
q͡χ KlingonLang Q.svg Q
r (ɹ) KlingonLang r.svg r
ʂ KlingonLang S.svg S
tʰ KlingonLang t.svg t
t͡ɬ KlingonLang tlh.svg tlh
v KlingonLang v.svg v
w KlingonLang w.svg w
j KlingonLang y.svg y
ʔ KlingonLang '.svg '
单元音
国际音标 克林贡语 拉丁字母
ɑ KlingonLang a.svg a
ɛ KlingonLang e.svg e
ɪ KlingonLang I.svg I
o KlingonLang o.svg o
u KlingonLang u.svg u


双元音
国际音标 克林贡语 拉丁字母
ɑj KlingonLang a.svgKlingonLang y.svg ay
ɛj KlingonLang e.svgKlingonLang y.svg ey
ɪj KlingonLang I.svgKlingonLang y.svg Iy
oj KlingonLang o.svgKlingonLang y.svg oy
uj KlingonLang u.svgKlingonLang y.svg uy
ɑw KlingonLang a.svgKlingonLang w.svg aw
ɛw KlingonLang e.svgKlingonLang w.svg ew
ɪw KlingonLang I.svgKlingonLang w.svg Iw


超音段
国际音标 解释
ˈ 其后音节重读