T79979119用戶框
個人資料
zh-N
此用戶的母語漢語
nan-N
Chit-ê iōng-chiá ê bó-gúBân-lâm-gú.
這個用者的母語閩南語
Male.svg這個用戶是男性
Face-glasses.svg這個用戶有近視
No smoking symbol.svg这个用户不吸烟
Taiwan NASA fixed.jpg這位用戶出生或現居於臺灣
Chinaimg.png這個用戶是華人華夏兒女
這個用戶的星座是獅子座
正體
萬歲
這個用戶深愛正體中文
Roast chicken.jpg這個用戶不歡