Ϻ

古希腊字母

San(大写Ϻ,小写ϻ),是一個已不再使用的古希腊文字的優卑亞字母,是Σ (Sigma)的變體,位于Π (Pi)Ϙ (Koppa)之间。San原來被用來標示/s/,但後來用Σ代替了。這個字母最後一次使用的時間為公元前6世纪。

希腊字母ϻ
大寫字母 Ϻ
小寫字母 ϻ
現代希臘語名稱 σαν
現代希臘語發音 /san/
英語名稱 san
Unicode編碼 大寫:U+03FA
小寫:U+03FB
拼寫
古希臘語音位 /s/
古希臘語轉寫 s
對應
對應的腓尼基字母
希腊字母
Alpha Nu
Beta Xi
Gamma Omicron
Delta Pi
Epsilon Rho
Zeta Sigma
Eta Tau
Theta Upsilon
Iota Phi
Kappa Chi
Lambda Psi
Mu Omega
已停用字母
Digamma Koppa
Stigma Sampi
Heta Sho
San
希腊数字
外部連結
用於數學、科學和工程的希臘字母

外部連結 编辑