User:天夜叉/汝水巾譜

汝水巾譜

內容簡介编辑

此書載古今巾式。凡三十二圖。自華陽巾以下十三種。或採古書。或徵書籍。而倣爲之。然敍次多舛略。如折上巾。葛巾。幅巾。其尺幅形製。皆可考見。乃略而不敍。又明制本有軟巾諸色。及俗尚之淩雲等巾。亦俱失於登載。至貝葉巾以下十九種。則無所證據。皆術𡋕以意創爲之耳[1]

作者编辑

朱術𡋕(?-?),均焉汝水居士湖廣江陵(今湖北省荊州區)人,祖籍直隸鳳陽(今安徽),明朝宗室輔國中尉,政治人物。遼簡王朱植七世孫。初授直隸鎮江府通判,後升戶部陝西主事[2]

圖說[3]编辑

註釋编辑

  1. ^ 汝水巾譜一卷
  2. ^ ·施廷樞、葉仰高等,《荊州府志》(卷45):“朱術𡋕,字均焉,江陵人。遼簡王七世孫。輔國中尉。改授鎮江通判,遷戶部陝西司主事。”
  3. ^ 東城區圖書館圖片資料庫——汝水巾譜

參考文獻编辑

  • 永瑢、紀昀等,《四庫全書總目提要》
  • 施廷樞、葉仰高等,《乾隆荊州府志》