Help:羅曼什語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示罗曼什语读音的方法。欲查看在条目中添加国际音标符号的指引,请见{{IPA-rm}}。

辅音
國際音標 例子
b buna, bler
d dent, dubel
[1] agid, jet
f fitg, flad, clav
ɡ gat, galant
k carr, architect, aug, kiosc, quai
l lavar, milli, val
ʎ egl, glieud, bigliet
m milli, um
n nanin, onns
ŋ saung, lungatg
ɲ bogn, gnierv
p papetaria, appartament, verb
r ʁ[2] roda, carr, meglra
s vossa, nus
ʃ schanza, glisch, puspei, scopo
t teater, ti, agid
ts cefra, bellezza, zunt
[1] chasa, tgamin
rumantsch, tschetschapuorla
v grava, watt
z casa, rosa
ʒ sbagl, Svizra, branscha, Grischun
边缘辅音
h[3] haluncs, hobi
方言辅音
ç amih
半元音
j jeu, Italia, yak
w quel, ual, walkman
元音
國際音標 例子
a banc, clav
ə ~ ɐ[4] casa, mellen
e bler, pér
ɛ è, pèr
i ti, historic
ɔ pom, toc
o biro, ovra
u o ~ ʊ[2] bun, udir
方言元音[5]
ø chaschöl, ögl
y mür, bügl
 
超音段成分
國際音標 例子
ˈ comba [ˈkɔmbɐ]
ˌ libramain [ˌlibrəˈmaːin]
. gïunist [dʒi.uˈniʃt]
ː dar [daːr]
◌̯[6] cuort [kuɔ̯rt]

注释

编辑
  1. ^ 1.0 1.1 某些语言学家也将[dʑ][tɕ]分别转写为[ɟ][c]
  2. ^ 2.0 2.1 各方言发音有所不同。
  3. ^ h仅在感叹词和借词中送气。
  4. ^ 发音介于此二者之间。
  5. ^ 只见于恩加丁方言罗曼什语Puter下恩加丁方言罗曼什语Vallader以及德语借词。
  6. ^ 用于表示下降双元音的第二个元素。