Template:MOZ-all

本頁匯總莫三比克各歷史時期的旗幟模板。此處僅為已有模板的集合,並未列出納米比亞歷史上全部政權的旗幟。如果想根據年份查找準確的旗幟,可參見莫三比克國旗條目中的「歷代國旗」一節。


{{CHN-all}} · {{ROC-all}} · {{TWN-all}} · {{HKG-all}} · {{MAC-all}} · {{MNG-all}} · {{MMR-all}} · {{MOZ-all}} · {{KOR-all}} · {{VNM-all}} · {{POR-all}} · {{ZAF-all}} · {{KHM-all}} · {{NAM-all}}
文档图示 模板文档[创建]