Ԣ ԣ帶中部鉤的En;斜體:Ԣ ԣ)是一個西里爾字母,由字母Н н在右豎筆中間加上往左的鉤組成。

西里尔字母Ԣ
大寫字母Ԣ
小寫字母ԣ
Unicode編碼大寫:U+0522
小寫:U+0523
西里尔字母

此字母主要用於楚瓦什語,所代表的音值為硬顎鼻音 /ɲ/

字符編碼 编辑

字符 Ԣ ԣ
Unicode名称 西里爾大寫字母
帶中部鉤的En
西里爾小寫字母
帶中部鉤的En
编码 十进制 十六进制 十进制 十六进制
Unicode 1314 U+0522 1315 U+0523
UTF-8 212 162 D4 A2 212 163 D4 A3
字符值引用 Ԣ Ԣ ԣ ԣ

參見 编辑