拜占庭皇帝列表

維基媒體列表條目

本表列出東羅馬帝國(後世又稱之為拜占庭帝國)自330年至1453年的所有皇帝,不包含從未成為主皇帝的副皇帝。

罗马人的皇帝与独裁者
βασιλεύς καὶ αὐτοκράτωρ Ῥωμαίων
帝國君主
末任
君士坦丁十一世
1449年1月6日-1453年5月29日
详情
尊稱皇帝独裁者
开国君主君士坦丁一世
末代君主君士坦丁十一世
建立330年5月11日
终结1453年5月29日
居所君士坦丁堡大皇宮
产生方式未明定,事实上为世袭制[1]

東羅馬帝國的开始时间难于确定。皇帝戴克里先为了便于管理國土,在284年将帝国分为西两部。而東部帝國在西部帝國被滅亡後,其國祚仍繼續延續到西元1453年為止,帝國首都君士坦丁堡最終在鄂圖曼帝國蘇丹穆罕默德二世大軍的包圍下,於君士坦丁堡圍城戰中遭到攻陷。

被认为是第一位東羅馬帝國皇帝的君主有:

  1. 君士坦丁大帝:第一位将首都迁至君士坦丁堡(原希腊城市拜占庭)的皇帝。
  2. 瓦伦斯:死于378年的阿德里安堡戰役;这一年是几种关于中世纪的开始时间的说法之一。
  3. 阿卡狄奧斯:罗马帝国永久分裂后东部的第一位皇帝。
  4. 芝诺:西罗马帝国灭亡时的东部皇帝;此后罗马帝国的王统只有在东部留存。

此外,也有部分學者认为希拉克略是第一位東羅馬皇帝,因为他是第一个下令以希腊语作为官方语言的皇帝,此舉象徵著東羅馬帝國從古羅馬的操拉丁語、信奉多神教文化,正式轉變為中世紀說希臘語、信仰東正教的社會。钱币学家则注意到,阿纳斯塔修斯一世是第一个在钱币上铸刻希腊文的皇帝。

東羅馬帝國並沒有皇帝世袭的正式體制[2]。世襲在帝國較多被視為傳統,而不是作為一個不可侵犯的體制[3]

早期羅馬帝国东部

编辑

君士坦丁王朝(306–363年)

肖像 中文名 希腊名 拉丁名 在位 备注
  君士坦丁一世 Κωνσταντίνος Α' ο Μέγας Gaius Flavius Valerius Aurelius Constantinus 306年—337年 原为四帝共治制中的西帝,后击败其他诸帝,成为罗马帝国唯一的统治者。
  君士坦提乌斯二世 Κωνστάντιος [Β'] Flavius Iulius Constantius 337年—361年 君士坦丁一世之兒子,统治帝国东部。统治帝国西部君士坦斯一世於350年被馬格嫩提烏斯所杀,後來君士坦提烏斯二世擊敗馬格嫩提烏斯而成为罗马帝国唯一的统治者。
  尤利安 Ιουλιανός "ο Παραβάτης" Flavius Claudius Iulianus 361年—363年 君士坦丁一世的侄子,在君士坦提乌斯二世死后统治整个罗马,死于与波斯的战争。

军人统治 (363-364年)

肖像 中文名 希腊名 拉丁名 在位 备注
  约维安 Ιοβιανός Flavius Iovianus 363年—364年 尤利安皇帝的禁衛隊長。

瓦伦丁尼安-狄奥多西亚王朝(364-379年)

肖像 中文名 希腊名 拉丁名 在位 备注
  瓦伦丁尼安一世 Ουαλεντιανός Flavius Valentinianus 364年—375年 军人,在约维安暴卒后被军队拥立为全罗马皇帝,但不久将东部交给其弟瓦伦斯管理,自己只统治西部。
  瓦伦斯 Ουάλης Flavius Iulius Valens 364年—378年 军人,瓦伦丁尼安一世之弟,被兄长任命为东部皇帝部。
  格拉蒂安 Γρατιανός Flavius Gratianus 378年—379年 瓦伦丁尼安一世之子,原为西部皇帝,在瓦伦斯阵亡后为全罗马皇帝,不久将东部帝国交给狄奥多西一世,自己只统治西部。

狄奥多西王朝(379—457年)

编辑
肖像 中文名 希腊名 拉丁名 在位 备注
  狄奥多西一世 Θεοδόσιος Α' ο Μέγας Flavius Theodosius 379年—395年 军人,被格拉蒂安任命为东部皇帝,与瓦伦丁尼安一世的女儿结婚,后成为全罗马帝国的皇帝;狄奥多西一世去世后,罗马帝国永久分裂,东部帝国发展为拜占庭帝国。
  阿卡狄奥斯 Αρκάδιος Flavius Arcadius 395年—408年 狄奥多西一世之子
  狄奥多西二世 Θεοδόσιος Β' Flavius Theodosius 408年—450年 阿卡狄奥斯之子。
  马尔西安 Μαρκιανός Flavius Valerius Marcianus 450年—457年 拜占庭军人,由权臣阿斯帕尔擁立,与阿卡狄奥斯之女结婚。

利奥王朝(457-518年)

编辑
肖像 中文名 希腊名 拉丁名 在位 备注
  利奥一世 Λέων Α' ο Θράξ, ο Μακέλλης Flavius Valerius Leo 457年—474年 在马尔西安死后由阿斯帕尔擁立,與馬爾西安結為親家。
  利奥二世 Λέων Β' ο Μικρός Flavius Leo 474年—474年 利奥一世的外孙,芝诺之子。
  芝诺 Ζήνων Flavius Zeno 474年—475年 利奥一世的女婿,被军人和贵族集团推翻。
巴西利斯库斯 Βασιλίσκος Flavius Basiliscus 475年—476年 利奥一世的妻弟,被阴谋集团拥立为帝,后皇位被芝诺夺回。
  芝诺 Ζήνων Flavius Zeno 476年—491年 复位。
  阿纳斯塔修斯一世 Αναστάσιος Α' ο Δίκορος Flavius Anastasius 491年—518年 朝臣,被元老院推举为皇帝,与芝诺的遗孀结婚。
肖像 中文名 希腊名 拉丁名 在位 备注
  查士丁一世 Ιουστίνος Α' Flavius Iustinus 518年—527年 守卫帝都的将领。
  查士丁尼一世 Ιουστινιανός Α´ Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus 527年—565年 查士丁一世之外甥。
  查士丁二世 Ιουστίνος Β΄ Flavius Iustinus Iunior 565年—578年 查士丁尼一世之外甥、查士丁一世的甥孫。
  提比略二世 Τιβέριος Β΄ Flavius Tiberius Constantinus 578年—582年 查士丁二世的養子。
  莫里斯 Μαυρίκιος Flavius Mauricius Tiberius 582年—602年 提比略二世的女婿,被福卡斯推翻。

602-610年

编辑
肖像 中文名 希腊名 拉丁名 在位 备注
  福卡斯 Φωκάς Flavius Phocas 602年—610年 拜占庭軍人,推翻摩里士,結束了查士丁尼王朝,並導致薩珊王朝國王庫思老二世出兵干預,被希拉克略推翻並殺死。

希拉克略王朝(610-695年,705-711年)

编辑
名字 在位期 備註
  希拉克略
(Ηράκλειος, Flavius Heraclius)
610年10月5日–
641年2月11日
約於575年出生,為亚美尼亚贵族,拜占庭帝国的阿非利加行省总督之長子,於609年起義,並於610年10月击退库思老二世,推翻福卡斯夺取皇位。他在與薩珊王朝的戰事中取得成功,卻無法阻止穆斯林佔領叙利亞。
  君士坦丁三世
formally Heraclius New Constantine
(Ηράκλειος νέος Κωνσταντίνος, Heraclius Novus Constantinus)
641年2月11日–
5月24/26日
生於612年5月3日,為希拉克略之長子。
  赫拉克洛納斯
(Ηρακλωνάς, Heraclianus)
formally Constantine Heraclius
(Κωνσταντίνος Ηράκλειος, Constantinus Heraclius
641年2月11日–
9月
生於626年,為希拉克略的次子。
  君士坦斯二世
(Κώνστας Β', Constantus II)
formally Constantine "the Bearded",
(Κωνσταντίνος ο Πωγωνάτος)
641年9月–
668年9月15日
生於630年11月7日,君士坦丁三世之子。
  君士坦丁四世
(Κωνσταντίνος Δ' ο Πωγωνάτος)
668年9月15日–
685年9月
生於652年,他成功擊退阿拉伯人首次對君士坦丁堡的圍攻,後死於痢疾。
  查士丁尼二世
(Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος)
685年9月–695年
705年8月-711年12月
生於669年,君士坦丁四世之子。於695年被列昂提推翻,並被剜去鼻子,放逐至克森尼索。後得保加利亞國王協助,再次於705年復位,后被菲利皮科斯推翻并被杀害。

二十年混亂時期 (695-717年)

编辑
名字 在位期 備註
  列昂提
(Λεόντιος)
695年–698年 來自伊蘇利亞的將領。他廢黜了查士丁尼二世,又於698年又在另一場起義中被推翻。他於706年2月遭到處決。
  提比略三世
(Τιβέριος Γ' Αψίμαρος)
698年–705年 日耳曼將領,推翻列昂提夺取皇位,後於705年被查士丁尼二世废黜,并於706年2月被处决。
  查士丁尼二世
(Ιουστινιανός Β' ο Ρινότμητος)
705年8月–
711年12月
保加利亞第一帝國国王帮助下复位,后被菲利皮科斯推翻并被杀害。
  菲利皮科斯
(Φιλιππικός Βαρδάνης)
711年12月–
713年6月3日
來自亞美尼亞的將領,廢黜了查士丁尼二世,後又被阿纳斯塔修斯二世的軍隊所推翻。
  阿纳斯塔修斯二世
(Αναστάσιος Β')
713年6月–
715年11月
菲里皮科斯的秘书,被军队拥立为皇帝,又被另一军队廢黜。他曾在718年嘗試重奪帝位,但不遂被殺。
  狄奥多西三世
(Θεοδόσιος Γ')
715年5月–
717年3月25日
為一稅官,被軍隊擁立為皇帝,後在利奥三世的起義下退位,成為僧侶。
名字 在位期 備註
  利奧三世
(Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος)
717年3月25日–
741年6月18日
生於685年。他成為一位將領,在阿拉伯人協助下於717年春奪得帝位。後解除了阿拉伯人對君士坦丁堡的第二次圍攻,並發起了毀壞聖像運動
  君士坦丁五世
(Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος)
741年6月18日–
775年9月14日
生於718年7月,是利奧三世的獨子。他持續了父親的毀壞聖像運動政策, 並數次在與阿拉伯人和保加利亞的戰事中取得勝利。
阿尔塔瓦兹德
(Αρτάβασδος)
741/742年6月–
743年11月2日
亚美尼亚军人,利奥三世之女婿,並起義佔領君士坦丁堡,但很快就被君士坦丁五世擊敗。
  利奥四世
(Λέων Δ΄ ο Χάζαρος)
775年9月14日–
780年9月8日
為君士坦丁五世之長子,於750年1月25日出生。
  君士坦丁六世
(Κωνσταντίνος ΣΤ΄)
780年9月8日–
797年8月
生於771年,是利奧四世的獨子,776年起與父共治,780年利奧四世死去,他成為惟一皇帝,但780-790年间因未成年而由其母亲伊琳娜摄政。他於797年被母親推翻。
  伊琳娜
(Ειρήνη η Αθηναία)
797年8月–
802年10月31日
於752年生於雅典。她嫁給利奧四世,在780–790年攝政,更於797年推翻兒子君士坦丁六世,自立為女皇。她於一次宮廷政變中被廢黜,並遭到流放,最後在803年8月9日死於希臘北部的萊斯博斯島上。
名字 在位期 備註
  尼基弗魯斯一世
(尼斯福鲁斯一世)
(Νικηφόρος Α΄ ο Λογοθέτης)
802年10月31日–
811年7月26日
伊琳娜時期的財政大臣。曾在首段成功抵抗保加利亞的入侵,後於普利斯卡戰役戰敗而死。
  斯陶拉基奥斯
(Σταυράκιος)
811年7月26日–
811年10月2日
尼基弗魯斯的獨子,並與伊琳娜女皇之妹狄奧多拉結婚。後在普利斯卡戰役受重傷,並導致癱瘓。他於812年被逼退位給妹夫米海爾一世,並隱退到修道院直至死去。
  米海尔一世
(迈克尔一世·兰伽柏)
(Μιχαήλ Α΄ Ραγγαβέ)
811年10月2日–
813年7月11日
為尼基弗魯斯的女婿。在利奧五世的起義下,他退位並隱退至修道院,並於844年1月11日死於院裡。

813-820年

编辑
名字 在位期 備註
  利奥五世
(Λέων Ε' ο Αρμένιος)
813年7月11日–
820年12月25日
源自亞美尼亞的將領,約生於775年。他起義推翻米海爾一世並成為皇帝。他重推了毀壞聖像運動。最終於820年被米海爾二世所謀殺。
名字 在位期 備註
  米海尔二世
(迈克尔二世)
(Μιχαήλ Β΄ ο Τραυλός/Ψελλός, ο εξ Αμορίου)
820年12月25日–
829年10月2日
於770年生於弗里吉亞,後成為軍官。他和利奧五世本為朋友,後來他殺害了利奧,他自立為皇。他重推毀壞聖像運動,成功鎮壓一名部下托馬斯所發起的叛亂,卻無法阻止阿拉伯人對克里特島的征服,穆斯林更開始了對西西里島的入侵。
  狄奥菲洛
(狄奥菲鲁斯)
(Θεόφιλος)
829年10月2日–
842年1月20日
生於813年,是米海爾二世的獨子。
  米海尔三世
(迈克尔三世)
(Μιχαήλ Γ΄ ο Μέθυσος)
842年1月20日–
867年9月23日
生於840年1月19日,即位起就由母親狄奧多拉和首相特俄克提图斯为首的攝政会议摄政,直至856年亲政為止。他結束了毀壞聖像運動,後被巴西爾一世殺害。

马其顿王朝(867-1056年)

编辑
名字 在位期 備註
  巴西尔一世
(Βασίλειος Α΄ ο Μακεδών)
867 –
886年8月2日
約於811年生於帝國的马其顿行省。他長大後成為了米海爾三世寵愛的馬倌,後殺害米海爾自立為帝,開創了馬其顿王朝。他在數場對抗阿拉伯人和保羅派教徒的戰爭中取得勝利,並收復了帝國在南意大利(如巴里)的領地。
  利奧六世
(Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός)
886年–
912年5月11日
生於866年9月19日,父親是巴西爾一世,或可能是米海爾三世,綽號「智者」,是一位多產的作家。他於保加利亞的戰事上屢次戰敗,但他成功在908年摧毀了阿拉伯人在愛琴海上的艦隊。
  亞歷山大
(Αλέξανδρος Γ΄)
912年5月11日–
913年6月6日
生於870年,為巴西爾一世之子。
  君士坦丁七世
(Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος)
913年6月6日–
959年11月9日
利奧六世之子,生於905年5月17/18日。他是一著名的學者和多產的作家。
  羅曼努斯一世
(Ρωμανός Α΄ Λεκαπηνός)
920年12月17日–
944年12月16日
生於約870年,後成為君士坦丁七世的岳父,他成功制服了帝國內特別是伯羅奔尼撒和南意大利的數次起義。944年12月,他被自己的兩名兒子所捕,並在王子群島被迫成為僧侶。他於948年6月15日死在那裡。
  羅曼努斯二世
(Ρωμανός Β΄ ο Πορφυρογέννητος)
959年11月9日–
963年3月15日
生於938年3月15日,為君士坦丁七世之子。他在位期間,他的將領尼基弗魯斯·福卡斯從穆斯林手中收復了叙利亞和克里特島
  尼基弗魯斯二世
(尼斯福魯斯·福卡斯)
(Νικηφόρος Β΄ Φωκάς)
963年8月16日–
969年12月11日
在羅曼努斯二世死後,他在軍隊、人民的支持下登上皇位,並作為兩位幼小皇帝巴西爾二世和君士坦丁八世的攝政王。在位期間,他繼續向邊疆發動戰爭,其戰功為帝國的復興作出了貢獻。他在57歲時被第二任妻子、身為將領的姪子約翰所殺,後者登基為約翰一世。
  约翰一世
(Iωάννης Α΄ Κουρκούας ο Τσιμισκής)
969年12月11日–
976年2月10日
約於925年出生,為尼基弗魯斯二世之外甥。他於969年登基,並同時作為羅曼努斯二世2個兒子的攝政王。
  巴西爾二世
(Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος)
976年1月10日–
1025年12月15日
生於958年,為羅曼努斯二世之長子。他在位期間,戰爭持續了超過20年的保加利亞終於屈服,滅亡了保加利亞第一帝國,因此得到了綽號保加利亞屠夫。他的在位期經常被視為拜占庭帝國的另一個最頂盛的時期。
  君士坦丁八世
(Κωνσταντίνος Η΄ ο Πορφυρογέννητος)
1025年10月15日–
1028年11月15日
生於960年,為羅曼努斯二世的次子。在巴西爾二世統治期間他縱情享樂,到正式為帝時已65歲。他是位冷漠的為政者,在位3年間把國事交置官僚、貴族。他死前選擇了羅曼努斯三世為他女兒佐伊的丈夫。
  佐伊女皇
(Ζωή η Πορφυρογέννητη)
1028年11月15日–
1050年6月
她在父親死後繼位,此時馬其頓王室只剩下她和妹妹狄奧多拉2位成員。她的三位丈夫:羅曼努斯三世(1028–1034),米海爾四世 (1034–1041)與君士坦丁九世(1042–1050)與她一起共政。
  羅曼努斯三世
(Ρωμανός Γ΄ Αργυρός)
1028年11月15日–
1034年4月11日
生於968年,為佐伊的首任丈夫。
  米海爾四世
(迈克尔四世)
(Μιχαήλ Δ΄ ο Παφλαγών)
1034年4月11日–
1041年12月10日
生於1010年。他在羅曼努斯三世存活時已愛上佐伊,並在羅曼努斯死後作為她的丈夫,並成為皇帝與她共政。
  米海爾五世
(迈克尔五世)
(Μιχαήλ Ε΄ ο Καλαφάτης)
1041年12月10日–
1042年4月20日
生於1015年,他是米海爾四世的姪子,由叔母佐伊皇后收为养子。後得提升為皇與佐伊共政。他在位期間曾嘗試廢黜佐伊,但人民起義逼使他於1042年4月19日恢復佐伊和她妹妹狄奧多拉的帝位。他在次日隨即被廢黜,並被弄瞎、遭到去勢和剃度的刑罰,最後死於同年8月24日。
  狄奧多拉女皇
(Θεοδώρα)
1042年4月19日–
1056年8月31日
生於984年,為佐伊之妹。她於1042年被提升為共治者,在佐伊及其丈夫君士坦丁九世分別在1050和1055年死去後,她得以全面執政,並選擇了米海爾六世為繼位者。她生前無嗣,馬其頓王朝於是告終。
  君士坦丁九世
(Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος)
1042年6月11日–
1055年1月7/8或11日
生於約1000年,有貴族血統,為佐伊的第三任丈夫。他在位期間,巴爾幹半島上的佩切涅格人和東方的塞爾柱人開始入侵帝國,他不能有效為帝國作出防禦。1054年,基督教更出現了東西教會大分裂。他於1055年死後由狄奧多拉繼續執政。

1056-1057年

编辑
名字 在位期 備註
  米海尔六世
(迈克尔六世·斯特拉提奥提卡斯)
(Μιχαήλ ΣΤ΄ Βρίγγας, ο Στρατιωτικός, ο Γέρων)
1056年9月–
1057年8月31日
拜占庭将军,被狄奥多拉选为继承者,後在伊薩克一世的軍隊起義下被廢黜。

科穆宁王朝(1057-1059年)

编辑
名字 在位期 備註
  伊萨克一世
(伊萨克·康尼努斯)
(Ισαάκιος Α΄ Κομνηνός)
1057年6月5日–
1059年11月22日
約於1005年出生,是一位成功的將領。他帶領軍隊起義並自稱皇帝,最終在1057年8月31日在米海爾六世退位後得到確認。他於1059年退位,並在1061年左右死去。

杜卡斯王朝(1059-1081年)

编辑
名字 在位期 備註
  君士坦丁十世
(Κωνσταντίνος Ι΄ Δούκας)
1059年11月24日–
1067年5月22日
生於1006年,他是一位將領,亦是伊薩克一世的緊密盟友,後在他退位後登基。
  米海尔七世
(迈克尔七世·杜卡斯)
(Μιχαήλ Ζ΄ Δούκας)
1067年5月22日–
1078年3月24日
生於1050年,是君士坦丁十世的長子,他在父親死後與兄弟共政。後在尼基弗鲁斯三世起義前退位,並在1090年左右死於隱退的修道院內。
  罗曼努斯四世
(Ρωμανός Δ΄ Διογένης)
1068年1月1日–
1071年10月24日
生於1032年。在曼齊刻爾特戰役後,被塞爾柱人放回去的他被杜卡王室的黨派所廢黜。他在1072年被弄瞎、遭到流放,並在不久後死亡。
  尼基弗鲁斯三世
(Νικηφόρος Γ΄ Βοτανειάτης)
1078年3月31日–
1081年4月4日
生於1001年。他發動起義推翻米海爾七世,並在進入首都時受到人民的歡迎。他後來被科穆寧家族推翻,退隱並於同年12月10日死於一所修道院內。

科穆宁王朝(1081-1185年)

编辑
名字 在位期 備註
  阿历克塞一世
(Αλέξιος Α' Κομνηνός)
1081年4月4日–
1118年8月15日
生於1048年,為伊薩克一世之侄。他是一名傑出的將領,推翻了尼基弗鲁斯三世,迎娶君士坦丁十世的侄孫女,並當了近37年皇帝。在位期間,帝國爆發了抵抗諾曼人塞爾柱人的戰鬥,亦於1095年舉行了第一次十字軍東征
  约翰二世
(Ιωάννης Β' Κομνηνός)
1118年8月15日–
1143年4月8日
阿歷克塞一世的長子,生於1087年9月13日。他的統治主要集中於與塞爾柱人的戰鬥,以收復帝國於曼齊刻爾特戰役所失之領地。
  曼努埃尔一世
(Μανουήλ Α' Κομνηνός)
1143年–
1180年9月24日
生於1118年11月28日,為約翰二世的三子和最幼子,在他父親死前被選為皇帝。
  阿历克塞二世
(Αλέξιος B' Κομνηνός)
1180年9月24日–
1183年10月
生於1169年9月14日,為曼努埃尔一世的獨子。在1180-82年他受母親攝政。其母後來被安德洛尼卡一世推翻,並最終廢黜、殺害了阿历克塞二世。
  安德洛尼卡一世
(Ανδρόνικος Α' Κομνηνός)
1183年–
1185年9月11日
生於1118年,為约翰二世的侄兒。他從他的堂侄阿历克塞二世取得皇位。由於他不得人心的施政終於令他在人民起義中被推翻和處決。

安格洛斯王朝(1185–1204年)

编辑
名字 在位期 備註
  伊萨克二世
(Ισαάκιος Β' Άγγελος)
1185年–1195年 生於1156年9月,其祖母狄奧多拉是阿歷克塞一世之女。從處決安德洛尼卡一世的人民起義中登上皇位。他最終被他哥哥阿历克塞三世所廢黜、囚禁、弄瞎。
  阿历克塞三世
(Αλέξιος Γ' Άγγελος)
1195年–
1203年7月17/18日
生於1153年,為伊薩克二世的哥哥。他的弊政導致帝國進一步崩解。他被第四次十字軍東征的軍隊所廢黜,最終於1211年死於尼西亞帝國內。
  伊萨克二世
(Ισαάκιος Β' Άγγελος)
1203年7月18日–
1204年1月27/28日
他被十字軍所複位,但實權落在他兒子阿历克塞四世手中。由於他們無法達到第四次十字軍的要求,他於1204年1月被阿历克塞五世所廢黜,並死於同月28日。
  阿历克塞四世
(Αλέξιος Δ' Άγγελος)
1203年8月1日–
1204年1月27/28日
生於1182年,為伊薩克二世之子。他與其父一樣被阿历克塞五世所廢黜,他本人則在1204年2月8日被勒死。他在位期間,帝國失去了黑海海岸的領土,科穆寧後裔就在這些領地上建立了特拉比松帝國
  阿历克塞五世"Mourtzouphlos"
(Αλέξιος Ε' Δούκας ο Μούρτζουφλος)
1204年2月5日–
1204年4月12日
生於1140年,阿历克塞三世的女婿,在宮廷政變中廢黜了伊萨克二世和其子。他嘗試去驅趕第四次十字軍,但他們在君士坦丁堡之围一战中失败。其后他逃出君士坦丁堡,並找到了阿历克塞三世,可是他被後者弄瞎,最後被十字軍所擒,處決於1205年12月。

君士坦丁堡於1204年被第四次十字军攻陷后流亡的拜占庭贵族所建立的政权之一

名字 在位期 備註
  狄奥多尔一世
(Θεόδωρος Α΄ Λάσκαρις)
1205年–
1221/1222年12月
阿历克塞三世的女婿。
  约翰三世
(Ιωάννης Γ' Δούκας Βατάτζης)
1221/1222年12月15日–
1254年11月3日
狄奥多尔一世的女婿。
  狄奧多爾二世
(Θεόδωρος Β' Λάσκαρις)
1254年11月3日–
1258年8月18日
约翰三世之子。
  约翰四世
(Ιωάννης Δ' Λάσκαρις)
1258年8月18日–
1261年12月15日
狄奥多尔二世之子,在位时將領米海爾·巴列奥略於1261年重新佔領君士坦丁堡,並建立拜占庭的末代王朝——巴列奥略王朝,尼西亞帝國消亡。

巴列奥略王朝(1261-1453年)

编辑
名字 在位期 備註
  米海尔八世
(迈克尔八世·帕里奥洛加斯)
(Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος)
1259年1月1日–
1282年12月11日
约翰四世的攝政,后廢帝自立。是阿歷克塞三世的外曾孫。
  安德洛尼卡二世
(Ανδρόνικος Β' Παλαιολόγος)
1282年12月11日–
1328年5月25日
米海尔八世之子,与儿子米海尔九世·帕里奥洛加斯同朝为帝(1295年起),但米海尔在1320年去世。
  安德洛尼卡三世
(Ανδρόνικος Γ' Παλαιολόγος)
1328年5月24日–
1341年6月15日
米海尔九世之子,安德洛尼卡二世之孫。
  约翰五世
(Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
1341年6月15日–
1376年8月12日
安德洛尼卡三世之子。
  约翰六世
(Ιωάννης ΣΤ' Καντακουζηνός)
1347年2月8日–
1354年12月4日
安德洛尼卡三世的好友,约翰五世的岳父,经内战成为皇帝,与约翰五世共治;后被约翰五世推翻,被迫进入修道院。
  安德洛尼卡四世
(Ανδρόνικος Δ΄ Παλαιολόγος)
1376年8月12日–
1379年7月1日
约翰五世之子,约翰六世外孙,推翻了自己的父亲。
  约翰五世
(Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
1379年7月1日–
1390年4月14日
第一次复位。
  约翰七世
(Ιωάννης Ζ' Παλαιολόγος)
1390年4月14日–
1390年9月17日
安德洛尼卡四世之子,推翻约翰五世。
  约翰五世
(Ιωάννης Ε' Παλαιολόγος)
1390年9月17日–
1391年2月16日
第二次复位。
  曼努埃尔二世
(Μανουήλ Β' Παλαιολόγος)
1391年2月15日–
1425年7月21日
约翰五世之子,约翰六世外孙,安德洛尼卡四世之弟。
  約翰八世
(Ιωάννης Η' Παλαιολόγος)
1425年7月21日–
1448年10月31日
曼努埃尔二世之子。
  君士坦丁十一世
(Κωνσταντίνος ΙΑ' Παλαιολόγος)
1449年1月6日–
1453年5月29日
曼努埃尔二世之子,约翰八世之弟。西元1453年君士坦丁堡被奥斯曼帝国攻陷,拜占庭帝国灭亡。

流亡皇帝

编辑
名字 在位期 備註
  托马斯·帕里奥洛格斯
(Θωμᾶς Παλαιολόγος)
1453年5月29日–
1465年5月12日
君士坦丁十一世之弟,摩里亚专制君主拜占庭帝国流亡皇帝。
  安德烈斯·帕里奥洛格斯
(Ἀνδρέας Παλαιολόγος)
1465年5月12日–
1494年
托马斯之子,拜占庭帝国流亡皇帝,自称为“君士坦丁堡皇帝”。1494年以收复摩里亚并交与其统治为条件,将拜占庭皇位的继承权卖给了法兰西国王查理八世
  安德烈斯·帕里奥洛格斯
(Ἀνδρέας Παλαιολόγος)
1498年–
1502年
由于1498年查理八世去世时没有完成约定的条件,安德列亚斯将拜占庭皇位的继承权收回到自己手上。1502年去世,死前将拜占庭皇位的继承权赠予阿拉贡的费尔南多二世卡斯提亞的伊莎貝拉一世,但两人都没有接受。

参考文献

编辑
  1. ^ Nicol, Donald MacGillivray, Last Centuries of Byzantium, 1261-1453, Cambridge University Press, Second Edition, 1993, p. 72: "Hereditary succession to the throne was a custom or a convenience in Byzantium, not an inviolable principle. Emperors, particularly in the later period, would take pains to nominate their sons as co-emperors, for the rule of a dynasty made for stability and continuity. But in theory, the road to the throne was a carriere ouverte aux talents [career open to talents]..."
  2. ^ p. 183, Karayannopoulous, Yanis, "State Organization, Social Structure, Economy, and Commerce," History of Hunamity - Scientific and Cultural Development from the Seventh to the Sixteenth Centuries, Vol. IV, M. A. Al-Bakhit, L. Bazin, S. M. Cissoko and M. S. Asimov, Editors, UNESCO, Paris (2000)
  3. ^ Nicol, Donald MacGillivray, Last Centuries of Byzantium, 1261-1453,劍橋大學出版社,第二版, 1993, p. 72: "Hereditary succession to the throne was a custom or a convenience in Byzantium, not an inviolable principle. Emperors, particularly in the later period, would take pains to nominate their sons as co-emperors, for the rule of a dynasty made for stability and continuity. But in theory, the road to the throne was a carriere ouverte aux talents [career open to talents]..."

参见

编辑