ISO 8859-9,正式编号为ISO/IEC 8859-9:1999,又称Latin-5Turkish,是国际标准化组织ISO/IEC 8859的其中一个8位字符集。曾推出过 ISO/IEC 8859-9:1989 版。它主要用以表示土耳其语及库尔德语文字。

这个字符集由ISO/IEC 8859-1演化而来,它把原属冰岛语的 Ð、ð、Ý、ý、Þ、þ 字母移走,换上 Ğ、ğ、İıŞ、ş 六个土耳其语字母。

位置 0xD0 0xDD 0xDE 0xF0 0xFD 0xFE
8859-9 Ğ İ Ş ğ ı ş
8859-1 Ð Ý Þ ð ý þ

土耳其语库尔德语外,阿尔巴尼亚语巴斯克语布列塔尼语加泰罗尼亚语丹麦语荷兰语英语弗里斯语加利西亚语德语格陵兰语爱尔兰盖尔语(新拼字法)、意大利语拉丁语卢森堡语挪威语葡萄牙语里托罗曼斯语苏格兰盖尔语瑞典语也可用此字符集显示。

ISO/IEC 8859-9
  x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 xA xB xC xD xE xF
0x  
1x  
2x SP ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
3x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = > ?
4x @ A B C D E F G H I J K L M N O
5x P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
6x ` a b c d e f g h i j k l m n o
7x p q r s t u v w x y z { | } ~  
8x  
9x  
Ax NBSP ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ SHY ® ¯
Bx ° ± ² ³ ´ µ · ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ ¿
Cx À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï
Dx Ğ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Û Ü İ Ş ß
Ex à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï
Fx ğ ñ ò ó ô õ ö ÷ ø ù ú û ü ı ş ÿ

在上表中,0x20是空格、0xA0是不换行空格、0xAD是选择性连接号

0x00-0x1F、0x7F、0x80-0x9F在此字符集中未有定义。(控制字符是由ISO/IEC 6429定义)。

参看 编辑

外部链接 编辑