Help:现代标准汉语国际音标

以下表格列出國際音標在維基百科上表記現代標準漢語普通話國語華語)語音的方式。

首位(聲母)
國際音標 漢語拼音 注音符號
/p/ b
/pʰ/ p
/m/ m
/f/ f
/t̪/ d
/t̪ʰ/ t
/n̪/ n
/l̪/ l
/k/ g
/kʰ/ k
/x̠/ h
/t̠͡ɕ/ j
/t̠͡ɕʰ/ q
/ɕ/ x
/ʈ͡ʂ/ zh
/ʈ͡ʂʰ/ ch
/ʂ/ sh
/ɻ˔/ r
/t͡s/ z
/t͡sʰ/ c
/s/ s
/m̥/ h-(m) ㄏ-(ㄇ)
/ŋ̊/ h-(ng) ㄏ-(ㄫ)
尾位(韻母)
國際音標 漢語拼音 注音符号
/ä/ a
/wä/ wa, -ua ㄨㄚ
/jä/ ya, -ia ㄧㄚ
/o̞/ o
/wo̞/ wo, -uo, (b/p/m/f)-o ㄨㄛ,(ㄅ/ㄆ/ㄇ/ㄈ/)-ㄛ
/ɤ̝͡ə̠/ e
/e̞/ ê
/je̞/ ye, -ie ㄧㄝ
/ɥe̞/ yue, -üe ㄩㄝ
/i/ yi, -i
/u/ wu, -u
/y/ yu, -ü
/a̠j/ ai
/wa̠j/ wai, -uai ㄨㄞ
/ja̠j/ yai ㄧㄞ
/əj/ ei
/wəj/ wei, -ui ㄨㄟ
/ɑ͗w/ ao
/jɑ͗w/ yao, -iao ㄧㄠ
/ɤ̞͗w/ ou
/jɤ̞͗w/ you, -iu ㄧㄡ
/ã̠ⁿ/ an
/wã̠ⁿ/ wan, -uan ㄨㄢ
/jɛ̃ⁿ/ yan, -ian ㄧㄢ
/ɥæ̈̃ⁿ/ yuan, -üan ㄩㄢ
/ə̃ⁿ/ en
/wə̃ⁿ/ wen, -un ㄨㄣ
/ĩⁿ/ yin, -in ㄧㄣ
/ỹⁿ/ yun, -ün ㄩㄣ
/ɑ̃ŋ˗/ ang
/wɑ̃ŋ˗/ wang, -uang ㄨㄤ
/jɑ̃ŋ˗/ yang, -iang ㄧㄤ
/ɤ̞̃ŋ˗/ eng
/wɤ̞̃ŋ˗/ weng ㄨㄥ
/ʊ̃ŋ˗/ ong -ㄨㄥ
/ĩŋ˗/ ying, -ing ㄧㄥ
/jʊ̃ŋ˗/ yong, -iong ㄩㄥ
/ɚ/ er, eir, enr ㄦ,ㄟㄦ,ㄣㄦ
/wɚ/ weir, -uir, wenr, -unr ㄨㄟㄦ,ㄨㄣㄦ
/jɚ/ yir, -ir, yinr, -inr ㄧㄦ,ㄧㄣㄦ
/ɥɚ/ yur, -ür, yunr, -ünr ㄩㄦ,ㄩㄣㄦ
/ä˞/ ar, air, anr ㄚㄦ,ㄞㄦ,ㄢㄦ
/wɐ˞/ war, -uar, wair, -uair, wanr, -uanr ㄨㄚㄦ,ㄨㄞㄦ,ㄨㄢㄦ
/jɐ˞/ yar, -iar, yanr, -ianr ㄧㄚㄦ,ㄧㄢㄦ
/ɥɐ˞/ yanr, -üanr ㄩㄢㄦ
/ɤ˞/ -er ㄜㄦ
/wo̞˞/ wor, (b, p, m, f)-or ㄨㄛㄦ,(ㄅ/ㄆ/ㄇ/ㄈ)ㄛㄦ
/je̞˞/ yer, -ier ㄧㄝㄦ
/ɥe̞˞/ yuer, -üer ㄩㄝㄦ
/ɑ͗˞ʷ/ aor ㄠㄦ
/jɑ͗˞ʷ/ yaor, -iaor ㄧㄠㄦ
/ɤ̞͗˞ʷ/ our ㄡㄦ
/jɤ̞͗˞ʷ/ your, -iur ㄧㄡㄦ
/ɑ̃˞/ angr ㄤㄦ
/wɑ̃˞/ wangr, -uangr ㄨㄤㄦ
/jɑ̃˞/ yangr, -iangr ㄧㄤㄦ
/ɤ̞̃˞/ engr ㄥㄦ
/wɤ̞̃˞/ wengr ㄨㄥㄦ
/ʊ̃˞/ ongr ㄨㄥㄦ
/jɤ̞̃˞/ yingr, -ingr ㄧㄥㄦ
/jʊ̃˞/ yongr, -iongr ㄩㄥㄦ
/ɹ̩/ (z/c/s)-i
/ɻ̍/ (zh/ch/sh/r)-i
/m̩/ m
/n̩/ n
/ŋ̍/ ng
聲調
國際音標 漢語拼音 注音符號 描述
˥, ˦ ā 陰平:
高平調(55或44)
˧˥, ˨˥, ˨˦ á ㄚˊ 陽平:
升調(35,25或24)
˨˩˦, ˨˩˧, ˨˩˨, ˨˩, ˨ ǎ ㄚˇ 上聲:
降升調(214,213,212)、低降調(21)、低平調(22)
˥˩, ˥˧, ˧˩, à ㄚˋ 四声:
降調(51,53或31)
無固定 a ·ㄚ 輕聲:
(陰平、去聲後)低,

(陽平、上聲後)高

另见编辑

注释编辑

参考来源编辑

外部链接编辑