bǐng(?—87年9月2日),漢明帝的第八子,生母不详。

東漢永平十五年(72年)四月,刘昞封为常山王(治所在元氏縣,今河北省元氏縣西北十五里故城)。[1]漢章帝建初四年(79年)四月五日(西曆5月24日),徙为淮阳王(治所在陳縣,今河南省淮陽縣一帶),以汝南之新安、西华益淮阳国。[2][3]章和元年(87年)七月十七日(西曆9月2日),刘昞去世,[4]谥号,子殇王刘侧嗣位。[5]

家庭 编辑

家族世系圖 编辑

東漢淮陽王劉昞家族世系
 • - 淮陽王 藍
 • - 常山王 水藍
 • - 皇帝 黃
顯宗孝明皇帝劉莊
第八子
劉昞
?–87
常山王1
72–79

淮陽頃王1
79–87
小子
劉章
?–127
防子侯1
?–102

常山靖王3
103–127
劉側
?–102
常山殤王2
90–102
劉儀兄2人
亭侯
劉儀
?–144
常山頃王4
128–144
劉豹兄4人
亭侯
劉豹
?–152
常山節王5
145–152
劉暠
?–?
常山王6
153-184

子孫後代 编辑

劉側 编辑

常山殤王劉側[6](?-102年)是東漢第2任常山王,漢明帝之孫,淮陽頃王劉昞的幼子。

其父劉昞於淮陽王在位時逝世,並無指定嗣子。漢和帝永元二年(90年)五月七日(西曆6月22日),漢和帝紹封劉昞幼子劉側復為常山王,奉劉昞之後。[7][8]劉側在位十三年,永元十四年(102年)七月十三日(西曆8月14日),劉側於京師逝世,[9]諡號為,父子都沒有之國,葬在京師洛陽。劉側無子,和帝立劉側之兄劉防的兒子劉章為常山王。[5]

劉章 编辑

常山靖王劉章(?-127年)是東漢第3任常山王,淮陽頃王劉昞之子,劉側之兄。

漢和帝永元十四年(102年),常山殤王劉側無子,漢和帝立劉側之兄防子侯劉章為常山王。和帝可憐劉章早早喪父,多次賞賜。漢殤帝延平元年(106年)三月丙戌日,常山王劉章就國。[10]劉章在位二十五年,漢順帝永建二年(127年)正月二十日(西曆2月19日),劉章薨,[11]諡號為,其子劉儀嗣位。[5]

劉儀 编辑

常山頃王劉儀(?-144年)是東漢第4任常山王,常山靖王劉章之子。

漢順帝永建二年(127年)劉章去世,劉儀嗣位常山王。同年,封劉儀兄二人為亭侯。劉儀在位十七年,建康元年(144年)十月九日(西曆11月21日),劉儀薨,[12]諡號為,其子劉豹嗣位。[5]

劉豹 编辑

常山節王劉豹(?-152年)是東漢第5任常山王,常山頃王劉儀之子。

漢順帝建康元年(144年)劉儀去世,劉豹嗣位常山王。漢沖帝永嘉元年(144年),封劉豹兄四人為亭侯。劉豹在位八年,漢桓帝元嘉二年(152年)四月二十日(西曆6月10日),劉豹薨,[13]諡號為,其子劉暠嗣位。[5]

劉暠 编辑

常山王劉暠,中國東漢宗室,第6任(末代)常山王。常山節王劉豹之子。

漢桓帝元嘉二年(152年)劉豹去世,劉暠嗣位常山王。劉暠在位三十二年,漢靈帝中平元年(184年)黃巾之亂,劉暠棄國逃走,漢獻帝建安(206年)常山國除。[14][5]

延伸阅读 编辑

[]

 後漢書/卷50》,出自范晔後漢書
 魏書·卷52》,出自魏收魏书

參考資料 编辑

文獻:
資料:
 1. 萬斯同,《東漢諸王世表》,《後漢書三國志補表三十種》,中華書局,1984年
 2. 黃大華,《東漢皇子王世系表》,《後漢書三國志補表三十種》,中華書局,1984年
註腳:
 1. ^ 《後漢書·孝明帝紀》:〔永平十五年四月〕封皇子恭為鉅鹿王,黨為樂成王,衍為下邳王,暢為汝南王,昞為常山王,長為濟陰王。
 2. ^ 《後漢書·孝章帝紀》:〔建初四年四月〕己丑,徙鉅鹿王恭為江陵王,汝南王暢為梁王,常山王昞為淮陽王
 3. ^ 《後漢紀》卷11:〔建初四年四月〕己巳,靈壽王恭為彭城王,常山王炳為淮南王,汝南王暢為梁王。
 4. ^ 《後漢書·孝章帝紀》:〔章和元年七月〕壬子,淮陽王昞薨。
 5. ^ 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 《後漢書·孝明八王傳》:淮陽頃王昞,永平十五年封常山王,建初四年,徙為淮陽王,以汝南之新安、西華益淮陽國。立十六年薨,未及立嗣,永元二年,和帝立昞小子側復為常山王,奉昞後,是為殤王。立十三年薨,父子皆未之國,並葬京師。側無子,其月立兄防子侯章為常山王。和帝憐章早孤,數加賞賜。延平元年就國。立二十五年薨,是為靖王。子頃王儀嗣。永建二年,封儀兄二人為亭侯。儀立十七年薨,子節王豹嗣。元嘉元年,封豹兄四人為亭侯。豹立八年薨,子暠嗣。三十二年,遭黃巾賊,棄國走,建安十一年國除。
 6. ^ 《後漢紀》卷13作名「劉惻」。
 7. ^ 《後漢書·孝和帝紀》:〔永元二年五月〕丙辰,……紹封故淮陽王昞子側為常山王。
 8. ^ 《後漢紀》卷13:〔永元二年〕五月丙辰,……立故淮南閔王昺子惻為常山王,……
 9. ^ 《後漢書·孝和帝紀》:〔永元十四年七月〕壬子,常山王側薨。
 10. ^ 《後漢書·孝殤帝紀》:〔延平元年三月〕丙戌,清河王慶、濟北王壽、河間王開、常山王章始就國。
 11. ^ 《後漢書·孝順帝紀》:〔永建二年正月〕丁卯,常山王章薨。
 12. ^ 《後漢書·孝沖帝紀》:〔建康元年十月〕壬申,常山王儀薨。
 13. ^ 《後漢書·孝桓帝紀》:〔元嘉二年四月〕庚午,常山王豹薨。
 14. ^ 《後漢書·孝桓帝紀》:〔建安十一年〕是歲,……齊、北海、阜陵、下邳、常山、甘陵、濟陰、平原八國皆除。

相關 编辑