zh-N
此用戶的母語漢語
nan-taiwan-4
這個使用者會曉用正港的臺灣話來佮人交流。
Tsit-ê sú-iōng-tsiá ē-hiáu īng tsiànn-káng--ê Tâi-uân-uē lâi kah lâng kau-liû.
ㄅㄆ
ㄇㄈ
這位用戶使用注音符號
CSS-3這個用戶能熟練地使用CSS
html-4这个用户能专业地使用HTML
Java-4
这个用户能专业地使用Java语言
JS-4这个用户能专业地使用JavaScript
SQL-3這個用戶能熟練地使用SQL
xml-4這個用户能專業地使用XML
FOX hello screenshot.PNG>此人是一名程序员↙
>主要使用Java_
Nuvola apps display.png此人从事与软件工程相关的工作。
這個用戶是一位數學愛好者