Template:Color box2

   

使用方法编辑

{{Color box2|背景顏色|文字|文字顏色|邊框顏色}}

使用範例编辑

  • {{Color box2|green}}   
  • {{Color box2|yellow|黃色背景黑色文字}} 黃色背景黑色文字 
  • {{Color box2|red|紅色背景藍色文字|blue}} 紅色背景藍色文字 
  • {{Color box2|yellow|黃色背景綠色文字紅色邊框|green|red}} 黃色背景綠色文字紅色邊框 

関連項目编辑