chūn(970年代—1036年),正聲,小字三哥遼朝官員,祖籍薊州玉田,後來定居霸州彰武軍(柳城,今遼寧省朝陽市),曾祖父是中書令韓知古,祖父是鄴王韓匡美,父親是遼國將領韓瑜

生平 編輯

韓橁大約出生於遼景宗保寧末年,母親蕭氏,他在兄弟中排行第七,兄弟皆夭折。韓橁工騎射、通曉兵法。幼年時,其父韓瑜戰死前線。遼聖宗統和年間,初授西頭供奉官,升任御院通進。統和十五年(997年)三月十五日,韓橁出使西夏,持節封夏國王李繼遷為西平王。回國,升任頒給庫使。統和二十二年(1004年),澶淵之盟訂立。次年,韓橁出使北宋充賀正旦使,至汴京開封府。回國後升任引進使轉客省使。高麗康肇高麗穆宗,遼聖宗親征,任命他為左第一驍騎部署。回軍,加左監門衛大將軍,知歸化州軍事,有治績。轉任章愍宮都部署,充燕京留守衙內馬步軍都指揮使,改任易州兵馬都監。轉任弘義宮都部署,擔任侍衛親軍步軍指揮使、利州觀察使,領禁旅。後來因事被笞,沒有奪告身。開泰八年(1019年),賜羊三百口為食物,奉命出使沙州,冊立歸義軍節度使曹恭順(曹賢順)為敦煌王。回國,賞賜白金二百兩。改任乾州、顯州、宜州、錦州、建州、霸州、白川州都巡檢。再任章愍宮都部署,依前左監門衛大將軍。

太平五年(1025年),韓橁又奉召出使高麗,祝賀高麗顯宗誕辰。同年冬天,授易州觀察使、知易州軍州事、兼沿邊安撫屯田使,充兵馬鈐轄。改任長寧軍節度、白川州管內觀察處置使。太平八年(1028年),渤海人大延琳興兵叛遼,韓橁奉命率領控鶴、義勇、護聖、虎翼四軍,充當攻城副使。征討獲勝後,拜永清軍節度使,貝、博、冀等州觀察、處置等使,管轄義勇軍,鎮守遼東。賜銀盆百兩、細衣一副,改鎮瀋州,修築堡壘十七所。重熙二年(1033年),以昭德軍節度使再次出使北宋,慶賀宋仁宗生辰。回國後升任北院宣徽使、歸義軍節度使、沙州管內觀察、處置等使、沙州刺史、御史大夫上柱國、昌黎郡開國侯。在任二年,進位南院使,加檢校太尉。重熙五年(1036年)奉詔修葺南京宮殿、衙署,九月二十五日,因病在宣徽南院使任上去世。遼興宗特賜錢五十萬隆重治喪,並詔贈檢校太師,葬在柳城白崖山朝陽。

韓橁三次娶妻,先夫人生兩女,長女早亡,次女嫁左軍將軍蕭乞得。繼室蕭氏生三女:一女嫁護衛將軍蕭朱,一女嫁張筠之孫左班殿值張玫;一女嫁通事班祗侯康德潤。三夫人張氏,張崇一之女,是太后蕭綽賜婚,生三子:韓齊家奴為僧,韓貽孫官至左丞制閤門祗侯,韓貽訓官至右班殿直閤門祗侯。

韓橁墓誌出土於遼寧省朝陽市西,現館藏於朝陽市博物館。

參考文獻 編輯

  • 遼史補註·卷85 列傳第十五》