Michael nju
用戶框
zh-N
此用戶的母語漢語
yue-4
呢位用戶可以用地道粵語同人交流。
en-3
This user is able to contribute with an advanced level of English.
ja-1
この利用者は簡単日本語を話せます。
nan-1
Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ē lêng-le̍k sī chho͘-téng.
這個用者讀寫閩南語的能力是初等


技术编辑

C-3
這个用户能熟练地使用C语言
C++-3這个用户能熟练地使用C++语言
py-3這個用戶熟練地使用Python
Java-2
这个用户能一般地使用Java语言
haskell-2
這個用戶能一般地使用Haskell
Rust-1
用戶刚开始使用Rust
ocaml-1
用戶刚开始使用OCaml
bash-2
这个用户能一般地編寫Bash腳本。
JSON-2這個用戶能一般地使用JSON
Matlab-2这个用户能一般地使用Matlab語言。
LaTeX-2這個用戶能一般地使用LaTeX
Markdown-3
用戶熟練地使用Markdown
html-2這個用戶能一般地使用HTML

观点编辑

一中這个用戶支持一个中国原则。
一國兩制
這个用戶主张或支持
一國兩制方式統一中國
 此用戶支持中國和平統一


 
這個用戶支持推廣中华文化