U18协会成员
半退休
 此用戶不再非常活躍於維基百科。


\relative c' {

\time 4/4
\tempo 4= 150

\key b \minor
b'8 r16 d8 r16 fis8 b8. r16 fis8. r16
\tempo 4= 155
b,8 r16 d8 r16 fis8 b8. r16 fis8. r16
\tempo 4= 160
\key b \major
b,8 r16 e8 r16 gis8 a8. r16 gis8. r16
\tempo 4= 165
b,8 r16 e8 r16 gis8 a8. r16 gis8. r16

\key b \minor
\tempo 4= 170
b8 r16 d8 r16 fis8 b8. r16 fis8. r16
\tempo 4= 175
b,8 r16 d8 r16 fis8 b8. r16 fis8. r16
\key b \major
\tempo 4= 180
b,8 r16 e8 r16 gis8 a8. r16 gis8. r16
\tempo 4= 185
b,8 r16 e8 r16 gis8 a8. r16 gis8. r16

\tempo 4=200
\key b \minor
b,,8 d8 fis8 b8. r8 fis8. r8
b,8 d8 fis8 b8. r8 fis8. r8
\key b \major
b,8 e8 gis8 a8.r8 gis8. r8
b,8 e8 gis8 a8.r8 gis8. r8

\key b \minor
b8 d8 fis8 b8. r8 fis8. r8
b,8 d8 fis8 b8. r8 fis8. r8
\key b \major
b,8 e8 gis8 a8.r8 gis8. r8
b,8 e8 gis8 a8.r8 gis8. r8

\key fis \minor
fis8 a8 cis8 fis8. r8 cis8. r8
fis,8 a8 cis8 fis8. r8 cis8. r8
\key fis \major
fis,8 b8 dis8 e8. r8 dis8. r8
fis,8 b8 dis8 e8. r8 dis8. r8

\key fis \minor
fis,,8 a8 cis8 fis8. r8 cis8. r8
\tempo 4=195
fis,8 a8 cis8 fis8. r8 <cis e>8. r8
\key fis \major
\tempo 4=190
fis,8 b8 dis8 e8. r8 dis8. r8
\tempo 4=185
fis,8 b8 dis8 e8. r8 <cis fis,>8. r8

\key fis \minor
\tempo 4=175
fis,8 r16 a8 r16 cis8 fis8. r16 cis8. r16
\tempo 4=165
fis,8 r16 a8 r16 cis8 fis8. r16 <cis e>8. r16
\tempo 4=155
\key fis \major
fis,8 r16 b8 r16 dis8 e8. r16 dis8. r16
\tempo 4=145
fis,8 r16 b8 r16 dis8 e8. r16 <b fis cis'>8. r16


\tempo 4=135
\key b \minor
b8 r16 d8 r16 fis8 b8. r16 fis8. r16
b,8 r16 d8 r16 fis8 b8. r16 <fis a>8. r16
\tempo 4=130
\key b \major
b,8 r16 e8 r16 gis8 a8. r16 gis8. r16
b,8 r16 e8 r16 gis8 a8. r16 <gis e b>8. r16

\key e \minor
\tempo 4=120
e,8 r16 g8 r16 b8 e8. r16 b8. r16
e,8 r16 g8 r16 b8 e8. r16 <a, d>8. r16
\key e \major
e8 r16 a8 r16 cis8 d8. r16 cis8. r16
e,8 r16 a8 r16 cis8 d8. r16 <a c>8. r16

\key a \minor
\tempo 4=114
a8 r16 c8 r16 e8 a8. r16 e8. r16
a,8 r16 d8 r16 fis8 g8. r16 fis8. r16
\tempo 4=108
f8 r16 c8 r16 a8 b8 r16 g8 r16 d8
\key a \major
cis8 d8 e8. r16 <a e cis a>4
}

用户页中央认证活动用户框签名区


欢迎来到50829的签名区!第一人会是谁呢?-- 2021年9月24日 (五) 14:39 (UTC) 点击签名

 1. 头香!--氢氰酸_留言区_签名区 2021年9月25日 (六) 08:58 (UTC)