Help:泉州話國際音標

本列表列出泉州話的國際音標,並以《當代泉州音字彙》的發音為主,並列出閩南方言拼音方案白話字(Douglas版)和《當代泉州音字彙》等拼音做對應,由於台灣官方的台羅拼音在閩南語拼寫上也可用於台灣的泉腔,亦列於此。以下「例字」欄括號內使用白話字方案。灰底為該方案未設計該音的符號,其括號內為對應的主流腔寫法。

子音 编辑

IPA POJ 臺羅 閩拼 當代字彙拼音 例字 華語類似音
p b 邊 (pien) 邊(biān)
ph p 頗 (phó) 拍(pāi)
b b bb m◌ [a] 文 (bûn) 無對應,類似邊的聲母但聲帶振動
m m- bbn m [a] 毛 (mô͘) 媽(mā)
am, öm, im am, erm, im am, em, im am, em, im 暗 (àm)、欣 (höm)、心 (sim) 無對應,相當於暗、東、心等字的韻母最後收閉雙唇。
t d 地 (tě) 端(duān)
th t 他 (tha) 透(tòu)
l l l◌ [a] 柳 (liú) 來(lái)
d (l) d dd l◌ [a] 柳 (diú) [b] 無對應,類似端的聲母但聲帶振動
n n ln l [a] 耐 (nǎi) 泥(ní)
-n 因 (in) 因(yīn)
t͡ɕ˭[c] chi, cheng, chek [d] tsi zi 爭 (cheng) 精(jīng)
t͡ɕʰ[c] chhi, chheng, chhek[d] tshi ci 七 (chhit) 七(qī)
ɕ[c] si, seng, sek si 心 (sim) 心(xīn)
d͡ʑ[e][c] ji zzi (l) 入 (ji̍p) 無對應,類似精的聲母但聲帶振動
t͡s˭ ch[d] ts z 曾 (chan) 走(zǒu)
t͡sʰ chh[d] tsh c 出 (chhut) 菜(cài)
s s 三 (sam) 三(sān)
d͡z[e] j zz (l) 熱 (jua̍h) 無對應,類似走的聲母但聲帶振動
k g 求 (kiû) 干(gān)
kh k 去 (khǜ) 快(kuài)
g g gg ng◌ [a] 語 (gǘ) 無對應,類似干的聲母但聲帶振動
ŋ ng- ggn ng [a] 雅 (ngá) 無對應的聲母,類似昂(áng)的韻母去掉[a]的音用為聲母。
eng, ang,
ong, öng
ing, ang,
ong, erng
ing, ang,
ong, eng
櫻 (eng)、幫 (pang)
東 (tong)、生 (söng)
櫻(yīng)、幫(bāng)、東(dōng)、生(shēng)
h[f] h 喜 (hí) 無對應,類似黑(hēi)的聲母但是舌根不用抵住軟顎
ʔ [g] 不寫出 影 (éng, [ʔiŋ˥˩]) 無聲母且無介音的字,如a, e, ê, o 開頭的字。
韻化聲母
-m 姆 (ḿ) 姆(m)
ŋ̍ -ng 光 (kng) 無對應,類似生(shēng)的韻母但是不發出[e]的音。
入聲韻尾
-p 合 (ha̍p) 無對應,為發完韻母後快速收停在雙唇閉合
-t 七 (chhit) 無對應,為發完韻母後快速收停在舌頭抵住齒齦
-k 角 (kak) 無對應,為發完韻母後快速收停在舌根抵住軟顎
ʔ [h] -h 不寫出 桌 (toh) 無對應,為發完韻母後快速關閉聲門

母音 编辑

IPA POJ 臺羅 閩拼 當代字彙拼音 例字 華語類似音
a[i] a 鴨 (ah) 阿(ā)
e e ê 裔 (ě) 飛(fēi)
ə[j] ö er (e) e 妹 (bö̌), 德 (tök) 恩的前半(ēn)。
o[k] o ou 高 (ko) 我(wǒ)
ɔ o͘ [l] oo o 烏 (o͘) 無對應,類似我的韻母但嘴巴較開
ong, op, ok 福 (hok)
i[m][n] i, eng i [o] 一 (it), 英 (eng) 一(yī)
ɯ [p] ü ur [p] (u) y 豬 (tü), 恩 (ün) 資(zī)
u[q][r] u [s] 武 (bú) 武(wǔ)
雙母音
ai̯ ai 愛 (ài) 愛(ài)
au̯ au ao 交 (kau) 交(jiāo)
i̯a ia, ek ia [o] 射 (s), 色 (sek) 下(x)
i̯ɛ[t] ien, iet ian, iat [o] 電 (tn), 結 (kiet) 電(dn),但華語的[ian]往往嘴巴較開。
i̯o [k] io [o] iou 腰 (io) 囧(jng)[u]
i̯ɔ iong, iok [o] 中 (tiong) 無對應,類似囧的韻母但嘴巴張較開。
i̯u iu [o] 手 (chh) 無對應,類似秀(x)的韻母不發出[o]的音。
ə̯u [j] öu eru (io) (iou) 購 (köù) 無對應,類似歐[ou]的韻母但是[o]發音改為恩[en]的[e]。
ə̯e [j] öe ere (ue) 雞 (köe) 無對應
u̯a oa ua [s] 化 (h) 化(h)
u̯e oe ue [s] 瓜 (koe) 位(i)
u̯i ui [s] 水 (súi) 無對應,類似水(sh)的韻母不發出[e]的音。
三母音
i̯au̯ iau iao [o] 消 (siau) 消(xiāo)
u̯ai̯ oai uai [s] 怪 (koài) 怪(guài)
鼻化母音
◌̃ m, n, ng bbn, ln, ggn m, n, ng 毛 (mô͘), 貓 (niau), 雅 (ngá) [v]
ã an ann na a 衫 (san) 無對應,相當於[a]發鼻音。
en (/ in)[w] enn ne e 嬰 (en)[x] 無對應,相當於[ei]發鼻音。
ĩ in inn ni i 圓 (în) 無對應,相當於[i]發鼻音。
ɔ̃ on onn noo o 惡 (òn) 無對應,相當於[o]發鼻音並較開嘴。
ãĩ̯ ain ainn nai ai 唉 (hain) 無對應,相當於[ai]發鼻音。
ĩ̯ã ian iann nia ia 營 (iân) 無對應,相當於[ia]發鼻音。
ĩ̯ũ iun iunn niu iu 羊 (iûn) 無對應,亦無相近的音。
ũ̯ã oan uann nua ua 寒 (kôan) 無對應,類似[ua]發鼻音。
ũ̯ĩ uin uinn nui ui 快 (khn) 無對應,亦無相近的音。
ũ̯ãĩ̯ oain uainn nuai uai 橫 (hoâin)[y] 無對應,相當於[uai]發鼻音。
備註:白話字的 ◌n上標n不支援時,會改寫為[◌N]。

泉州南曲專用音 编辑

 • 《當代泉州音字彙》另收了唱南曲時的專用古音,無對應閩拼。
IPA POJ 臺羅 當代字彙拼音 例字 華語類似音
ɨ̯a ïa ira ya 寄 (kïà), 得 (tïak) 無對應
ɨ̯e ïe ire 鞋 (ï̌e) 無對應
ɨ̯o ïo iro you 偶 (ngïó) 無對應
ɨ̯ə ïö irer ye 怎 (chïö́m), 恩 (ïön), 曾 (chïö̌ng), 核 (hïö̍t) 無對應
ɨ̯̃ã ïan irann ya 囝 (kïán) 無對應
ɨ̯̃ĩ ïin irinn yi 肩 (kïin) 無對應

聲調 编辑

調名 POJ 臺羅 閩拼 簡式閩拼 當代字彙拼音 例字 府城腔 廈門腔
IPA 調值 變調 IPA 調值 變調
輕聲 --a 不標 aw a0 (āu--ji̍t) (不定)[z]
陰平 a ā av a1 ˧˧ 33 ˦˦ 44 22
陽平 â á aa a2 ˨˦ 24 22 ˨˦ 24 22
陰上 á ǎ ar a3 ˥˥ 55 24 ˥˧ 53 44
陽上 ǎ a᷾ aj a4 ˨˨[aa] 22[aa] 22
陰去 à à ax a5 ˦˩ 41 55 ˨˩ 21 53
陽去 ā â a a6 22 ˨˨ 22 21
陰入 ap, at, ak āp, āt, āk ab, ad, ag ap7, at7, ak7 ˥ʔ 5 24 ˧˨ʔ 32 21
ah āh aq a7 5 4
陽入 a̍p, a̍t, a̍k áp, át, ák ap, at, ak ap8, at8, ak8 ˨˦ʔ 24 2 ˧˨ʔ 4 21
a̍h áh ah a8 22 21
 • 在三疊字時,第一字會變調為陽平聲;只有陰去聲的字三疊字時,第一字照原本變調。

註釋 编辑

 1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 《當代泉州音字彙》照泉州音韻古籍《彙音妙悟》,將去鼻化的聲母與去鼻化前的鼻化聲母視為同音位,使用同樣符號,以後面的韻母是否加底線表示是否去鼻,韻母不加底線則表示前方聲母去鼻音,韻母有加底線,則表示前方聲母為鼻音聲母。
 2. ^ 僅用於廈門話,廈門話將泉州話[l]音發為[d]。
 3. ^ 3.0 3.1 3.2 3.3 /t͡ɕ/、/t͡ɕʰ/跟/ɕ/在廈門話中,並不會顎化,發為/t͡s/、/t͡sʰ/和/s/。
 4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 白話字的變體中,/t͡ɕ/ [ch] 與 /t͡ɕʰ/ [chh] 也可寫為 [ts] 和 [tsh]。
 5. ^ 5.0 5.1 /d͡z/和/d͡ʑ/已在不少地區併入/l/。
 6. ^ 部分學者認為發音位置較前,可能是/ʜ/、/ħ/。
 7. ^ 做聲母的聲門塞音漢學上被稱為「零聲母」。在前方有字且韻母是收/n/、/ŋ/、/m/等韻尾時,此聲門塞音會消失,並與前字連音,且原聲門塞音後接的韻母也會跟著受前方韻尾而鼻音化;如「榕仔」(chhêng-á),後面的「仔」為零聲母,前方的「榕」韻尾為/ŋ/,原本兩字分別念/t͡ɕʰiŋ/、/ʔa/,合在一起變成/t͡ɕʰiŋɑ̃/,後方的「仔」變得像是念成[ngá]。而在零聲母前若有字且韻母收為/p̚/、/t̚/、/k̚/等韻尾時,此聲門塞音會變為/p/、/t/、/k/對應的濁音/b/、/d/或/l/、/g/;如「這个」(chit ê),後面的「个」為零聲母,前方的「這」韻尾為/t̚/,原本兩字分別念/t͡ɕit̚/、/ʔe/,合在一起變成/t͡ɕit̚le/,後方的「个」變得像是念成[lê]。
 8. ^ 聲門入聲在後面有接字的情況下(即需要變調的情況),此聲門塞音會消失。
 9. ^ 會根據前後接的子音而發音有前後的差別,而可能發為/ɑ/,這邊不做區別。
 10. ^ 10.0 10.1 10.2 有些學者認為[ö]是發為/ɘ/。
 11. ^ 11.0 11.1 部分地區[o]發為/ɤ/。
 12. ^ 白話字的/ɔ/ [o͘] 有時寫成[ou],因為[o͘]右上角的那點不易見。
 13. ^ 根據前後接的子音或母音,可能發為/ɪ/,這邊不做區別。
 14. ^ 做為介音時,有時會弱化為子音/j/。
 15. ^ 15.0 15.1 15.2 15.3 15.4 15.5 15.6 在閩拼中,當[i]是第一個字元時,需在前加上[y];若加上[y]後,[i]不是該字的唯一母音,則[i]省略不寫。
 16. ^ 16.0 16.1 部分地區將[ü]發為/ɨ/,則對應的台羅拼音寫為[ir]。
 17. ^ 根據前後接的子音或母音,可能發為/ʊ/,這邊不做區別。
 18. ^ 做為介音時,有時會弱化為子音/w/。
 19. ^ 19.0 19.1 19.2 19.3 19.4 在閩拼中,當[u]是第一個字元時,需在前加上[w];若加上[w]後,[u]不是該字的唯一母音,則[u]省略不寫。
 20. ^ [ien]跟[iet]的[ie],發音在不同腔口中不同,可能發為/i̯æ/、/i̯ɛ/或/i̯e/。
 21. ^ 標準華語的「囧」韻母是/iʊŋ/,但在主流華語腔調已多變為/ioŋ/。
 22. ^ 所有放在鼻音聲母後的韻母全部會鼻音化。
 23. ^ 泉州話無鼻音/e/,僅在與漳州交界的廈門有受影響而有非常小部分的發音改為,因此只用於那幾個特例。
 24. ^ 廈門話發音,其他泉州話發為[in]。
 25. ^ 泉州話本無[oain]的韻母,但在漳州交界的廈門話受影響而有。
 26. ^ 輕聲只會位於詞尾,因此不會有變調情形。
 27. ^ 27.0 27.1 新派為33,/˧˧/。

參考資料 编辑