tcsh (发音为/tiːˈsiːʃɛl/ tee-SEE-shel, /ˈtiːʃɛl/ TEE-shel, 是一个向下兼容c shellUnix shell。它本质上是为c shell增加命令补完,命令编辑等其他功能。 目前作为FreeBSD和其延伸发行版的默认shell。

TENEX C Shell
tcsh 的一个实例会话截图
tcsh 的一个实例会话截图
開發者Ken Greer, Paul Placeway, Christos Zoulas, et al.
穩定版本
6.22.03
(2020年11月18日,​5個月前​(2020-11-18
源代码库 編輯維基數據鏈接
编程语言C语言
操作系统跨平台
类型Unix shell
许可协议BSD许可证
网站www.tcsh.org


链接编辑