客語聖經:現代台灣客語譯本

客語聖經:現代台灣客語譯本》(英文:Hakka Bible: Today's Taiwan Hakka Version;客語白話字:Hak-ngî Sṳn-kîn: Hien-thoi Thòi-vân Hak-ngî Yi̍t-pún;四縣腔台灣客拼:Hagˋ Ngiˊ Siin Ginˊ: Hien Toi Toiˇ Vanˊ Hagˋ Ngiˊ Id Bunˋ)是今日客家語人士使用的《聖經》譯本。此譯本的出版起源自2012年4月22日,6月5日在新竹國立交通大學舉行感恩禮拜,有1200位來自世界各地的客家福音代表參加[4]。於1993年出版《新約[1]。翻譯工作是由台灣聖經公會台灣基督長老教會加拿大長老教會以及基督教客家福音協會的26年合作[5]。現代台灣客語譯本由客語漢字客語白話字雙方文字同時並存。首批六千本客語聖經由韓國聖經印刷機構所印刷[6]。 

客語聖經:現代台灣客語譯本
全名現代台灣客語譯本
其他名称客語聖經:現代台灣客語譯本
缩写TTHV
语言客語
新约出版时间1993年[1]
旧约出版时间2012年
全书出版时间2012年4月22日 [2]
衍生于現代中文譯本 [3]
出版者台灣聖經公會
关联教派基督教
创世记第1章第1-3节
Thai-chhû, Song-ti chhóng-chho thiên-thi.Thi hàn-he khûng-khûng, màng-yû sṳ̀n-hìn; vû-am châ-tén chhṳ̂m-yên; Song-ti ke Lìn chhai súi-mien song yun-hàng.Song-ti kóng: “Oi yû kông.” Chhiu yû kông.
约翰福音第3章第16节
Yîn-vi Song-ti thung-siak sṳ-kiên-ngìn, só-yî chiông Kì Thu̍k-yit ke Lai-é su-pûn kì-têu, oi pûn yit-chhiet sin kì ke ngìn `m-voi me̍t-mòng, fán-chón tet-tó yún-yén ke sâng-miang.

客語聖經歷史背景编辑

之前的客家聖經翻譯编辑

巴色會傳教差會在中國编辑

 
1874年巴色會傳教差會出版的《馬可福音》,採用萊普修斯羅馬拼音(Lepsius Romanization)。

最早的傳教士對客家人傳福音是19世紀在瑞士創立的巴色會傳教差會(Basel Missionary Society),成员来自被北欧各地,1847年3月19日到達廣東省 [7]。隨後韓山明編譯《客德字典》該字典採用廣東西南地區之客家方言。1860年在柏林出版客語羅馬字之《馬太福音》[8]。1866年德國傳教士黎力基(Rudolf Lechler)与韋腓立香港出版羅馬字之《路加福音》[9],1883年客語羅馬字全《新約聖經》由畢安牧師[10]以及客家助手康发林翻译成客語罗马字,在同年,在英國聖經公會建議之下,巴色會也把《新約聖經》譯成客語漢字版。1886年傳教士史鄂圖出版客語羅馬字之《創世紀》和《出埃及紀》[11]。1904年出版客語《新約聖經》修訂版,這次所有出版費用由英國和外國聖經公會報銷,他們唯一條件就是譯本內容必須用客語漢字寫。1916年全本客語漢字之《舊約聖經》已完成[12]

英國長老會差會在中國编辑

 
1923年在上海出版的客語《舊約聖經》,採用客語漢字
 
1924年英國長老會差會汕頭出版的客語《新約聖經》,採用客語白話字

英國長老會差會是為了海外傳教任務而組成的,他們最初來華之傳教士宾威廉由1847年在厦門建立傳教站,十年后施饒理牧師[13]也被差派來協助建造教堂,學校醫院。英國長老會差會四個主要宣教中心被劃定為「厦門區」、「汕頭區」、「台南區」以及「客家區」。客家區的传教站是在今日的揭西縣大埔縣上杭縣。1871年施饒理牧師進入了揭西縣而在河婆建立教堂,当年又回英国招了兩位阿伯丁大學同事紀多納李威廉[14],1879年到達中國開始對客家人傳教。1905年紀多納牧師出版了《客英詞典》,該字典採用廣東北地區之客家方言[15]。1923年到上海出版客語漢字版的《客話新舊約全書》[16],1924年英國長老會差會在汕頭出版《救主嘅耶穌新約聖經》的客語白話字譯本[17]

不久之後,台灣長老會差派鐘天枝牧師去汕頭學習讀寫客語話字,目的就是能幫助台灣客家基督徒把聖經編譯成他們自己的客家方言,因廣東東北部客家方言與台灣客家地區的方言有差別[18]

台灣客家聖經翻譯编辑

1956年到1972年就有人開始把聖經翻譯成台灣客家話,但材料資源有限。1984年5月10日彭德貴牧師和各地客家長老與執事開會成立「客語聖經翻譯委員會」,成員由台灣聖經公會台灣基督長老教會基督教客家福音協會以及加拿大長老教會组成的。加拿大也差派了幾位希伯來文古希臘文聖經學者到台灣協助解經工作[19]。1993年出版《新約[1],2012年《新約》翻译工作完成,2012年4月22日出版全《客語聖經:現代台灣客語譯本》。

參考文獻编辑

 1. ^ 1.0 1.1 1.2 World Scriptures: The Hakka New Testament Bible Publish date
 2. ^ New Hakka Bible to be published in April 22, 2012页面存档备份,存于互联网档案馆
 3. ^ JGospel News: The Entire Hakka Bible now officially released
 4. ^ The Presbyterian Church of Taiwan: Ecumenical Guest and Presentation of the Hakka Bible. [2013-06-01]. (原始内容存档于2012-07-27). 
 5. ^ The Hakka Bible makes God’s Word accessible to four million Hakka People in Taiwan Archive.is存檔,存档日期2013-06-28, 29 June 2012.
 6. ^ General Assembly News: New Hakka Bible to be published in April 2012页面存档备份,存于互联网档案馆
 7. ^ Ricci Roundtable: Hamberg, Theodor 韓山文 (1819-1854) 互联网档案馆存檔,存档日期2012-02-05.
 8. ^ Early Hakka corpora held by the Basel Mission library : an introduction Pg. 71-104. [2013-06-01]. (原始内容存档于2011-09-21). 
 9. ^ 韋腓立 (Philip Winnes)
 10. ^ 畢安 (Charles Piton)
 11. ^ 史鄂圖:Otto Schultze The History of Protestant Chinese Bible Translations 互联网档案馆存檔,存档日期2012-07-09.
 12. ^ Hakka Old Testament (1916)
 13. ^ 施饒理:Reverend George Smith,1831–1891
 14. ^ 紀多納: Donald MacIver (1852–1910); 李威廉: William Riddel (1853–1910)
 15. ^ The Hakka to English Dictionary and its Authors (《客英词典》及其中外作者) (PDF). [2013-06-01]. (原始内容存档 (PDF)于2012-02-27). 
 16. ^ Hakka Old and New Testament Bible 1923 (客話新舊約全書)
 17. ^ 《救主嘅耶穌新約聖經》 Kiu-chú Yâsu kaì Sin-yok Shìn-kin。 T´ıt tso`o Khak-ka Ph`ak-v`a, San-thˆeu Li-pa`ı thoˆong i`ın-fat. New Testament, Hak-ka Dialect, Printed for the British and Foreign Bible Society at the English Presbyterian Mission Press.
 18. ^ Liu Minzhen, Comparisons between the two Hakka Bible translations and their phonetic differences: The Shantou Hakka Bible translations and the modern Hakka Bible translations. [2013-06-01]. (原始内容存档于2016-03-04). 
 19. ^ 客語聖經問世 芥菜種深植客家 互联网档案馆存檔,存档日期2016-03-05.

外部链接编辑