Template:校對翻譯句

這位作者是在破壞中。[請求校對翻譯]

文档图示 模板文档[查看] [编辑] [历史] [清除缓存]

本模板用来标记疑似翻译不正确的句子。

自动参数生成 编辑

{{subst:Check translation/auto|请求校对的译文}}

模板重定向 编辑

参见 编辑