Help:緬甸語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示缅甸语读音的方法。欲查看在条目中添加国际音标符号的指引,请见{{IPA-my}}。

辅音
国际音标 例子
b ဘဲ [bɛ́]
d ဓာတ် [daʔ]
ဂျင် [ɪ̀ɴ]
ð အညာသား [ʔəɲàðá]
ɡ ဂုဏ် [ɡòʊ̯ɴ]
h ဟုတ် [hoʊ̯ʔ]
j ယား [já]
k ကုန် [kòʊ̯ɴ]
ခုန် [òʊ̯ɴ]
l လုပ် [loʊ̯ʔ]
လှုပ် [oʊ̯ʔ]
m မတ် [maʔ]
မှတ် [aʔ]
n နမ်း [náɴ]
နှမ်း [áɴ]
ɴ ခံ [kʰàɴ]
ɲ ညစ် [ɲɪʔ]
ɲ̥ ညှစ် [ɲ̥ɪʔ]
ŋ ငါး [ŋá]
ŋ̊ ငှါး [ŋ̊á]
p ပဲ [pɛ́]
ဖဲ [ɛ́]
ɹ တိရစ္ဆာန် [təɹeɪ̯ʔsʰàɴ][注 1]
s စာ [sà]
ဆာ [à]
ʃ ရှာ [ʃà]
t တတ် [taʔ]
ထပ် [aʔ]
ကြဉ် [ɪ̀ɴ]
tɕʰ ချင် [tɕʰɪ̀ɴ]
θ သတ် [θaʔ]
w ဝါး [wá]
z ဇာ [zà]
ʔ အုတ် [ʔoʊ̯ʔ]
元音
国际音标 例子
a နား [ná]
နိုင် [nàɪ̯ɴ]
နောက် [naʊ̯ʔ]
e နေ [nè]
နိပ် [nʔ]
ɛ နယ် [nɛ̀]
ə ခလုတ် [kʰəloʊ̯ʔ]
i နီး [ní]
ɪ နင်း [nɪ́ɴ]
o နို့ [n]
နုန်း [nóʊ̯ɴ]
ɔ နော် [nɔ̀]
u နှူး [n̥ú]
ʊ နွမ်း [nʊ́ɴ]
 
聲調
国际音标 例子
` ငါ [ŋà]
´ ငါး [ŋá]
˷ ငါ့ [ŋa̰]

注释 编辑

  1. ^ /ɹ/只见于外来词,且常用/j//l/代替。