Template:Chinese calendar/month/78/10

这个模板是用来将儒略日转换成中国农历的。

输入日期的范围从0004-02-10(西漢平帝元始四年正月初一)2044-01-29

用法编辑

{{Chinese calendar/cycle}}编辑

将从公元前2637年以来的儒略年转换成每60年的周期

{{Chinese calendar/year}}编辑

将儒略年转换成干支纪年的方式(0=甲子, 1=乙丑, 2=丙寅, ..., 59=癸亥)

{{Chinese calendar/month}}编辑

将月份转换成传统叫法(1=正月, -1=闰正月, 2=二月, -2=闰二月, ....)

{{Chinese calendar/day}}编辑

将日期转换成传统叫法(1=初一, 2=初二, ..., 29=廿九, 30=三十)

举例编辑

代碼:

今日是{{Chinese calendar/year name|{{Chinese calendar/year|{{JD|{{CURRENTYEAR}}|{{CURRENTMONTH}}|{{CURRENTDAY}}}}}}}}年{{Chinese calendar/month name|{{Chinese calendar/month|{{JD|{{CURRENTYEAR}}|{{CURRENTMONTH}}|{{CURRENTDAY}}}}}}}}月{{Chinese calendar/day name|{{Chinese calendar/day|{{JD|{{CURRENTYEAR}}|{{CURRENTMONTH}}|{{CURRENTDAY}}}}}}}}

效果:今日是癸卯年閏二月初二

子页面编辑

参考编辑