ISO 3166-2:DE國際標準化組織定義德國的代碼,屬於ISO 3166-2的子集,此代碼定義了德國的16個聯邦

每個代碼都被分成兩部份,前兩碼為德國ISO 3166-1的代碼「DE」,後兩碼為兩位拉丁字母,前後以連接號連接。

代碼 编辑

 
德國行政區圖,圖上標此代碼中各地區之後兩碼。
代碼 聯邦
DE-BB   布蘭登堡
DE-BE   柏林
DE-BW   巴登-符騰堡
DE-BY   巴伐利亞
DE-HB   不萊梅
DE-HE   黑森
DE-HH   漢堡
DE-MV   梅克倫堡-西波美拉尼亞
DE-NI   下薩克森
DE-NW   北萊因-西發里亞
DE-RP   萊因蘭-法爾茲
DE-SH   什列斯威-霍爾斯坦
DE-SL   薩爾
DE-SN   薩克森
DE-ST   薩克森-安哈特
DE-TH   圖林根

參見 编辑

參考資料 编辑