Help:斯瓦希里語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示标准斯瓦希里语读音的方法。欲查看在条目中添加国际音标符号的指引,请见{{IPA-sw}}。

辅音
國際音標 例子
ɓ baba [ˈɓɑɓɑ]
ɗ dola [ˈɗɔlɑ]
ð dhambi [ˈðɑᵐbi][1]
ʄ ~ maji [ˈmɑʄi ~ ˈmɑdʒi]
f fisi [ˈfisi]
ɠ gani [ˈɠɑni]
ɣ ghali [ˈɣɑli][1]
h uhuru [uˈhuɾu]
j yeye [ˈjɛjɛ]
k kitabu [kiˈtɑbu]
l lakini [lɑˈkini][2]
m damu [ˈɗɑmu]
mtoto [m̩ˈtɔtɔ]
ᵐb mbali [ˈᵐbɑli]
ᶬv mvinyo [ˈᶬviɲɔ]
n nini [ˈnini]
nchi [ˈn̩tʃi]
ⁿd muhindi [muˈhiⁿdi]
ᵑɡ ngoma [ˈᵑɡɔmɑ]
ⁿdʒ injili [iˈⁿdʒili]
ⁿz kwanza [ˈkwɑⁿzɑ]
ɲ nyoka [ˈɲɔkɑ]
ŋ ng'ombe [ˈŋɔᵐbɛ]
p kikapu [kiˈkɑpu]
ɾ rafiki [ɾɑˈfiki][2]
s sisi [ˈsisi]
ʃ shamba [ˈʃɑᵐbɑ]
t moto [ˈmɔtɔ]
chumba [ˈtʃuᵐbɑ]
θ thelathini [θɛlɑˈθini][1]
v vitabu [viˈtɑbu]
w watu [ˈwɑtu]
x subulkheri [suɓulˈxɛɾi][1]
z maziwa [mɑˈziwɑ]
元音
國際音標 例子
ɑ baba [ˈɓɑɓɑ]
ɛ ndege [ˈⁿdɛɠɛ]
i Kiswahili [kiswɑˈhili]
ɔ mtoto [m̩ˈtɔtɔ]
u uhuru [uˈhuɾu]
超音段成分
國際音標 例子 解释
ˈ safari [sɑˈfɑɾi] 重讀[3]

注释 编辑

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 只见于借词。
  2. ^ 2.0 2.1 斯瓦希里語使用者多将[l][ɾ]合并为齿龈边闪音/ɺ/
  3. ^ 重音多落在单词的倒数第二个音节。

参考资料 编辑

  • Contini-Morava, Ellen, Swahili phonology, Kaye, Allen (编), Phonologies of Asia and Africa 1, Eisenbrauns: 841–860, 1997 
  • Mohammed, Mohammed Abdullah, Modern Swahili Grammar, Nairobi: East African Educational Publishers Ltd., 2001, ISBN 9966-46-761-0