Ӧ, ӧ 是一个在库尔德语乌德穆尔特语阿尔泰语哈卡斯语马里语汉特语兹梁科米语彼尔姆科米语使用的西里尔字母,由О, о加上分音符号而成。

西里尔字母Ӧ
大寫字母Ӧ
小寫字母ӧ
Unicode編碼大寫:U+04E6
小寫:U+04E7
西里尔字母

音值 编辑

在库尔德语为 /u/,在阿尔泰语、哈卡斯语为 /ø/,在马里语为 /œ/,在科米语为 /ə/

字符編碼 编辑

字符 Ӧ ӧ
Unicode名称 Cyrillic Capital Letter
O with Diaeresis
Cyrillic Small Letter
O with Diaeresis
编码 十进制 十六进制 十进制 十六进制
Unicode 1254 U+04E6 1255 U+04E7
UTF-8 211 166 D3 A6 211 167 D3 A7
字符值引用 Ӧ Ӧ ӧ ӧ

参看 编辑