Help:皮埃蒙特語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示皮埃蒙特語读音的方法。欲查看在条目中添加国际音标符号的指引,请见{{IPA-pms}}。

辅音[1]
國際音標 例子
b motobin, Biela, glòb
d perde, vëdde, dapërtut, bòrd
dz arvëdse, dzèmber
gieugh, giàun, alèrgich, magg
f fieul, definission
ɡ gheuba, magara, lagh
k canaja, chèich, quajëtta, brich
l alpin, làit, còl
m musé, tamborn, dòm, fomna
n novod, pann, genà[2]
ŋ dansé, lenga, ghërsin, bon-a[2]
ɲ gnun, scagn, soagné
p amprendù, pitòst, grop
r riscaudament, arnomà, àutr
s Savòja, mersì, fasson
t majëtta, batù, Turin
cesa, ciàir, s-cet, baricc
v veja, derivà, dventà
ʋ avosà, vnù, euvra
z zòna, disoma, arzultà, sbalià[3]
半元音
國際音標 例子
j sacabojé, avèj, stàit, piassa
ʊ̯ àut, giàun, Euròpa
w question, guèra
ɥ nav, cativ, euv
 
元音
國際音標 例子
a manera, ancaminà[4]
ɑ ampi, vàire, sacrà[4]
e fnestra, dovré, elétrica
ɛ tèra, nen, përchè, vers[4]
ə marëssal, ghëmmo, vësco
i finisso, ghignon, fiorì
ø Pinareul, greuja, bleu[4]
ɔ nòta, rispòsta, ëdcò[4]
ʊ fonsion, moneda, róndola
y buel, agiut, cudì, vnù
 
超音段成分
國際音標 例子
ˈ Piemont [pjeˈmʊŋt]
ˌ deurbëscàtole [ˌdørbəˈskɑtʊle]
. noarèis [nʊ.aˈrɛjz]
ː fiëtta [ˈfjətːa]

注释 编辑

  1. ^ 皮埃蒙特语辅音长度一般缺乏明显对比,双写通常只用于拼写(例如cc, gg, nn, ss)。然而,当不作此用时,则表示辅音延长。
  2. ^ 2.0 2.1 通常n在元音前表示/n/,其余位置则表示/ŋ/。如果不是这样,那么以nn表示/n/,以n-表示/ŋ/以免混淆。
  3. ^ 在浊辅音或鼻辅音前,以及未双写时在(半)元音之间或词尾时,s总是浊音[z]
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 /ɛ/, /ɔ/, /ø/[ɑ]只见于重读位置,后者在多数方言中是/a/的重读音位变体。