Help:喀什米爾語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示克什米爾語读音的方法。

辅音
国际音标 天城文 波斯-阿拉伯字母 例子[1]
天城文 波斯-阿拉伯字母 罗马化
b ب बो'ड بؤڈ boḍ (/ˈboɖ/)
d د दप دپ dap (/ˈdap/)
ɖ ڈ डाकुर ڈآکُر dākur (/ˈɖaːkur/)
d͡ʒ ج ज'जीर ججیر jəjīr (/ˈd͡ʒəˌd͡ʒiːr/)
ɡ غ،گ गाम گآم gām (/ˈgaːm/)
h ح،ه हो'स هؤس hos (/ˈhos/)
j ی यार یآر yār (/ˈjaːr/)
ʲ ्य ى۪ च़ूँट्य ژوُنٛٹى۪ cū̃t (/ˈt͡sũːʈʲ/)
k ق،ک कोतुर کؤتُر kōtur (/ˈkoːtur/)
kʰ خ،کھ खबर خبر khabar (/ˈkʰabar/)
l ل लब لب lab (/ˈlab/)
m م म्योन مى۪ؤن mẏōn (/ˈmʲoːn/)
n ن نا na (/ˈna/)
p پ पोश پؤش poš (/ˈpoːʃ/)
pʰ پھ फो'त پھؤت phot (/ˈpʰot/)
f ف फँववारु' فنٛوآر fãwārɨ (/ˈfãwˌwaːrɨ/)
r ر रे'य رێی rey (/ˈrej/)
s ث، س، ص सास سآس sās (/ˈsaːs/)
ʃ ش शे'च شیچھ šech (/ˈʃetʃ/)
t ت، ط तो'त تؤت tot (/ˈtot/)
tʰ تھ थो'द تھؤد thod (/ˈtʰod/)
ʈ ٹ निगो'ट انگؤٹ anigo (/ˈaniˌgoʈ/)
ʈʰ ٹھ ठँड ٹھانٛڈ ṭhãḍ (/ˈʈʰãɖ/)
t͡s च़ ژ च़ूँट ژوُنٹھ cū̃ṭ (/ˈt͡sũːʈ/)
t͡sʱ छ़ ژھ छ़ाय ژھآے chāy (/ˈt͡sʱaːj/)
چ चाय چآے čāy (/ˈtʃaːj/)
ʰ چھ छान چھآن čhān (/ˈtʃʰaːn/)
w و वाव وآو wāw (/ˈwaːw/)
z ज़ ذ، ز، ض، ظ ज़ँग زنٛگ zãg (/ˈzãg/)
元音
国际音标 天城文 波斯-阿拉伯字母 例子
天城文 波斯-阿拉伯字母 罗马化
a ا نا na (/ˈna/)
آ, ـا छान چھآن čhān (/ˈtʃʰaːn/)
ə अ' ग'र گر gǝr (/ˈgər/)
əː आ' हा'र هر hǝ̄r (/ˈhəːr/)
e ए' ێ शे'च شێچھ šeč (/ˈʃetʃ/)
ی,ے त्येज़ تیز tẏēz (/ˈtʲeːz/)
i اِ किरायु' کِرایہ kirāyɨ (/ˈkiraːjɨ/)
اِی ज'जीर ججیر jǝjīr (/ˈd͡ʒə ˌd͡ʒiːr/)
ɨ उ' च़ु' ژ cɨ (/ˈt͡sɨ/)
ɨː ऊ' ٳ तू'र تور tɨ̄r (/ˈtɨːr/)
o ओ' ۆ बो'ड بؤڈ bod (/ˈboɖ/)
ؤ म्योन مى۪ؤن mẏōn (/ˈmʲoːn/)
ɔ अॅ ۄ दॅनु'वय دۄنواے dɔnɨway (/ˈdɔnɨwaj/)
ɔː ۄا सॉद سۄاد sɔ̄d (/ˈsɔːd/)
u اُ कोतुर کؤتر kōtur (/ˈkoːtur/)
وُ च़ूर ژوُر cūr (/ˈt͡suːr/)
 ̃ 鼻音化 نٛ च़ूँट ژوُنٛٹھ cū̃t (/ˈt͡sũːʈ/)


超音段
国际音标 解释
ˈ 其后音节重读
ː 其前辅音长读

参考资料 编辑

  1. ^ Grierson, George Abraham. A dictionary of the Kashmiri language. dsal.uchicago.edu. 1932 [2019-03-03].