Help:薩特菲士蘭語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示萨特弗里斯兰语读音的方法。

國際音標 辅音
当代 传统 例子
b b Babe [ˈbabə] (二者)
[比如?] (当代)[注 1]
[比如?] (传统)[注 1]
p
d d Dai [daːi] (二者)
Bloud [bloːut] (当代)[注 1]
Bloud [bloːud] (传统)[注 1]
t
f Fjúur [fjuːɐ̯] (二者)
ɡ ɣ Gäize [ˈɡɛɪzə] (当代)
Gäize [ˈɣɛɪzə] (传统)
h hoopje [ˈhoːpjə] (二者)
k Kiuwe [ˈkɪuwə] (二者)
l lait [laːit] (二者)
m Múus [muːs] (二者)
n näi [nɛɪ] (二者)
ŋ sjunge [ˈsjʊŋə] (二者)
p Pik [pɪk] (二者)
ʀ r roowje [ˈʀoːvjə] (当代)[注 2]
roowje [ˈroːvjə] (传统)[注 2]
s s säike [ˈsɛɪkə] (二者)
fräisk [fʀɛɪʃk] (当代)[注 3]
fräisk [frɛɪsk] (传统)[注 3]
ʃ
t Toom [toːm] (二者)
v Woater [ˈvɔːtɐ] (二者)
x noch [nɔx] (二者)
z zuuzje [ˈzuˑzjə] (二者)
半元音
國際音標 例子
ɐ̯ Fjúur [fjuːɐ̯] (二者)[注 2]
j Jader [ˈjadɐ] (二者)
w Kiuwe [ˈkɪuwə] (二者)
超音段
ˈ Böije [ˈbœːijə] (二者)
ˌ [比如?]
國際音標 元音
当代 传统 例子
单元音
a fat [fat] (二者)
aast [aːst] (二者)
Dee [deː] (二者)
ɛ Sät [sɛt] (二者)
ɛː tään [tɛːn] (二者)
ɪ Wille [ˈvɪlə] (二者)
Piene [ˈpiˑnə] (二者)
Wíek [viːk] (二者)
Dook [doːk] (二者)
ɔ Dot [dɔt] (二者)
ɔː doalje [ˈdɔːljə] (二者)
øː Hööchte [ˈhøːxtə] (二者)
œː Göäte [ˈɡœːtə] (二者)
œ bölkje [ˈbœlkjə] (二者)
ʊ Buk [bʊk] (二者)
kuut [kuˑt] (二者)
Múus [muːs] (二者)
ʏ Djüpte [ˈdjʏptə] (二者)
ʏˑ wüül [vʏˑl] (二者)
Düwel [ˈdyːvəl] (二者)
双元音
aːi Bail [baːil] (二者)
aːu Dau [daːu] (二者)
eu häuw [heuw] (二者)
eːu skeeuw [skeːuw] (二者)
ɛːu sääuwen [ˈsɛːuwən] (二者)
ɛɪ wäit [vɛɪt] (二者)
iˑu Lieuw [liˑuw] (二者)
iːu íeuwen [ˈiːuwən] (二者)
ɪu Kiuwe [ˈkɪuwə] (二者)
oːɪ swooije [ˈsvoːɪjə] (二者)
ɔːɪ toai [tɔːɪ] (二者)
oːu Douk [doːuk] (二者)
ɔy floitje [ˈflɔytjə] (二者)
œːi Böije [ˈbœːijə] (二者)
仅非重读
ɐ Woater [ˈvɔːtɐ] (二者)[注 2]
ə ze [zə] (二者)


注释 编辑

  1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 当代方言中/b//d/在音節尾清化为[p][t],而在传统方言中倾向于保持浊化[b, d]
  2. ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 /r/音位变体如下:
    /r/发音为[ʀ](当代方言)或[r](传统方言);
    /r/在元音后发音为[ɐ̯]
    /ər/发音为[ɐ]
  3. ^ 3.0 3.1 当代方言中/s/在辅音前倾向于发音为[ʃ]。传统方言中/s/在辅音前则发音为[s]