Template:User yue-4

yue-4
Nei1-go3 jung6-wu6 ho2-ji5 jung6 dei6-dou6 ge3 jyut6-jyu5 zeon3-hang4 gaau1-lau4.
呢個用戶可以用地道粵語進行交流。