早期西里尔字母

早期西里爾字母為9世紀後期以希臘字母為基礎發展的一書寫系統,[2][3][4]用於歐洲信仰東正教的斯拉夫人[5]發展於第一保加利亞帝國,用來書寫古教會斯拉夫語[6][7]

早期西里尔字母
类型
使用时期
约893年
书写方向從左至右 编辑维基数据
语言古教会斯拉夫语教会斯拉夫语、许多斯拉夫语族语言的早期版本
相关书写体系
父体系
姊妹体系拉丁字母
科普特字母
亚美尼亚字母
ISO 15924
ISO 15924Cyrs (221), ​Cyrillic (Old Church Slavonic variant)
Unicode
范围U+0400至U+04FF

U+0500至U+052F(补充)
U+2DE0至U+2DFF(扩展A)
U+A640至U+A69F(扩展B)

U+1C80至U+1C8F(扩展C)
 本條目包含國際音標 (IPA) 符號。 有關 IPA 符號的介紹指南,請參閱 Help:IPA[ ]/ / 及 ⟨ ⟩ 之間的區別,參閲IPA§方括號與轉錄定界符

西里爾字母最早的書寫形式稱作ustav,以安色爾體希臘字母為基礎,添加了一些連體字母和取自格拉哥里字母的字母來表達希臘語沒有的輔音。[8]現代西里爾字母的書寫系統仍在最初應用於斯拉夫語族,以及20世紀受俄國文化影響的亞洲語言。

格拉哥里字母於863年由聖西里爾所創立,可能得到了聖美多德的幫助。[8]另一方面,聖西里爾的一個學生有可能於在890年代保加利亞沙皇西美昂一世授命下於普雷斯拉夫文學學校英语Preslav Literary School發展出此一字母作為更適宜教會書籍的文字(其中最知名者為奧荷瑞德的克萊門特),雖然保留了格拉哥里字母中的一些原始的保加利亞文符號。[9]另一種假説推測其在被一些斯拉夫人系統化之前於希臘人向斯拉夫人傳播基督教的邊界地區整理並本土化;最早的西里爾字母手抄本與9至10世紀的安色爾體希臘字母十分相近,[8]而且大部分安色爾體西里爾字母都與遵循對應的安色爾體希臘字母。[10]一種可能是西里爾字母是於893年在普雷斯拉夫議會英语Council of Preslav下系統化,當時古教會斯拉夫語在保加利亞第一帝國被接受。[10]

之後數個世紀,西里爾字母為了適用於口語上而有了些改變,用以來符合其國語的特徵,並被使用在學院改革及政令上。

а б в г д е ж ѕ з и і к л м н о п р с т ѹ ф
х ѡ ц ч ш щ ъ ь ѣ ѥ ю ѫ ѭ ѧ ѩ ѯ ѱ ѳ ѵ ҁ

[12]

字母 编辑

Unicode 名稱
西里爾字母
名稱
轉寫
名稱
IPA
轉寫 國際音標 數值 字源 含義 註記
  А а азъ azŭ [azŭ] a [a] 1 希腊字母Α “我”
  Б б боукꙑ buky [bukɯ] b [b] 希腊字母Β的一个变体 “字母”
  В в вѣдѣ vědě [vædæ] v [v] 2 希腊字母Β “知道”
  Г г глаголи glagoli [ɡlaɡoli] g [ɡ][8] 3 希腊字母Γ “说”
  Д д добро dobro [dobro] d [d] 4 希腊字母Δ “好” 有颚化标记时发音为[ɟ],这很少出现,而且只出现在借词。[8]
  Є є єстъ estŭ [jɛstŭ] e [ɛ] 5 希腊字母Ε “是” 不在辅音之后的时候读作[jɛ][8]
  Ж ж живѣтє živěte [ʒivætɛ] ž、zh [ʒ] 格拉哥里字母zhivete Ⰶ “生活”
  Ѕ ѕ / Ꙃ ꙃ ѕѣло dzělo [dzælo] dz、ʒ[8]、ẑ [dz] 6 希腊字母Ϛ “非常” 字母的音值为[dz],没有数值,字母Ѕ仅仅用作数字,没有音值。[8]许多手稿中以З取代,提示辅音的弱化开始出现。[8]
  З з / Ꙁ ꙁ зємл҄ꙗ zemlja [zɛmʎa] z [z] 7 希腊字母Ζ “大地” 第一種形式發展成第二種形式。
  И и ижє iže [iʒɛ] i [i] 8 希腊字母Η "which" 不在辅音之后且没有构成介词‹і›(“和”)的时候发音[ji][jĭ];正写法不区分[ji][jĭ][8]据推测,这个字母最初用来表示[i][ji][8]
  І і / Ї ї и i [i] i、ı、ì [i] 10 希腊字母Ι “和” 不在辅音之后且没有构成介词‹і›(“和”)的时候发音[ji][jĭ];正写法不区分[ji][jĭ][8]据推测,这个字母最初用来表示[i][ji][8]
  К к како kako [kako] k [k] 20 希腊字母Κ “如同” 有颚化标记时发音为[c],这很少出现,而且只出现在借词。[8]
  Л л людиѥ ljudije [ʎudijɛ] l [l],有时是[ʎ][8] 30 希腊字母Λ “人” 有颚化标记或在颚化元音(юѭ,有时还有ѣ)之前读作[ʎ];有些手稿不标记颚化音,须从上下文分辨。[8]
  М м мꙑслитє myslite [mɯslitɛ] m [m] 40 希腊字母Μ “思考”
  Н н нашь našĭ [naʃĭ] n [n],有时是[ɲ][8] 50 希腊字母Ν “我们的” 有颚化标记或在颚化元音(юѭ,有时还有ѣ)之前读作[ɲ];有些手稿不标记颚化音,须从上下文分辨。[8]
  О о онъ onŭ [onŭ] o [o] 70 希腊字母Ο “他/它”
  П п покои pokoi [pokojĭ] p [p] 80 希腊字母Π “平静”
  Р р рьци rĭci [rĭtsi] r [r],有时是[rʲ][8] 100 希腊字母Ρ “说” 有颚化标记或在颚化元音(юѭ)之前读作[rʲ];有些手稿不标记颚化音,须从上下文分辨。[8]这种颚化在稍早期南斯拉夫口语中消失。[8]
  С с слово slovo [slovo] s [s] 200 希腊字母Ϲ “字词/演讲”
  Т т тврьдо tvrĭdo [tvrĭdo] t [t] 300 希腊字母Τ “坚硬/必定”
  Оу оу / Ꙋ ꙋ оукъ ukŭ [ukŭ] u [u] 400 希腊字母ΟΥ / Ꙋ “学” 由第一種形式發展至立式合字,即第二種形式。一種罕見的變體是與Ѵ的合字:Оѵ оѵ
  Ф ф фрьтъ frĭtŭ [frĭtŭ] f [f],有可能是[p][8] 500 希腊字母Φ 这个字母在斯拉夫语言中不需要,但用来转写希腊字母Φ和拉丁字母ph、f。[8]有可能读作[f]而不是[p];然而,有些情况下被发现转写希腊文π[8]
  Х х хѣръ xěrŭ [xærŭ] kh、x[8]、h [x] 600 希腊字母Χ 有颚化标记时发音为[ç],这很少出现,而且只出现在借词。[8]
  Ѡ ѡ отъ otŭ [otŭ] ō、w、o、ô [oː] 800 希腊字母Ω “来自” 这个字母很少使用,多出现于感叹词“哦”、介词‹otŭ›、希腊文转写和作为装饰性的大写。[8]
  Ц ц ци ci [tsi] c [ts] 900 格拉哥里字母tsi Ⱌ
  Ч ч чрьвь črĭvĭ [tʃrĭvĭ] č、ch [tʃ] 90 格拉哥里字母cherv Ⱍ “温暖” 这个字母取代Ҁ表示1300之后的90。[8]
  Ш ш ша ša [ʃa] š、sh [ʃ] 格拉哥里字母sha Ⱎ
  Щ щ ща šta [ʃta] št、sht [ʃt] 格拉哥里字母shta Ⱋ 这个字母的发音随着地域的不同而变化;最初可能表示[tʲ]的反转。[8]有时候会被二合字母шт替代。[8]古东斯拉夫语发音为[ʃtʃ]。后来由通俗词源学分析为Ш-Т连字,但是西里尔字母和格拉哥里字母的字形都没有产生这样的连字。[8]
  Ъ ъ ѥръ jerŭ [jɛrŭ] ŭ、ъ[8] [ŭ][ʊ][8] 取自希腊字母Β、格拉哥里字母yer Ⱏ[10] 在č、š、ž、c、dz、št和žd之后,这个字母表示ь而不是通常的发音。[8]
  Ꙑ ꙑ / Ъи ъи ѥрꙑ jery [jɛrɯ] y [ɯ][ɯji][ɯjĭ][8] Ъ + І或Ъ + И连字 Ꙑ是更常见的形式;第三种ы很罕见。[8]
  Ь ь ѥрь jerĭ [jɛrĭ] ĭ、 ь[8] [ĭ][ɪ][8] 取自希腊字母Β、格拉哥里字母yerj Ⱐ[10]
  Ѣ ѣ ѣть ětĭ [jætĭ] ě [æ][8] 取自希腊字母Β、格拉哥里字母yat Ⱑ[10] 古教会斯拉夫语的南斯拉夫方言中,这个字母发音更接近闭元音,可能是[ɛ][e][8]这个字母只出现在元音之后,其他情况下都以代替。[8]
  Ꙗ ꙗ ja [ja] ja [ja] І-А连字 这个字母可能没有出现在最初的西里尔字母中。[10]
  Ѥ ѥ ѥ je [jɛ] je [jɛ] І-Є连字 这个字母可能没有出现在最初的西里尔字母中。[10]
  Ю ю ю ju [ju] ju [ju] І-ОУ连字,去掉了У 早期斯拉夫语言没有[jo]的音,因此І-ОУ无需与І-О作区分。在č、š、ž、c、dz、št和žd后面的发音是[u],没有iota化。
  Ѫ ѫ ѫсъ ǫsŭ [ɔ̃sŭ] ǫ、õ [ɔ̃] 格拉哥里字母ons Ⱘ 俄语称作юсъ большой(大yus)
  Ѭ ѭ ѭсъ jǫsŭ [jɔ̃sŭ] jǫ、jõ [jɔ̃] І-Ѫ连字 在č、š、ž、c、dz、št和žd后面的发音是[ɔ̃], 没有iota化。俄语称作юсъ большой йотированный(Iota化的大yus)。
  Ѧ ѧ ѧсъ ęsŭ [ɛ̃sŭ] ę、ẽ [ɛ̃] 900 格拉哥里字母ens Ⱔ 不在辅音之后的时候读作[jɛ̃][8]俄语称作юсъ малый(小yus)。
  Ѩ ѩ ѩсъ jęsŭ [jɛ̃sŭ] ję、jẽ [jɛ̃] І-Ѧ连字 这个字母不在最早的(南斯拉夫)西里尔文手稿里面,只出现在东斯拉夫手稿里面。[8]在最初的西里尔字母中可能不存在。[10]俄语称作юсъ малый йотированный(Iota化的小yus)。
  Ѯ ѯ кси ksi [ksi] ks [ks] 60 希腊字母Ξ 这两个字母在斯拉夫语言中并不需要,但是用来转写希腊文或者用作数字。
  Ѱ ѱ пси psi [psi] ps [ps] 700 希腊字母Ψ
  Ѳ ѳ фита fita [fita] θ、th、T、F [t],有可能是[θ] 9 希腊字母Θ 这个字母在斯拉夫语言中并不需要,但是用来转写希腊文和用作数字。可能在通常情况下读作[t],在最早的文献中有时会替代т[8]标准古教会斯拉夫语发音可能没有[θ][8]
  Ѵ ѵ ижица ižica [iʒitsa] ü、v、ỳ [ɪ][y][v] 400 希腊字母Υ 小yoke 这个字母用来用来转写希腊文upsilon用作数字。还会组成二合字母оѵ
  Ҁ ҁ копа kopa [kopa] q 90 希腊字母Ϙ 这个字母没有音值,仅仅作为数字使用。在1300之后会被替换成črĭvĭ[8]

除基本字母外,还有多个书写变体、连体字母和地方化的用法,这些都随着时间的推移而变化。

数字、附加符号及标点 编辑

每个承袭希腊字母的字母都有数值。横贯于字母上方的titlo表示它们用作数字;通常在字母左右两边伴随一个点。[8]数字中,个位在十位的左边,与现代阿拉伯数字相反。[8]千位数字以置于数字左下角的特殊符号 ҂(U+0482)组成。[8]许多字体显示这些符号时会在行间而不是像下标一样显示。

Titlo也用来表示缩写形式,尤其是nomina sacra;这由书写要缩写的单词的首字母和随着语法结尾的最后一个字母完成,再在上面加上titlo。[8]后来的手抄本增添了不同形式的缩写,其中一些省略的字母标在缩写上方并加以附加符号pokrytie[8]

一些承袭自希腊语多调正写法变音符号也被使用,但是看起来有些冗余[8](这些可能无法在所有浏览器上面正常显示;它们应该显示在字母上方而不是偏右):

ӓ  trema,曲音符(U+0308)
а̀  varia(重音符),表示最后一音节上的重音(U+0300)
а́  oksia(尖音符),表示重音(Unicode U+0301)
а҃  titlo,标示缩写,或是数字(U+0483)
а҄  kamora扬抑符),标示颚化(U+0484);晚期教会斯拉夫语中用来从谐音的单数中区分复数。
а҅  dasia或dasy pneuma,粗气符(U+0485)
а҆  psili、zvatel'tse或psilon pneuma,柔气符(U+0486)。至少在晚期教会斯拉夫语中用作词首元音的信号。
а҆̀  组合的zvatel'tse与varia称作apostrof。
а҆́  组合的zvatel'tse与oksia称作iso。

早期西里尔字母的标点符号体系很简陋:该文字单词之间没有空格且不分大小写,而且标点符号在所有抄本中不一致。[8]

·  ano teleia(U+0387),用于分隔段落、词语或词语的一部分[8]
.  句号,作用同上[8]
։  亚美尼亚文句号(U+0589),形如冒号,作用同上[8]
  格鲁吉亚文分段号(U+10FB),用于分隔大段落
  三点冒号(U+2056,Unicode 4.1加入),用于分隔大段落
  钻石冒号(U+2058,Unicode 4.1加入),用于分隔大段落
  五点冒号(U+2059,Unicode 4.1加入),用于分隔大段落
;  希腊文问号(U+037E),形如分号

其中一部分还用在格拉哥里字母

仅用在现代的文本中

,  逗号(U+002C)
.  句号(U+002E)
!  感叹号(U+0021)

註釋 编辑

 1. ^ Himelfarb, Elizabeth J. "First Alphabet Found in Egypt", Archaeology 53, Issue 1 (Jan./Feb. 2000): 21.
 2. ^ Mauricio Borrero, "Russia", p. 123. [2015-02-04]. (原始内容存档于2019-11-30). 
 3. ^ World Cultures Through Art Activities, Dindy Robinson, p. 115. [2015-02-04]. (原始内容存档于2019-11-30). 
 4. ^ Handbook of Scripts and Alphabets, George L. Campbell, p. 42. [2015-02-04]. (原始内容存档于2019-11-29). 
 5. ^ "Cyrillic alphabet". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Web. 16 May. 2012. [2015-02-04]. (原始内容存档于2015-05-03). 
 6. ^ The Orthodox Church in the Byzantine Empire, Oxford History of the Christian Church, J. M. Hussey, Andrew Louth, Oxford University Press, 2010, ISBN 0191614882, p. 100.. [2015-02-04]. (原始内容存档于2019-11-29). 
 7. ^ Southeastern Europe in the Middle Ages, 500-1250, Cambridge Medieval Textbooks, Florin Curta, 劍橋大學出版社, 2006, ISBN 0521815398, pp. 221-222.. [2015-02-04]. (原始内容存档于2019-11-29). 
 8. ^ 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 8.28 8.29 8.30 8.31 8.32 8.33 8.34 8.35 8.36 8.37 8.38 8.39 8.40 8.41 8.42 8.43 8.44 8.45 8.46 8.47 8.48 8.49 8.50 8.51 8.52 8.53 8.54 8.55 Lunt, Horace G. Old Church Slavonic Grammar, Seventh Edition, 2001.
 9. ^ Cubberley 1994
 10. ^ 10.0 10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 Auty, R. Handbook of Old Church Slavonic, Part II: Texts and Glossary. 1977.
 11. ^ Провежда се международна конференция в гр. Опака за св. Антоний от Крепчанския манастир. Добротолюбие - Център за християнски, църковно-исторически и богословски изследвания, 15.10.2021.页面存档备份,存于互联网档案馆
 12. ^ Карадаков, Ангел. Провежда се международна конференция в гр. Опака за св. Антоний от Крепчанския манастир. Добротолюбие. [2022-04-09]. (原始内容存档于2022-04-08) (保加利亚语). 

参考资料 编辑

外部链接 编辑