NGC 1023星系群

NGC 1023星系群是一個距離地球大約20,600萬光年遠的星系群。這個星系群位於室女座超星系團獵犬座雲內。

NGC 1023 星系群
觀測資料(曆元
最亮星系成員NGC 1023
其它名稱(標示)
NGC 1023 星系群
參見:星系團星系團表

成員编辑

星系群的成員
名稱 類型 視星等
NGC 1023 SB(rs)0 +10.65
NGC 925 SAB(s)d +10.96
NGC 891 SA(s)b +11.24
NGC 1239 SAB(rs)cd +12.14
NGC 1058 SA(rs)c +12.26
  • 可能的矮星系:DDO 024,DDO 025.
  • 可能的成員:NGC 0672、IC 1727、NGC 1156(?)。
  • 可能的矮星系:DDO 011、DDO 017、DDO 019、DDO 022、DDO 026。