Template:Taxonomy/Mnaseas

粗體層級代表主要層級或者已被設置
為“總是顯示”(always_display=yes

上級分類單元
域: 真核域 Eukaryota [查看編輯]
演化支 單鞭毛生物 Amorphea [查看編輯]
演化支 OBA超類群 Obazoa [查看編輯]
演化支 後鞭毛生物 Opisthokonta [查看編輯]
总界: 動物總界 Holozoa [查看編輯]
演化支 蜷絲動物 Filozoa [查看編輯]
演化支 領鞭毛動物 Choanozoa [查看編輯]
动物界 Animalia [查看編輯]
亚界: 真后生动物 Eumetazoa [查看編輯]
演化支 副同源异形基因动物 ParaHoxozoa [查看編輯]
演化支 两侧对称动物 Bilateria [查看編輯]
演化支 腎管動物 Nephrozoa [查看編輯]
演化支 原口动物 Protostomia [查看編輯]
总门: 蜕皮动物总门 Ecdysozoa [查看編輯]
演化支 泛节肢动物 Panarthropoda [查看編輯]
演化支 序足动物 Tactopoda [查看編輯]
节肢动物门 Arthropoda [查看編輯]
演化支 有颚类 Mandibulata [查看編輯]
演化支 泛甲殼動物 Pancrustacea [查看編輯]
亚门: 六足亞門 Hexapoda [查看編輯]
–未分级– 外颚类 Ectognatha [查看編輯]
昆虫纲 Insecta [查看編輯]
–未分级– 双髁类 Dicondylia [查看編輯]
亚纲: 有翅亞綱 Pterygota [查看編輯]
演化支 伴翅类 Metapterygota [查看編輯]
下纲: 新翅下纲 Neoptera [查看編輯]
演化支 真变态类 Eumetabola [查看編輯]
–未分级– 内翅类 Endopterygota [查看編輯]
总目: 蝎蛉总目 Panorpida [查看編輯]
–未分级– 類脈類 Amphiesmenoptera [查看編輯]
鱗翅目 Lepidoptera [查看編輯]
亚目: 有喙亞目 Glossata [查看編輯]
演化支 Coelolepida Coelolepida [查看編輯]
演化支 肌旋喙類 Myoglossata [查看編輯]
演化支 新鱗翅類 Neolepidoptera [查看編輯]
下目: 韁翅下目 Heteroneura [查看編輯]
演化支 真鱗翅類 Eulepidoptera [查看編輯]
演化支 真異脈類 Euheteroneura [查看編輯]
演化支 雙孔亞目 Ditrysia [查看編輯]
演化支 短突雙孔類 Apoditrysia [查看編輯]
演化支 螟蛾類 Obtectomera [查看編輯]
总科 鳳蝶總科 Papilionoidea [查看編輯]
弄蝶科 Hesperiidae [查看編輯]
亚科: 弄蝶亚科 Hesperiinae [查看編輯]
族: 花柔弄蝶族 Anthoptini [查看編輯]
艳弄蝶属 Mnaseas [查看編輯]

中文維基百科上還沒有名為“艳弄蝶属”的條目,歡迎您创建該條目。本模板頁包含“艳弄蝶属”的相關分類學信息。

歡迎使用自動化生物分類模板系統,關於本套模板系統的運作機制和编辑方法,請點此查閱

學名(scientific_name): Mnaseas
父級分類單元(parent): 花柔弄蝶族 Anthoptini [查看編輯]
分類層級(rank): genus(顯示作“属”)
條目链接(link): 艳弄蝶属
是否滅絕(extinct):
總是顯示(always_display): (主要層級)
參考文獻(refs):
父級單元參考文獻: