Ԡ ԡ帶中部鉤的El;斜體:Ԡ ԡ)是一個西里爾字母,由西里爾字母Л л加上一個於字符中間向右的鉤組成。

西里尔字母Ԡ
大寫字母Ԡ
小寫字母ԡ
Unicode編碼大寫:U+0520
小寫:U+0521
西里尔字母

這個字母只被使用於阿布哈茲語楚瓦什語中。

字符編碼 编辑

字符 Ԡ ԡ
Unicode名称 西里爾大寫字母
帶中部鉤的El
西里爾小寫字母
帶中部鉤的El
编码 十进制 十六进制 十进制 十六进制
Unicode 1312 U+0520 1313 U+0521
UTF-8 212 160 D4 A0 212 161 D4 A1
字符值引用 Ԡ Ԡ ԡ ԡ

參見 编辑