Sandbox.jpg這個用戶喜欢在沙盒里涂鸦。


Egret

Aggenstein Gipfelaufbau Rupicapra rupicapra template.jpg这个用户信奉基督宗教

Taiwan-icon-2.svg這位用戶是臺灣人
Emblem of Taipei City.svg這個用戶居住於臺北市
hak-N
Lia-zak yung-fu gei mu-ngi hei Hak-ka-fa
這隻用戶介母語客家话
nan-taiwan-5
這個使用者會曉用專業的臺灣話,伊會當講誠紲拍的讀冊音白話音
Tsit-ê sú-iōng-tsiá ē-hiáu īng tsuan-gia̍p--ê Tâi-uân-uē, i ē-tàng kóng tsiânn suà-phah--ê tha̍k-tsheh-im kah pe̍h-uē-im.
zh-mandarin-3
該用戶能以熟練現代標準漢語進行交流。
Linux Mint logo without wordmark.svg该用户使用Linux Mint中文維基百科作出貢獻
該用戶使用Google Chrome中文維基百科作出貢獻


關注條目编辑

孫海

郭宗德

創建條目编辑

免削鉛筆 2013年9月17日

莊金池 2013年9月17日

孫海 2013年9月17日

葉五美2013年9月16日