Hst0129用戶框
zh-N
此用戶的母語漢語
审查這個用戶反感維基百科假借各種名義審查或限制文章內容。
Wiki-1這個用户能簡單地運用維基文本,但插入圖片等複雜語法仍需藉助編輯按鈕。
New-Bouncywikilogo.gif這個用戶喜歡維基誌異
用户巴别信息
nan-2 Chit-ê iōng-chiá tha̍k-siá Bân-lâm-gú ê lêng-le̍k sī tiong-kip.
hak-1 Liá chak yung-fu thu̍k-siá Hak-kâ-ngî ke nèn-li̍t he chhû-khip.
邇隻用戶讀寫客家語嘅能力是初級
en-2 This user has intermediate knowledge of English.

這個用戶通曉汉字
查看用户语言


用户介紹编辑

 这位用户喜歡維基百科
 同一語言,同一民族!
中文維基百科為什麼要分裂?
這個用戶已經愛上了維基娘
 這個用戶是最近更改巡查者
 這名用戶使用Twinkle來協助維護維基百科!
Wiki-2這個用户能一般地運用編輯代码,可以給初學者提供建議。
en-1
This user is able to contribute with a basic level of English.

你妹
這個用戶反对
百度百科抄袭维基百科
 這位用戶反对有人破坏维基百科。
 這個用戶試著做正確的事情。如果他做錯了什麼,請讓他知道
 该用户使用注音輸入法
中文维基百科作出貢獻
 這位用戶出生或現居於臺灣
1990s这个用户是一位90后
♀♂這個用戶支持真正的男女平等,不偏袒男性女性任何一方。
 这个用户痛心于
生态破坏 · 物种灭绝
 這個用户喜歡、親近大自然
 這個用戶是自由主義
各族平等這位用戶反對種族主義
 这个用戶是一位世界公民


 
這個用戶支持推廣中华文化
  此用戶支持世界大同
 此用戶熱愛和平,反對暴力
  這個用戶是人文主義者。
 這位用戶是臺灣專題的參與者。
 這個用戶關注或感興趣於东亚文化圈专题 · 主题


zh-N
此用戶的母語漢語
 這個用戶是漢字文化圈專題的參與者。
 這個用戶使用傳統漢字
 這位用戶喜歡看地圖

大哉