Meyer–Wempe

(重定向自Meyer-Wempe

Meyer–Wempe是一套羅馬化粵語拼音方案,由兩位香港的天主教傳教士马奕猷(Bernard F. Meyer)和Theodore F. Wempe在1920年代至1930年代之間建立。

p
[p]
p'
[pʰ]
m
[m]
f
[f]
t
[t]
t'
[tʰ]
n
[n]
l
[l]
k
[k]
k'
[kʰ]
ng
[ŋ]
h
[h]
ts
[ts]
ts'
[tsʰ]
s
[s]
 
ch
[tɕ]
ch'
[tɕʰ]
sh
[ɕ]
 
kw
[kʷ]
k'w
[kʷʰ]
i, y
[j]
oo, w
[w]
  • 齦齶噝音 ([ts], [tsʰ], [s]) 和齒齦噝音 ([tɕ], [tɕʰ], [ɕ]) 在現代粵語中已經不再區分,但在這套系統建立時仍存在分別。參看粤语标准音
a
[aː]
aai
[aːi]
aau
[aːu]
aam
[aːm]
aan
[aːn]
aang
[aːŋ]
aap
[aːp̚]
aat
[aːt̚]
aak
[aːk̚]
  ai
[ɐi]
au
[ɐu]
am, om
[ɐm]
an
[ɐn]
ang
[ɐŋ]
ap, op
[ɐp̚]
at
[ɐt̚]
ak
[ɐk̚]
e
[ɛː]
ei
[ei]
      eng
[ɛːŋ]
    ek
[ɛːk̚]
i
[iː]
  iu
[iːu]
im
[iːm]
in
[iːn]
ing
[ɪŋ]
ip
[iːp̚]
it
[iːt̚]
ik
[ɪk̚]
oh
[ɔː]
oi
[ɔːi]
o
[ou]
  on
[ɔːn]
ong
[ɔːŋ]
  ot
[ɔːt̚]
ok
[ɔːk̚]
oo
[uː]
ooi
[uːi]
    oon
[uːn]
ung
[ʊŋ]
  oot
[uːt̚]
uk
[ʊk̚]
oeh
[œː]
  ui
[ɵy]
  un
[ɵn]
eung
[œːŋ]
  ut
[ɵt̚]
euk
[œːk̚]
ue
[yː]
      uen
[yːn]
    uet
[yːt̚]
 
      m
[m̩]
  ng
[ŋ̩]
     
  • mng 只用作獨用的鼻音

聲調

编辑

Meyer–Wempe使用符號顯示聲調。[1] 聲調符號應該標在韻母第一個個字母的上部。

聲調 調值 聲調符號
1 陰去/陰平 55 / 53 不標符號 ma
2 陰上 35 尖音符 ( ´ )
3 陰去 33 重音符 ( ` )
4 陽平 21 揚抑符 ( ˆ )
5 陽上 23 抑揚符 ( ˇ )
6 陽去 22 長音符( ¯ )

參考資料

编辑
  1. ^ Huang, Parker; Kok, Gerard P. Speak Cantonese - Book 1 3rd Edition. Far Eastern Publications, Yale University. 1973: 15. ISBN 978-0887100949. 

外部連結

编辑