Category:Nan-taiwan 使用者

zh漢語) ⊃ zh-min閩語) ⊃ nan閩南語) ⊃ nan-taiwan(台灣話

维基百科:巴别
nan-taiwan-N
這個使用者的母語臺灣話
Tsit-ê sú-iōng-tsiá ê bú-gíTâi-uân-uē.
nan-taiwan-5
這個使用者會曉用專業的臺灣話,伊會當講誠紲拍的讀冊音白話音
Tsit-ê sú-iōng-tsiá ē-hiáu īng tsuan-gia̍p--ê Tâi-uân-uē, i ē-tàng kóng tsiânn suà-phah--ê tha̍k-tsheh-im kah pe̍h-uē-im.
nan-taiwan-4
這個使用者會曉用正港的臺灣話來佮人交流。
Tsit-ê sú-iōng-tsiá ē-hiáu īng tsiànn-káng--ê Tâi-uân-uē lâi kah lâng kau-liû.
nan-taiwan-3
這個使用者的臺灣話講了袂䆀
Tsit ê sú-iōng-tsiá--ê Tâi-uân-uē kóng liáu bē-bái.
nan-taiwan-2
這個使用者的臺灣話普普仔
Tsit ê sú-iōng-tsiá--ê Tâi-uân-uē phóo-phóo-á.
nan-taiwan-1
這個使用者只會曉用簡單的臺灣話,無法度講較輾轉。
Tsit-ê sú-iōng-tsiá tsí ē-hiáu īng kán-tan--ê Tâi-uân-uē, bô-huat-tōo kóng khah liàn-tńg.
nan-taiwan-0
這個使用者袂曉臺灣話
Tsit-ê sú-iōng-tsiá bē-hiáuTâi-uân-uē.
查阅所有用戶語言
nan-taiwan台語‎(台灣話
分類:Category:nan-taiwan 使用者
熟練度 模板 相關分類
母語 {{User nan-taiwan}} Category:nan-taiwan 母語使用者
专业 {{User nan-taiwan-5}} Category:nan-taiwan-5 使用者
接近母語 {{User nan-taiwan-4}} Category:nan-taiwan-4 使用者
高級 {{User nan-taiwan-3}} Category:nan-taiwan-3 使用者
中級 {{User nan-taiwan-2}} Category:nan-taiwan-2 使用者
初級 {{User nan-taiwan-1}} Category:nan-taiwan-1 使用者
完全不會 {{User nan-taiwan-0}} Category:nan-taiwan-0 使用者

子分类

本分类有以下7个子分类,共有7个子分类。