正圖形列表

維基媒體列表條目
正圖形範例
正多邊形二維
星形
Regular pentagon.svg
{5}
Star polygon 5-2.svg
{5/2}
正多面體三維
星形
Dodecahedron.png
{5,3}
Small stellated dodecahedron.png
{5/2,5}
正鑲嵌圖(二維)
平面 雙曲
Uniform tiling 44-t0.svg
{4,4}
Uniform tiling 54-t0.png
{5,4}
正多胞體四維
星形
Schlegel wireframe 120-cell.png
{5,3,3}
Ortho solid 010-uniform polychoron p53-t0.png
{5/2,5,3}英语Small stellated 120-cell
正堆砌體三維
平面 雙曲
Cubic honeycomb.png
{4,3,4}
Hyperbolic orthogonal dodecahedral honeycomb.png
{5,3,4}英语Order-4 dodecahedral honeycomb

此頁面列出了所有的歐幾里得空間雙曲空間球形空間正圖形正多胞形施萊夫利符號可以描述每一個正圖形正多胞形,他被廣泛使用如下面的每一個緊湊的參考名稱。

正圖形正多胞形可由其維度分類,也可以分成凸、非凸(星形、扭歪、複合或凹)和無窮等形式。非凸形式(或凹形式)使用與凸形式相同的頂點,但面(或邊)有相交。無限的形式則是在一較低維的歐幾里得空間中密鋪鑲嵌堆砌)。

無限的形式可以擴展到密鋪雙曲空間。雙曲空間是和正常的空間有相同的規模,但平行線在一定的距離內會分岔得越來越遠。這使得頂點值可以存在負角度的缺陷,例如製作一個由個正三角形組成的頂點,它們可以被平放。它不能在普通平面上完成的,但可以在一個雙曲平面上構造。

概觀编辑

此表顯示正圖形正多胞形在各個維度的匯總。

有限[註 1] 平面[註 2] 雙曲[註 3] 複合[註 4] 抽象
維度 非凸 密鋪
星形 扭歪 星形 扭歪 緊湊 星形 仿緊 非緊 星形
-1[註 5] 0 0 0 0 0[註 6] 0 0 0 0 0 0 0 1[註 7]
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1 1 0 0 1[註 8] 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 1 1 0 0 0
3 5 4 ? 3 3 5 0
4 6 10 ? 1 ? 4 0 11 26 20
5 3 0 ? 3 ? 5 4 2 186[1] 0 0
6 3 0 ? 1 ? 0 0 5 66[1] 0 0
7 3 0 ? 1 ? 0 0 0 36[1] 3 0
8 3 0 ? 1 ? 0 0 0 13[1] 6 0
9 3 0 ? 1 ? 0 0 0 10[1] 0 0
10 3 0 ? 1 ? 0 0 0 8[1] 0 0
11 3 0 ? 1 ? 0 0 0 4[1] 0 0
12+ 3 0 ? 1 ? 0 0 0 [2] ≤2[註 9] 0
不存在 存在唯一 有限個 無窮 不一定

零維或以下的正圖形编辑

上圖以正方形展示一個二維正多胞形的組成元素:一個二維正多胞形(正方形)、四個一維正多胞形(線段)、四個零維正多胞形(頂點)和一個負一維正多胞形(空集合

在維數為零的空間能存在的多胞形只有點[3],無法有其他幾何或拓樸組合,而维數比零更低則是在抽象理論英语Abstract_polytope中的虛無多胞形(英語:Null polytope)代表一種空集合,在抽象理論英语Abstract_polytope中被看作是一種負一維的多胞形[4],但其是一種抽象多胞形英语Abstract_polytope。然而,在數學上,零維空間是按以下的不等價定義之一,維數為零的拓撲空間:按覆蓋維數的概念,一個拓撲空間是零維空間,若空間的任何開覆蓋,都有一個加細,使得空間內每一點,都在這個加細的恰好一個開集內;或者按小歸納維數的概念,一個拓撲空間是零維空間,若空間有一個由閉開集組成的。這兩個概念對可分可度量化空間為等價[5][6]。而負一維空間僅是在抽象理論英语Abstract_polytope表示一個比零維多胞形更低維度的一個元詞

依據正圖形的定義,一個多胞形必須要具備嚴格的標記可遞特性,對於該幾何體內所有同維度的元素(如:點、線、面)都完全具有相同的性質,並且每一個元素皆為一個正圖形,而零維多胞形的元素僅有{F−1, F0}、負一維多胞形的元素僅有{F−1},幾何上所有零維多胞形都是正多胞形,一般地,n維正圖形被定義為有正維面[(n − 1)-表面]和正頂點圖,這兩個條件已經能充分地保證所有面、所有頂點都是相似的,但這一定義並不適用於抽象多胞形英语抽象多胞形,而負一維的多胞形的僅有一種抽象多胞形英语Abstract_polytope

另外,正零邊形也可以視為零維或以下的正圖形,或看做是虛無多胞形(英語:Null polytope)。

一維正圖形编辑

Coxeter node markup1.png 考克斯特記號終結點代表一個鏡射面,周圍有環的節點表示其不位於一個平面。 ditel, { }, node_1  是點 p和其鏡射像 p'並且中間被夾出一段線段

在維數為一的一維空間裡存在的多胞形是由兩個端點包圍住的一個封閉一維空間,即線段。在定義上,這個一維多胞形(或稱1-多胞形)在施萊夫利符號中以: { } 表示[8][9],而在考克斯特記號中則以一個有環的節點:node_1 表示[7]諾曼·約翰遜英语Norman Johnson (mathematician)將之稱為ditel,並在施萊夫利符號中以{ }表示[10]。依據正圖形的定義,一個多胞形必須要具備嚴格的標記可遞特性,對於該幾何體內所有同維度的元素(如:點、線、面)都完全具有相同的性質,並且每一個元素皆為一個正圖形,而一維多胞形的旗包含{F−1, F0, F1}、其元素僅有{F−1, A, B, AB},其中,A、B為線段兩端點,由於幾何上所有零維多胞形都是正多胞形,因此所有的線段都會符合標記可遞特以及所有同維度的元素(如:點、線、面)都完全具有相同的性質,並且每一個元素皆為一個正圖形,因此在幾何上所有的一維多胞形都是正多胞形。

雖然線段做為一個多胞形是微不足道的,但它似乎是多邊形和其他更高維度圖形形成邊緣所需的一個元素[11]。在一維以及以下(包括一維、零維、負一維)空間中的多胞形都是正多胞形,包含了一維的線段、零維的點和負一維的抽象虛無多胞形都是組成多邊形和其他更高維度圖形的重要元素之一,比如一維的線段組成多邊形的邊、零維的點組成多邊形的頂點以及代表集合子集中空集合的抽象虛無多胞形都是多邊形的組成元素(子集),依據正圖形定義,若這些低為度不存在正圖形,則也不會有正多邊形和其他更高維度的正圖形。

在柱體的定義裡,線段(一維)可以被看做是點(零維)的柱體,在施萊夫利符號中以{ }×{p}表示,而在考克斯特記號中則以笛卡兒積的形式node_1 2 node_1 p node 表示一個線段和多邊形[12]

二維正多邊形编辑

二維凸正多邊形编辑

名稱 正三角形
2-單體
正方形
2-正軸形
2-立方形
正五邊形 正六邊形 正七邊形 正八邊形
施萊夫利符號 {3} {4} {5} {6} {7} {8}
考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagram node_1 3 node  node_1 4 node  node_1 5 node  node_1 6 node  node_1 7 node  node_1 8 node 
圖像 Regular triangle.svg Regular quadrilateral.svg Regular pentagon.svg Regular hexagon.svg Regular heptagon.svg Regular octagon.svg
名稱 正九邊形 正十邊形 正十一邊形 正十二邊形 正十三邊形 正十四邊形
施萊夫利 {9} {10} {11} {12} {13} {14}
考克—迪肯 node_1 9 node  node_1 10 node  node_1 11 node  node_1 12 node  node_1 13 node  node_1 14 node 
圖像 Regular nonagon.svg Regular decagon.svg Regular hendecagon.svg Regular dodecagon.svg Regular tridecagon.svg Regular tetradecagon.svg
名稱 正十五邊形 正十六邊形 正十七邊形 正十八邊形 正十九邊形 正二十邊形 ...正n邊形
施萊夫利 {15} {16} {17} {18} {19} {20} {n}
考克—迪肯 node_1 15 node  node_1 16 node  node_1 17 node  node_1 18 node  node_1 19 node  node_1 20 node  node_1 n node 
圖像 Regular pentadecagon.svg Regular hexadecagon.svg Regular heptadecagon.svg Regular octadecagon.svg Regular enneadecagon.svg Regular icosagon.svg
邊數較大的正多邊形
名稱 二百五十七邊形 正65537邊形 一百萬邊形
可作圖? 可作圖[13][14] 可作圖[15][16] 不可
施萊夫利符號 {257}[17] {65537}[18] {1000000}[19]
考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagram node_1 2x 5 7 node  node_1 6 5 5 3x 7 node  node_1 10 0x 0x 0x 0x 0x node 
圖像 257-gon (3rd version).svg 65537-gon.svg Circle - black simple.svg[20][註 10]

退化 (圓形)编辑

名稱 正零邊形 正一邊形 正二邊形
施萊夫利符號 {1}[21] {2}[22]
考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagram node  node_1 
圖像 Monogon.svg Digon.svg

星形正多邊形编辑

名稱 五角星 七角星 八角星 九角星 十角星 ...n角星
施萊夫利符號 {5/2}[23] {7/2} {7/3} {8/3} {9/2} {9/4} {10/3} {p/q}
考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagram node_1 5 rat d2 node  node_1 7 rat d2 node  node_1 7 rat d3 node  node_1 8 rat d3 node  node_1 9 rat d2 node  node_1 9 rat d4 node  node_1 10 rat d3 node  node_1 p rat dq node 
圖像 Star polygon 5-2.svg Star polygon 7-2.svg Star polygon 7-3.svg Star polygon 8-3.svg Star polygon 9-2.svg Star polygon 9-4.svg Star polygon 10-3.svg  
20邊以下的星形正多邊形
Regular star polygon 11-2.svg
{11/2}
Regular star polygon 11-3.svg
{11/3}
Regular star polygon 11-4.svg
{11/4}
Regular star polygon 11-5.svg
{11/5}
Regular star polygon 12-5.svg
{12/5}
Regular star polygon 13-2.svg
{13/2}
Regular star polygon 13-3.svg
{13/3}
Regular star polygon 13-4.svg
{13/4}
Regular star polygon 13-5.svg
{13/5}
Regular star polygon 13-6.svg
{13/6}
Regular star polygon 14-3.svg
{14/3}
Regular star polygon 14-5.svg
{14/5}
Regular star polygon 15-2.svg
{15/2}
Regular star polygon 15-4.svg
{15/4}
Regular star polygon 15-7.svg
{15/7}
Regular star polygon 16-3.svg
{16/3}
Regular star polygon 16-5.svg
{16/5}
Regular star polygon 16-7.svg
{16/7}
Regular star polygon 17-2.svg
{17/2}
Regular star polygon 17-3.svg
{17/3}
Regular star polygon 17-4.svg
{17/4}
Regular star polygon 17-5.svg
{17/5}
Regular star polygon 17-6.svg
{17/6}
Regular star polygon 17-7.svg
{17/7}
Regular star polygon 17-8.svg
{17/8}
Regular star polygon 18-5.svg
{18/5}
Regular star polygon 18-7.svg
{18/7}
Regular star polygon 19-2.svg
{19/2}
Regular star polygon 19-3.svg
{19/3}
Regular star polygon 19-4.svg
{19/4}
Regular star polygon 19-5.svg
{19/5}
Regular star polygon 19-6.svg
{19/6}
Regular star polygon 19-7.svg
{19/7}
Regular star polygon 19-8.svg
{19/8}
Regular star polygon 19-9.svg
{19/9}
Regular star polygon 20-3.svg
{20/3}
Regular star polygon 20-7.svg
{20/7}
Regular star polygon 20-9.svg
{20/9}

扭歪正多邊形编辑

鋸齒扭歪多邊形的例子
扭歪六邊形 扭歪八邊形 扭歪十邊形
D3d, [2+,6] D4d, [2+,8] D5d, [2+,10]
{3}#{ } {4}#{ } {5}#{ } {5/2}#{ } {5/3}#{ }
Skew polygon in triangular antiprism.png Skew polygon in square antiprism.png Regular skew polygon in pentagonal antiprism.png Regular skew polygon in pentagrammic antiprism.png Regular skew polygon in pentagrammic crossed-antiprism.png

三維正圖形编辑

三維凸正多面體编辑

名稱 施萊夫利符號
{p,q}
考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagram
node_1 p node q node 
圖像
(透視圖)
圖像
(立體圖)
圖像
(球面投影)

{p}
頂點
{q}
對稱群 對偶
正四面體
3-單體
三角錐
{3,3} node_1 3 node 3 node  Tetrahedron.svg Tetrahedron.png Uniform tiling 332-t0-1-.png 4
{3}
6 4
{3}
Td (自身對偶)
正方體
3-立方形
(正六面體)
(四角柱)
{4,3} node_1 4 node 3 node  Hexahedron.svg Hexahedron.png Uniform tiling 432-t0.png 6
{4}
12 8
{3}
Oh 正八面體
正八面體
3-正軸體
正三角反棱柱
{3,4} node_1 3 node 4 node  Octahedron.svg Octahedron.png Uniform tiling 432-t2.png 8
{3}
12 6
{4}
Oh 立方體
正十二面體 {5,3} node_1 5 node 3 node  Dodecahedron.svg Dodecahedron.png Uniform tiling 532-t0.png 12
{5}
30 20
{3}
Ih 正二十面體
正二十面體 {3,5} node_1 3 node 5 node  Icosahedron.svg Icosahedron.png Uniform tiling 532-t2.png 20
{3}
30 12
{5}
Ih 正十二面體

退化 (球面)编辑

在球面幾何學中,多面形 {2,n} 和多邊形二面體 {n,2} 以及一面體 {1,1} 也可以被視為是一種正多面體(正球面鑲嵌)。

他們包括:

名稱 施萊夫利
{p,q}
考克斯特
記號
英语Coxeter-Dynkin diagram
圖像
(球面)

{p}
頂點
{q}
對稱性英语List of spherical symmetry groups 對偶
一邊形一面體 {1,1} node  Spherical henagonal henahedron.png 1
{1}
0 1
{1}
C1
(*1)
自身對偶
一邊形二面體 {1,2} node_1 2 node  Hengonal dihedron.png 2
{1}
1 1
{2}
C1v
(*22)
一面形
一面形 {2,1} node 2 node  Henagonal hosohedron.png 1
{2}
1 2
{1}
C1v
(*22)
一邊形二面體
二邊形二面體
二面形
{2,2} node_1 2 node 2 node  Digonal dihedron.png 2
{2}
2 2
{2}
D2h
(*222)
自身對偶
三面形 {2,3} node_1 2 node 3 node  Trigonal hosohedron.png 3
{2}
3 2
{3}
D3h
(*322)
三角形二面體
三角形二面體 {3,2} node_1 3 node 2 node  Trigonal dihedron.png 2
{3}
3 3
{2}
D3h
(*322)
三面形
六面形 {2,6} node_1 2 node 6 node  Hexagonal hosohedron.png 6
{2}
6 2
{6}
D6h
(*622)
六邊形二面體
六邊形二面體 {6,2} node_1 6 node 2 node  Hexagonal dihedron.png 2
{6}
6 6
{2}
D6h
(*622)
六面形

星形正多面體编辑

名稱 半透明
圖像
立體
圖像
球面鑲嵌
圖像
星狀圖 施萊夫利
{p,q}
考克斯特英语Coxeter-Dynkin diagram

{p}
頂點
{q}
頂點圖
χ 密度英语Density (polytope) 對稱姓 對偶
小星形十二面體 SmallStellatedDodecahedron.jpg Small stellated dodecahedron.png Small stellated dodecahedron tiling.png First stellation of dodecahedron facets.svg {5/2,5}
node 5 node 5 rat d2 node_1 
12
{5/2}
Pentagram.svg
30 12
{5}
Pentagon.svg
−6 3 Ih
[5,3]
(*532)
大十二面體
大十二面體 GreatDodecahedron.jpg Great dodecahedron.png Great dodecahedron tiling.png Second stellation of dodecahedron facets.svg {5,5/2}
node_1 5 node 5 rat d2 node 
12
{5}
Pentagon.svg
30 12
{5/2}
Pentagram.svg
−6 3 Ih
[5,3]
(*532)
小星形十二面體
大星形十二面體 GreatStellatedDodecahedron.jpg Great stellated dodecahedron.png Great stellated dodecahedron tiling.png Third stellation of dodecahedron facets.svg {5/2,3}
node 3 node 5 rat d2 node_1 
12
{5/2}
Pentagram.svg
30 20
{3}
Triangle.Equilateral.svg
2 7 Ih
[5,3]
(*532)
大二十面體
大二十面體 GreatIcosahedron.jpg Great icosahedron.png Great icosahedron tiling.png Sixteenth stellation of icosahedron facets.png {3,5/2}
node_1 3 node 5 rat d2 node 
20
{3}
Triangle.Equilateral.svg
30 12
{5/2}
Pentagram.svg
2 7 Ih
[5,3]
(*532)
大星形十二面體

扭歪正多面體编辑

考克斯特在他的論文《三維和四維空間的正扭歪多面體極其類似物》[24]中列出了較多的一系列扭歪多面體,其中有四種是正圖形

4-simplex t03.svg 4-simplex t12.svg 24-cell t03 F4.svg 24-cell t12 F4.svg
{4, 6 | 3} {6, 4 | 3} {4, 8 | 3} {8, 4 | 3}

四維正圖形编辑

四維凸正多胞體编辑

在四維空間中存在6種凸正圖形。

名稱
施萊夫利
{p,q,r}
考克斯特英语Coxeter-Dynkin diagram
node p node q node r node 

{p,q}

{p}

{r}
頂點
{q,r}
對偶
{r,q,p}
正五胞體
四維單純形
{3,3,3} node_1 3 node 3 node 3 node  5
{3,3}
10
{3}
10
{3}
5
{3,3}
自身對偶
正八胞體
四維超方形
超立方體
{4,3,3} node_1 4 node 3 node 3 node  8
{4,3}
24
{4}
32
{3}
16
{3,3}
正十六胞體
正十六胞體
四維正軸體
{3,3,4} node_1 3 node 3 node 4 node  16
{3,3}
32
{3}
24
{4}
8
{3,4}
超立方體
正二十四胞體 {3,4,3} node_1 3 node 4 node 3 node  24
{3,4}
96
{3}
96
{3}
24
{4,3}
自身對偶
正一百二十胞體
四維類五邊形體
{5,3,3} node_1 5 node 3 node 3 node  120
{5,3}
720
{5}
1200
{3}
600
{3,3}
正六百胞體
正六百胞體
四維類二十面體體
{3,3,5} node_1 3 node 3 node 5 node  600
{3,3}
1200
{3}
720
{5}
120
{3,5}
正一百二十胞體
正五胞體 超立方體 正十六胞體 正二十四胞體 正一百二十胞體 正六百胞體
{3,3,3} {4,3,3} {3,3,4} {3,4,3} {5,3,3} {3,3,5}
線架圖 (皮特里多邊形) 歪斜正投影圖英语orthographic projection
Complete graph K5.svg 4-cube graph.svg 4-orthoplex.svg 24-cell graph F4.svg Cell120Petrie.svg Cell600Petrie.svg
不透明正投影圖英语orthographic projection
Tetrahedron.png
被正四面體包覆
(以頂點與胞為中心)
Hexahedron.png
被立方體包覆
(以胞為中心)
16-cell ortho cell-centered.png
被立方體包覆
(以胞為中心)
Ortho solid 24-cell.png
被截半立方體包覆
(以胞為中心)
Ortho solid 120-cell.png
被倒角十二面體包覆
(以胞為中心)
Ortho solid 600-cell.png
被五角化截半二十面體包覆
(以頂點為中心)
施萊蓋爾英语Schlegel diagram線框 (透視投影
Schlegel wireframe 5-cell.png
(以胞為中心)
Schlegel wireframe 8-cell.png
(以胞為中心)
Schlegel wireframe 16-cell.png
(以胞為中心)
Schlegel wireframe 24-cell.png
(以胞為中心)
Schlegel wireframe 120-cell.png
(以胞為中心)
Schlegel wireframe 600-cell vertex-centered.png
(以頂點為中心)
球極平面投影線框 (超球面堆砌
Stereographic polytope 5cell.png Stereographic polytope 8cell.png Stereographic polytope 16cell.png Stereographic polytope 24cell.png Stereographic polytope 120cell.png Stereographic polytope 600cell.png

退化 (超球面)编辑

多維面形
施萊夫利
{2,p,q}
考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagram
node_1 2x node p node q node 

{2,p}π/q

{2}π/p,π/q
頂點 頂點圖
{p,q}
對稱性 對偶多胞形
{2,3,3} node_1 2x node 3 node 3 node  4
{2,3}π/3
Spherical trigonal hosohedron.png
6
{2}π/3,π/3
4 2 {3,3}
Uniform tiling 332-t0-1-.png
[2,3,3] {3,3,2}
{2,4,3} node_1 2x node 4 node 3 node  6
{2,4}π/3
Spherical square hosohedron.png
12
{2}π/4,π/3
8 2 {4,3}
Uniform tiling 432-t0.png
[2,4,3] {3,4,2}
{2,3,4} node_1 2x node 3 node 4 node  8
{2,3}π/4
Spherical trigonal hosohedron.png
12
{2}π/3,π/4
6 2 {3,4}
Uniform tiling 432-t2.png
[2,4,3] {4,3,2}
{2,5,3} node_1 2x node 5 node 3 node  12
{2,5}π/3
Spherical trigonal hosohedron.png
30
{2}π/5,π/3
20 2 {5,3}
Uniform tiling 532-t0.png
[2,5,3] {3,5,2}
{2,3,5} node_1 2x node 3 node 5 node  20
{2,3}π/5
Spherical pentagonal hosohedron.png
30
{2}π/3,π/5
12 2 {3,5}
Uniform tiling 532-t2.png
[2,5,3] {5,3,2}

扭歪多胞體编辑

四維的扭歪多胞體是一些位於五維或以上的扭歪圖形。

五維正圖形编辑

五維凸正多胞體编辑

名稱 施萊夫利
{p,q,r,s}
考克斯特英语Coxeter-Dynkin diagram
維面
{p,q,r}

{p,q}

{p}
頂點 面圖
{s}
邊圖
{r,s}
頂點圖
{q,r,s}
五維正六胞體 {3,3,3,3}
node_1 3 node 3 node 3 node 3 node 
6
{3,3,3}
15
{3,3}
20
{3}
15 6 {3} {3,3} {3,3,3}
五維超正方體 {4,3,3,3}
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 
10
{4,3,3}
40
{4,3}
80
{4}
80 32 {3} {3,3} {3,3,3}
五維正三十二胞體 {3,3,3,4}
node_1 3 node 3 node 3 node 4 node 
32
{3,3,3}
80
{3,3}
80
{3}
40 10 {4} {3,4} {3,3,4}
5-simplex t0.svg
五維正六胞體
5-cube graph.svg
五維超正方體
5-orthoplex.svg
五維正三十二胞體

六維正圖形编辑

六維凸正多胞體编辑

名稱 施萊夫利 頂點 維脊 維面 χ
六維正七胞體 {3,3,3,3,3} 7 21 35 35 21 7 0
六維超立方體英语6-cube {4,3,3,3,3} 64 192 240 160 60 12 0
六維正六十四胞體英语6-orthoplex {3,3,3,3,4} 12 60 160 240 192 64 0
6-simplex t0.svg
六維正七胞體
6-cube graph.svg
六維超立方體英语6-cube
6-orthoplex.svg
六維正六十四胞體英语6-orthoplex

七維正圖形编辑

七維凸正多胞體编辑

名稱 施萊夫利 頂點 維峰 維脊 維面 χ
七維正八胞體 {3,3,3,3,3,3} 8 28 56 70 56 28 8 2
七維超立方體英语7-cube {4,3,3,3,3,3} 128 448 672 560 280 84 14 2
七維正一百二十八胞體英语7-orthoplex {3,3,3,3,3,4} 14 84 280 560 672 448 128 2
7-simplex t0.svg
七維正八胞體
7-cube graph.svg
七維超立方體英语7-cube
7-orthoplex.svg
七維正一百二十八胞體英语7-orthoplex

七維以上正圖形编辑

自五維開始,正圖形皆只有三種——单纯形超方形以及正轴形

n維凸正多胞體编辑

從五維開始,凸正多胞體都只有三種[25]

名稱 施萊夫利
符號
{p1,...,pn−1}
考克斯特英语Coxeter-Dynkin diagram
記號
k維胞 / 面 維面 頂點圖 對偶
n維單體 {3n−1} node_1 3 node 3 ...3 node 3 node  {3n−2} {3n−2} 自身對偶
n維超立方體 {4,3n−2} node_1 4 node 3 ...3 node 3 node  {4,3n−3} {3n−2} n維正軸體
n維正軸體 {3n−2,4} node_1 3 node 3 ...3 node 4 node  {3n−2} {3n−3,4} n維超立方體

八維编辑

名稱 施萊夫利 頂點 4維胞 維峰 維脊 維面 χ
八維單體英语8-simplex {3,3,3,3,3,3,3} 9 36 84 126 126 84 36 9 0
八維超立方體英语8-cube {4,3,3,3,3,3,3} 256 1024 1792 1792 1120 448 112 16 0
八維正軸體英语8-orthoplex {3,3,3,3,3,3,4} 16 112 448 1120 1792 1792 1024 256 0
8-simplex t0.svg
八維單體英语8-simplex
8-cube.svg
八維超立方體英语8-cube
8-orthoplex.svg
八維正軸體英语8-orthoplex

九維编辑

名稱 施萊夫利 頂點 4維胞 5維胞 維峰 維脊 維面 χ
九維單體英语9-simplex {38} 10 45 120 210 252 210 120 45 10 2
九維超立方體英语9-cube {4,37} 512 2304 4608 5376 4032 2016 672 144 18 2
九維正軸體英语9-orthoplex {37,4} 18 144 672 2016 4032 5376 4608 2304 512 2
9-simplex t0.svg
九維單體英语9-simplex
9-cube.svg
九維超立方體英语9-cube
9-orthoplex.svg
九維正軸體英语9-orthoplex

十維编辑

名稱 施萊夫利 頂點 4維胞 5維胞 6維胞 維峰 維脊 維面 χ
十維單體 {39} 11 55 165 330 462 462 330 165 55 11 0
十維超立方體英语10-cube {4,38} 1024 5120 11520 15360 13440 8064 3360 960 180 20 0
十維正軸體英语10-orthoplex {38,4} 20 180 960 3360 8064 13440 15360 11520 5120 1024 0
10-simplex t0.svg
十維單體
10-cube.svg
十維超立方體英语10-cube
10-orthoplex.svg
十維正軸體英语10-orthoplex

十一維编辑

名稱 施萊夫利 頂點 4維胞 5維胞 6維胞 7維胞 維峰 維脊 維面 χ
十一維單體 {310} 12 66 220 495 792 924 792 495 220 66 12 2
十一維超立方體 {4,39} 2048 11264 28160 42240 42240 29568 14784 5280 1320 220 22 2
十一維正軸體 {39,4} 22 220 1320 5280 14784 29568 42240 42240 28160 11264 2048 2
11-simplex graph.png
十一維單體
11-cube.svg
十一維超立方體
22-simplex graph.svg
十一維正軸體

十二維编辑

名稱 施萊夫利 頂點 4維胞 5維胞 6維胞 7維胞 8維胞 維峰 維脊 維面 χ
十二維單體 {311} 13 78 286 715 1287 1716 1716 1287 715 286 78 13 0
十二維超立方體 {4,310} 4096 24576 67584 112640 126720 101376 59136 25344 7920 1760 264 24 0
十二維正軸體 {310,4} 24 264 1760 7920 25344 59136 101376 126720 112640 67584 24576 4096 0
12-simplex graph.png
十二維單體
24-simplex graph.svg
十二正軸體

更高維度编辑

種類 維度 名稱 施萊夫利 頂點 維峰 維脊 維面 χ
单纯形 13 十三維單體 {312} 14 91 364 364 91 14 2
14 十四維單體 {313} 15 105 455 455 105 15 0
15 十五維單體 {314} 16 120 560 560 120 16 2
16 十六維單體 {315} 17 136 680 680 136 17 0
17 十七維單體 {316} 18 153 816 816 153 18 2
18 十八維單體 {317} 19 171 969 969 171 19 0
19 十九維單體 {318} 20 190 1140 1140 190 20 2
20 二十維單體 {319} 21 210 1330 1330 210 21 0
超方形 13 十三維超立方體 {4,311} 8192 53248 159744 2288 312 26 2
14 十四維超立方體 {4,312} 16384 114688 372736 2912 364 28 0
15 十五維超立方體 {4,313} 32768 245760 860160 3640 420 30 2
16 十六維超立方體 {4,314} 65536 524288 1966080 4480 480 32 0
17 十七維超立方體 {4,315} 131072 1114112 4456448 5440 544 34 2
18 十八維超立方體 {4,316} 262144 2359296 10027008 6528 612 36 0
19 十九維超立方體 {4,317} 524288 4980736 22413312 7752 684 38 2
20 二十維超立方體 {4,318} 1048576 10485760 49807360 9120 760 40 0
正轴形 13 十三維正軸體 {311,4} 26 312 2288 159744 53248 8192 2
14 十四維正軸體 {312,4} 28 364 2912 372736 114688 16384 0
15 十五維正軸體 {313,4} 30 420 3640 860160 245760 32768 2
16 十六維正軸體 {314,4} 32 480 4480 1966080 524288 65536 0
17 十七維正軸體 {315,4} 34 544 5440 4456448 1114112 131072 2
18 十八維正軸體 {316,4} 36 612 6528 10027008 2359296 262144 0
19 十九維正軸體 {317,4} 38 684 7752 22413312 4980736 524288 2
20 二十維正軸體 {318,4} 40 760 9120 49807360 10485760 1048576 0

n維正非凸多胞形编辑

從五維開始就都不存在任何非凸多胞形。

正無窮多胞形编辑

一維编辑

密鋪编辑

對應的歐幾里得密鋪只有一種,密鋪於一維歐幾里得空間,即直線,即正無限邊形。其施萊夫利符號以{∞}表示、考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagramnode_1 infin node 表示。

該鑲嵌是由一維正圖形「線段」(即二維二邊形)完成一維歐幾里得空間的密鋪。

...Regular apeirogon.svg...

雙曲密鋪编辑

對應的雙曲密鋪只有一種,即由一維正圖形「線段」完成一維羅氏空間(即二維雙曲線)的密鋪,類似於無限邊形,稱為超無限邊形,但又因為它是發散的,因此又稱為偽多邊形。在施萊夫利符號以{iπ/λ}表示、考克斯特符号英语Coxeter-Dynkin diagramnode_1 ultra node 表示。

Regular Pseudogon.png

二維编辑

平面正鑲嵌圖编辑

名稱 正方形鑲嵌 正三角形鑲嵌 正六邊形鑲嵌
對稱群英语List of planar symmetry groups#Wallpaper groups p4m, [4,4], (*442) p6m, [6,3], (*632)
施萊夫利 {p,q} {4,4} {3,6} {6,3}
考克斯特記號英语Coxeter-Dynkin diagram node_1 4 node 4 node  node 6 node 3 node_1  node_1 6 node 3 node 
圖像 Uniform tiling 44-t0.svg Uniform tiling 63-t2.png Uniform tiling 63-t0.png

雙曲凸正鑲嵌圖编辑

雙曲正鑲嵌圖
球面 (退化/柏拉圖)/平面/雙曲面 (龐加萊圓盤緊湊/仿緊湊/非緊湊) 鑲嵌圖與其施萊夫利符號
p \ q 2 3 4 5 6 7 8 ... ... iπ/λ
2 Spherical digonal hosohedron.png
{2,2}
node_1 2 node 2 node 
Spherical trigonal hosohedron.png
{2,3}
node_1 2 node 3 node 
Spherical square hosohedron.png
{2,4}
node_1 2 node 4 node 
Spherical pentagonal hosohedron.png
{2,5}
node_1 2 node 5 node 
Spherical hexagonal hosohedron.png
{2,6}
node_1 2 node 6 node 
Spherical heptagonal hosohedron.png
{2,7}
node_1 2 node 7 node 
Spherical octagonal hosohedron.png
{2,8}
node_1 2 node 8 node 
Apeirogonal hosohedron.png
{2,∞}
node_1 2 node infin node 
H2 tiling 22i-4.png
{2,iπ/λ}
node_1 2 node ultra node 
3 Trigonal dihedron.png

{3,2}
node_1 3 node 2 node 
Uniform tiling 332-t0-1-.png
正四面體
{3,3}
node_1 3 node 3 node 
Uniform tiling 432-t2.png
正八面體
{3,4}
node_1 3 node 4 node 
Uniform tiling 532-t2.png
正二十面體
{3,5}
node_1 3 node 5 node 
Uniform tiling 63-t2.png
三角鑲嵌
{3,6}
node_1 3 node 6 node 
Uniform tiling 37-t0.png

{3,7}
node_1 3 node 7 node 
Uniform tiling 38-t0.png

{3,8}
node_1 3 node 8 node 
H2 tiling 23i-4.png

{3,∞}
node_1 3 node infin node 
H2 tiling 23j12-4.png

{3,iπ/λ}
node_1 3 node ultra node 
4 Tetragonal dihedron.png

{4,2}
node_1 4 node 2 node 
Uniform tiling 432-t0.png
立方體
{4,3}
node_1 4 node 3 node 
Uniform tiling 44-t0.svg
方形鑲嵌
{4,4}
node_1 4 node 4 node 
Uniform tiling 45-t0.png

{4,5}
node_1 4 node 5 node 
Uniform tiling 46-t0.png

{4,6}
node_1 4 node 6 node 
Uniform tiling 47-t0.png

{4,7}
node_1 4 node 7 node 
Uniform tiling 48-t0.png

{4,8}
node_1 4 node 8 node 
H2 tiling 24i-4.png

{4,∞}
node_1 4 node infin node 
H2 tiling 2412j-4.png

{4,iπ/λ}
node_1 4 node ultra node 
5 Pentagonal dihedron.png

{5,2}
node_1 5 node 2 node 
Uniform tiling 532-t0.png
十二面體
{5,3}
node_1 5 node 3 node 
Uniform tiling 54-t0.png

{5,4}
node_1 5 node 4 node 
Uniform tiling 55-t0.png

{5,5}
node_1 5 node 5 node 
Uniform tiling 56-t0.png

{5,6}
node_1 5 node 6 node 
Uniform tiling 57-t0.png

{5,7}英语Order-7 pentagonal tiling
node_1 5 node 7 node 
Uniform tiling 58-t0.png

{5,8}英语Order-8 pentagonal tiling
node_1 5 node 8 node 
H2 tiling 25i-4.png

{5,∞}
node_1 5 node infin node 
H2 tiling 2512j-4.png

{5,iπ/λ}
node_1 5 node ultra node 
6 Hexagonal dihedron.png

{6,2}
node_1 6 node 2 node 
Uniform tiling 63-t0.png
六角鑲嵌
{6,3}
node_1 6 node 3 node 
Uniform tiling 64-t0.png

{6,4}
node_1 6 node 4 node 
Uniform tiling 65-t0.png

{6,5}
node_1 6 node 5 node 
Uniform tiling 66-t2.png

{6,6}
node_1 6 node 6 node 
Uniform tiling 67-t0.png

{6,7}英语Order-7 hexagonal tiling
node_1 6 node 7 node 
Uniform tiling 68-t0.png

{6,8}
node_1 6 node 8 node 
H2 tiling 26i-4.png

{6,∞}英语Infinite-order hexagonal tiling
node_1 6 node infin node 
H2 tiling 2612j-4.png

{6,iπ/λ}
node_1 6 node ultra node 
7
{7,2}
node_1 7 node 2 node 
Uniform tiling 73-t0.png
{7,3}
node_1 7 node 3 node 
Uniform tiling 74-t0.png
{7,4}
node_1 7 node 4 node 
Uniform tiling 75-t0.png
{7,5}英语Order-5 heptagonal tiling
node_1 7 node 5 node 
Uniform tiling 76-t0.png
{7,6}英语Order-6 heptagonal tiling
node_1 7 node 6 node 
Uniform tiling 77-t2.png
{7,7}
node_1 7 node 7 node 
Uniform tiling 78-t0.png
{7,8}英语Order-8 heptagonal tiling
node_1 7 node 8 node 
H2 tiling 27i-4.png
{7,∞}英语Infinite-order heptagonal tiling
node_1 7 node infin node 
{7,iπ/λ}
node_1 7 node ultra node 
8
{8,2}
node_1 8 node 2 node 
Uniform tiling 83-t0.png
{8,3}
node_1 8 node 3 node 
Uniform tiling 84-t0.png
{8,4}
node_1 8 node 4 node 
Uniform tiling 85-t0.png
{8,5}英语Order-5 octagonal tiling
node_1 8 node 5 node 
Uniform tiling 86-t0.png
{8,6}
node_1 8 node 6 node 
Uniform tiling 87-t0.png
{8,7}英语Order-7 octagonal tiling
node_1 8 node 7 node 
Uniform tiling 88-t2.png
{8,8}
node_1 8 node 8 node 
H2 tiling 28i-4.png
{8,∞}英语Infinite-order octagonal tiling
node_1 8 node infin node 
{8,iπ/λ}
node_1 8 node ultra node 
E2 tiling 22i-1.png
{∞,2}
node_1 infin node 2 node 
H2 tiling 23i-1.png
{∞,3}
node_1 infin node 3 node 
H2 tiling 24i-1.png
{∞,4}
node_1 infin node 4 node 
H2 tiling 25i-1.png
{∞,5}
node_1 infin node 5 node 
H2 tiling 26i-1.png
{∞,6}英语Order-6 apeirogonal tiling
node_1 infin node 6 node 
H2 tiling 27i-1.png
{∞,7}英语Order-7 apeirogonal tiling
node_1 infin node 7 node 
H2 tiling 28i-1.png
{∞,8}英语Order-8 apeirogonal tiling
node_1 infin node 8 node 
H2 tiling 2ii-1.png
{∞,∞}
node_1 infin node infin node 
H2 tiling 2i12j-4.png
{∞,iπ/λ}
node_1 infin node ultra node 
iπ/λ H2 tiling 22i-1.png
{iπ/λ,2}
node_1 ultra node 2 node 
H2 tiling 2312j-1.png
{iπ/λ,3}
node_1 ultra node 3 node 
H2 tiling 2412j-1.png
{iπ/λ,4}
node_1 ultra node 4 node 
H2 tiling 2512j-1.png
{iπ/λ,5}
node_1 ultra node 5 node 
H2 tiling 2612j-1.png
{iπ/λ,6}
node_1 ultra node 6 node 
{iπ/λ,7}
node_1 ultra node 7 node 
{iπ/λ,8}
node_1 ultra node 8 node 
H2 tiling 2i12j-1.png
{iπ/λ,∞}
node_1 ultra node infin node 
H2 tiling 29j9j-1.png
{iπ/λ,iπ/λ}
node_1 ultra node ultra node 

雙曲星形正鑲嵌圖编辑

名稱 施萊夫利符號 考克斯特符號英语Coxeter-Dynkin diagram 圖像 面的種類
{p}
頂點圖
{q}
密度英语Density (polytope) 對稱 對偶
七階七角星鑲嵌 {7/2,7} node_1 7 rat d2 node 7 node  Hyperbolic tiling 7-2 7.png {7/2}
Star polygon 7-2.svg
{7}
Heptagon.svg
3 *732
[7,3]
二分之七階七邊形鑲嵌
二分之七階七邊形鑲嵌 {7,7/2} node_1 7 node 7 rat d2 node  Hyperbolic tiling 7 7-2.png {7}
Heptagon.svg
{7/2}
Star polygon 7-2.svg
3 *732
[7,3]
七階七角星鑲嵌
九階九角星鑲嵌 {9/2,9} node_1 9 rat d2 node 9 node  Hyperbolic tiling 9-2 9.png {9/2}
Star polygon 9-2.svg
{9}
Nonagon.svg
3 *932
[9,3]
二分之九階九邊形鑲嵌
二分之九階九邊形鑲嵌 {9,9/2} node_1 9 node 9 rat d2 node  Hyperbolic tiling 9 9-2.png {9}
Nonagon.svg
{9/2}
Star polygon 9-2.svg
3 *932
[9,3]
九階九角星鑲嵌
十一階十一角星鑲嵌 {11/2,11} node_1 11 rat d2 node 11 node  Order-11 hendecagrammic tiling.png {11/2}
Star polygon 11-2.svg
{11}
Hendecagon.svg
3 *11.3.2
[11,3]
二分之十一階十一邊形鑲嵌
二分之十一階十一邊形鑲嵌 {11,11/2} node_1 11 node 11 rat d2 node  Hendecagrammic-order hendecagonal tiling.png {11}
Hendecagon.svg
{11/2}
Star polygon 11-2.svg
3 *11.3.2
[11,3]
十一階十一角星鑲嵌
pp角星鑲嵌 {p/2,p} node_1 p rat d2 node p node    {p/2} {p} 3 *p32
[p,3]
二分之pp邊形鑲嵌
二分之pp邊形鑲嵌 {p,p/2} node_1 p node p rat d2 node    {p} {p/2} 3 *p32
[p,3]
pp角星鑲嵌
...
無限階無限角星鑲嵌[註 11] {∞/2,∞} node_1 infin rat d2 node infin node  Infinite-order apeirogrammic tiling.png {∞/2} {∞} 3 *∞.3.2
[∞,3]
二分之無限階無限邊形鑲嵌[註 11]
二分之無限階無限邊形鑲嵌[註 11] {∞,∞/2} node_1 infin node infin rat d2 node  Apeirogrammic-order apeirogonal tiling.png {∞} {∞/2} 3 *∞.3.2
[∞,3]
無限階無限角星鑲嵌[註 11]

三維编辑

立方體堆砌{4,3,4}的邊骨架

三維空間中只有一種正堆砌體,即立方體堆砌{4, 3, 4}:[7]

名稱 施萊夫利
{p,q,r}
考克斯特英语Coxeter-Dynkin diagram
node p node q node r node 

{p,q}

{p}
邊圖
{r}
頂點圖
{q,r}
χ 對偶
立方體堆砌 {4,3,4} node_1 4 node 3 node 4 node  {4,3} {4} {4} {3,4} 0 自身對偶

四維编辑

名稱 施萊夫利
{p,q,r,s}
維面
{p,q,r}

{p,q}

{p}
面圖
{s}
邊圖
{r,s}
頂點圖
{q,r,s}
對偶
超立方體堆砌 {4,3,3,4} {4,3,3} {4,3} {4} {4} {3,4} {3,3,4} 自身對偶
正十六胞體堆砌 {3,3,4,3} {3,3,4} {3,3} {3} {3} {4,3} {3,4,3} {3,4,3,3}
正二十四胞體堆砌 {3,4,3,3} {3,4,3} {3,4} {3} {3} {3,3} {4,3,3} {3,3,4,3}
Tesseractic tetracomb.png
超立方體堆砌
Demitesseractic tetra hc.png
正十六胞體堆砌
Icositetrachoronic tetracomb.png
正二十四胞體堆砌

五維编辑

五維空間的正堆砌僅有五維超立方體堆砌{4,3,3,3,4}[26]

名稱 施萊夫利
{p,q,r,s,t}
考克斯特英语Coxeter-Dynkin diagram
node p node q node r node s node t node 
維面
{p,q,r,s}
維脊
{p,q,r}

{p,q}

{p}
邊圖
{t}
頂點圖
{s,t}
對偶
五維超立方體堆砌 {4,3,3,3,4} node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 4 node  {4,3,3,3} {4,3,3} {4,3} {4} {4} {3,4} 自身對偶

六維以上编辑

δn 維度 名稱 施萊夫利 考克斯特英语Coxeter-Dynkin diagram
原位
{∞}n
(2m色, m<n)

{4,3n-1,4}
(1色、n色)
網格
{4,3n-4,31,1}
(2色)
δ6 五維(退化六維) 五維超立方體堆砌英语5-cube honeycomb {∞}5
{4,33,4}
{4,32,31,1}
labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10  node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 4 node 
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 4 node_1 
node_1 4 node 3 node 3 node split1 nodes 
δ7 六維(退化七維) 六維超立方體堆砌英语6-cube honeycomb {∞}6
{4,34,4}
{4,33,31,1}
labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10  node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node 4 node 
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node 4 node_1 
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node split1 nodes 
δ8 七維(退化八維) 七維超立方體堆砌英语7-cube honeycomb {∞}7
{4,35,4}
{4,34,31,1}
labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10  node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node 3 node 4 node 
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node 3 node 4 node_1 
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node split1 nodes 
δ9 八維(退化九維) 八維超立方體堆砌英语8-cube honeycomb {∞}8
{4,36,4}
{4,35,31,1}
labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10 2 labelinfin branch_10  node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node 3 node 3 node 4 node 
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node 3 node 3 node 4 node_1 
node_1 4 node 3 node 3 node 3 node 3 node 3 node split1 nodes 
 
δn n-1維(退化n維) n-1維超立方體堆砌 {∞}n
{4,3n-3,4}
{4,3n-4,31,1}
...

雙曲编辑

六維或以上的維度皆不存在緊空間與仿緊空間的雙曲堆砌。不過,任何的{p,q,r,s,...}形式(其中p,q,r,s,...是大於二的自然數或無限大)以上並不包括n維空間的非緊鑲嵌。

非緊鑲嵌编辑
非緊鑲嵌的考克斯特群
總數
三維(退化四維) [3,3,7] ... [∞,∞,∞]: node 3 node 3 node 7 node  ... node infin node infin node infin node 

[4,3[3]] ... [∞,∞[3]]: node 4 node split1 branch  ... node infin node split1-ii branch labelinfin 
[5,41,1] ... [∞1,1,1]: node 5 node split1-44 nodes  ... node infin node split1-ii nodes 
... [(5,4,3,3)] ... [∞[4]]: ... label5 branch 4a3b branch  ... labelinfin branch iaib branch labelinfin 
... [4[]×[]] ... [∞[]×[]]: ... node split1-ii-i branch split2-ii node 
... [4[3,3]] ... [∞[3,3]]

四維(退化五維) 186 ...[3[3,3,3]]:pent  ...
五維(退化六維) 66
六維(退化七維) 36 [31,1,1,1,1,1]: node branch3 splitsplit2 node splitsplit1 branch3 node  ...
七維(退化八維) 13

[3,3,3[6]]:node 3 node 3 node split1 nodes 3ab nodes split2 node 
[3,3[6],3]:node 3 node split1 nodes 3ab nodes split2 node 3 node 
[3,3[2+4],3]:nodea 3a branch 3ab nodes 3ab branch 3a nodea 
[3,3[1+5],3]:nodes 3ab branch 3ab nodes 3ab branch 
[3[ ]e×[3]]:node splitsplit1 nodeabc 3abc nodeabc splitsplit2 node 

[4,3,3,33,1]:nodea 4a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 
[31,1,3,33,1]:nodea 3a branch 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 
[3,(3,3,4)1,1]:nodea 4a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 4a nodea 
nodea 3a branch 3a branch 3a nodea 3a nodea 4a nodea 
nodea 3a branch 3a branch 3a branch 3a nodea 
[32,1,3,32,1]:nodea 3a nodea 3a branch 3a branch 3a nodea 3a nodea 

[4,3,3,32,2]:node 4 node 3 node 3 node split1 nodes 3ab nodes 
[31,1,3,32,2]:nodes split2 node 3 node split1 nodes 3ab nodes 

八維(退化九維) 10

[3,3[3+4],3]:nodea 3a branch 3ab nodes 3ab nodes split2 node 3 node 
[3,3[9]]:node 3 node split1 nodes 3ab nodes 3ab nodes 3ab branch 
[3,3[2+5],3]:nodea 3a branch 3ab nodes 3ab nodes split5b nodes 

[32,1,32,32,1]:nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea  [33,1,33,4]:nodea 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 4a nodea 

[33,1,3,3,31,1]:nodea 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a branch 3a nodea 

[33,3,2]:nodes 3ab nodes 3ab nodes split2 node 3 node 3 node 

[32,2,4]:nodes 3ab nodes split2 node 3 node 3 node 3 node 3 node 
[32,2,33,4]:nodes 3ab nodes split2 node 3 node 3 node 3 node 4 node 
[32,2,3,3,31,1]:nodes 3ab nodes split2 node 3 node 3 node split1 nodes 

九維(退化十維) 8 [3,3[8],3]:node 3 node split1 nodes 3ab nodes 3ab nodes split2 node 3 node 

[3,3[3+5],3]:nodea 3a branch 3ab nodes 3ab nodes 3ab branch 3a nodea 
[3,3[9]]:node 3 node split1 nodes 3ab nodes 3ab nodes 3ab branch 

[32,1,33,32,1]:nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea  [35,3,1]:nodea 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 

[33,1,34,4]:nodea 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 4a nodea 
[33,1,33,31,1]:nodea 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 

[34,4,1]:nodes 3ab nodes 3ab nodes 3ab nodes split2 node 3 node 
十維(退化十一維) 4 [32,1,34,32,1]:nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea  [32,1,36,4]:nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 4a nodea 

[32,1,35,31,1]:nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 

[37,2,1]:nodea 3a nodea 3a branch 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 3a nodea 

複合正圖形编辑

二維複合正多邊形编辑

n=2..10, nk≤30的複合正多邊形
Regular star figure 2(2,1).svg
2{2}
Regular star figure 3(2,1).svg
3{2}
Regular star figure 4(2,1).svg
4{2}
Regular star figure 5(2,1).svg
5{2}
Regular star figure 6(2,1).svg
6{2}
Regular star figure 7(2,1).svg
7{2}
Regular star figure 8(2,1).svg
8{2}
Regular star figure 9(2,1).svg
9{2}
Regular star figure 10(2,1).svg
10{2}
Regular star figure 11(2,1).svg
11{2}
Regular star figure 12(2,1).svg
12{2}
Regular star figure 13(2,1).svg
13{2}
Regular star figure 14(2,1).svg
14{2}
Regular star figure 15(2,1).svg
15{2}
Regular star figure 2(3,1).svg
2{3}
Regular star figure 3(3,1).svg
3{3}
Regular star figure 4(3,1).svg
4{3}
Regular star figure 5(3,1).svg
5{3}
Regular star figure 6(3,1).svg
6{3}
Regular star figure 7(3,1).svg
7{3}
Regular star figure 8(3,1).svg
8{3}
Regular star figure 9(3,1).svg
9{3}
Regular star figure 10(3,1).svg
10{3}
Regular star figure 2(4,1).svg
2{4}
Regular star figure 3(4,1).svg
3{4}
Regular star figure 4(4,1).svg
4{4}
Regular star figure 5(4,1).svg
5{4}
Regular star figure 6(4,1).svg
6{4}
Regular star figure 7(4,1).svg
7{4}
Regular star figure 2(5,1).svg
2{5}
Regular star figure 3(5,1).svg
3{5}
Regular star figure 4(5,1).svg
4{5}
Regular star figure 5(5,1).svg
5{5}
Regular star figure 6(5,1).svg
6{5}
Regular star figure 2(5,2).svg
2{5/2}
Regular star figure 3(5,2).svg
3{5/2}
Regular star figure 4(5,2).svg
4{5/2}
Regular star figure 5(5,2).svg
5{5/2}
Regular star figure 6(5,2).svg
6{5/2}
Regular star figure 2(6,1).svg
2{6}
Regular star figure 3(6,1).svg
3{6}
Regular star figure 4(6,1).svg
4{6}
Regular star figure 5(6,1).svg
5{6}
Regular star figure 2(7,1).svg
2{7}
Regular star figure 3(7,1).svg
3{7}
Regular star figure 4(7,1).svg
4{7}
Regular star figure 2(7,2).svg
2{7/2}
Regular star figure 3(7,2).svg
3{7/2}
Regular star figure 4(7,2).svg
4{7/2}
Regular star figure 2(7,3).svg
2{7/3}
Regular star figure 3(7,3).svg
3{7/3}
Regular star figure 4(7,3).svg
4{7/3}
Regular star figure 2(8,1).svg
2{8}
Regular star figure 3(8,1).svg
3{8}
Regular star figure 2(8,3).svg
2{8/3}
Regular star figure 3(8,3).svg
3{8/3}
Regular star figure 2(9,1).svg
2{9}
Regular star figure 3(9,1).svg
3{9}
Regular star figure 2(9,2).svg
2{9/2}
Regular star figure 3(9,2).svg
3{9/2}
Regular star figure 2(9,4).svg
2{9/4}
Regular star figure 3(9,4).svg
3{9/4}
Regular star figure 2(10,1).svg
2{10}
Regular star figure 3(10,1).svg
3{10}
Regular star figure 2(10,3).svg
2{10/3}
Regular star figure 3(10,3).svg
3{10/3}
Regular star figure 2(11,1).svg
2{11}
Regular star figure 2(11,2).svg
2{11/2}
Regular star figure 2(11,3).svg
2{11/3}
Regular star figure 2(11,4).svg
2{11/4}
Regular star figure 2(11,5).svg
2{11/5}
Regular star figure 2(12,1).svg
2{12}
Regular star figure 2(12,5).svg
2{12/5}
Regular star figure 2(13,1).svg
2{13}
Regular star figure 2(13,2).svg
2{13/2}
Regular star figure 2(13,3).svg
2{13/3}
Regular star figure 2(13,4).svg
2{13/4}
Regular star figure 2(13,5).svg
2{13/5}
Regular star figure 2(13,6).svg
2{13/6}
Regular star figure 2(14,1).svg
2{14}
Regular star figure 2(14,3).svg
2{14/3}
Regular star figure 2(14,5).svg
2{14/5}
Regular star figure 2(15,1).svg
2{15}英语Triacontagon
Regular star figure 2(15,2).svg
2{15/2}
Regular star figure 2(15,4).svg
2{15/4}
Regular star figure 2(15,7).svg
2{15/7}

抽象正圖形编辑

多面體 DU36 medial rhombic triacontahedron.png
內側菱形三十面體
Dodecadodecahedron.png
十二合十二面體
DU41 medial triambic icosahedron.png
內側三角星化二十面體
Ditrigonal dodecadodecahedron.png
雙三斜十二面體
Excavated dodecahedron.png
凹五角錐十二面體
頂點圖 {5}, {5/2}
Regular polygon 5.svgPentagram green.svg
(5.5/2)2
Dodecadodecahedron vertfig.png
{5}, {5/2}
Regular polygon 5.svgPentagram green.svg
(5.5/3)3
Ditrigonal dodecadodecahedron vertfig.png
Medial triambic icosahedron face.png
30個菱形
Rhombus definition2.svg
12個五邊形
12個五角星
Regular polygon 5.svgPentagram green.svg
20個六邊形
Medial triambic icosahedron face.png
12個五邊形
12個五角星
Regular polygon 5.svgPentagram green.svg
20個六邊形
Star hexagon face.png
鑲嵌 Uniform tiling 45-t0.png
{4, 5}
Uniform tiling 552-t1.png
{5, 4}
Uniform tiling 65-t0.png
{6, 5}
Uniform tiling 553-t1.png
{5, 6}
Uniform tiling 66-t2.png
{6, 6}
χ −6 −6 −16 −16 −20

參見编辑

註釋编辑

 1. ^ 比如多邊形、多面體這種包圍有限空間的圖形
 2. ^ 退化的形狀,比如退化成平面的多面體,無法包圍住一個有限空間的圖形
 3. ^ 退化的形狀,但是由於發散因此也無法包圍住一個有限空間的圖形
 4. ^ 多個形狀組成的幾何圖形,例如二複合三角形(六角星)
 5. ^ -1維度就是空集合
 6. ^ 沒有任何一種維度存在平面的星形正鑲嵌、密鋪或堆砌。
 7. ^ 空多胞形
 8. ^ 點可以密鋪於零維空間
 9. ^
 10. ^ 即使一百萬邊形被畫成地球一樣大,也很難與圓形區分。
 11. ^ 11.0 11.1 11.2 11.3 此無限為奇數的極限

參考文獻编辑

 1. Coxeter, The Beauty of Geometry: Twelve Essays, Dover Publications, 1999 ISBN 0-486-40919-8 (Chapter 10: Regular honeycombs in hyperbolic space, Summary tables II,III,IV,V, pp. 212–213) [1]页面存档备份,存于互联网档案馆PDF
 2. D. M. Y. Sommerville, An Introduction to the Geometry of n Dimensions. New York, E. P. Dutton, 1930. 196 pp. (Dover Publications edition, 1958) Chapter X: The Regular Polytopes
 1. ^ 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 George Maxwell, Sphere Packings and Hyperbolic Reflection Groups Archive.is存檔,存档日期2013-06-30, JOURNAL OF ALGEBRA 79,78-97 (1982)
 2. ^ Hao Chen, Jean-Philippe Labbé, Lorentzian Coxeter groups and Boyd-Maxwell ball packings, http://arxiv.org/abs/1310.8608页面存档备份,存于互联网档案馆
 3. ^ Wolcott, Luke; McTernan, Elizabeth. Imagining Negative-Dimensional Space (PDF). Bosch, Robert; McKenna, Douglas; Sarhangi, Reza (编). Proceedings of Bridges 2012: Mathematics, Music, Art, Architecture, Culture. Phoenix, Arizona, USA: Tessellations Publishing: 637–642. 2012 [10 July 2015]. ISBN 978-1-938664-00-7. ISSN 1099-6702. (原始内容 (PDF)存档于2015-06-26). 
 4. ^ 4.0 4.1 McMullen, Peter; Schulte, Egon, Abstract Regular Polytopes 1st, Cambridge University Press, December 2002, ISBN 0-521-81496-0 
 5. ^ zero dimensional. planetmath.org. [2015-06-06]. (原始内容存档于2015-06-24). 
 6. ^ Hazewinkel, Michiel. Encyclopaedia of Mathematics, Volume 3. Kluwer Academic Publishers. 1989: 190 [2016-07-15]. (原始内容存档于2019-09-05). 
 7. ^ 7.0 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Coxeter, Regular Polytopes, 3rd. ed., Dover Publications, 1973. ISBN 0-486-61480-8. (Tables I and II: Regular polytopes and honeycombs, pp. 294–296)
 8. ^ Coxeter Regular Polytopes(1973)[7], p. 129
 9. ^ Abstract Regular Polytopes(2002)[4], p. 30
 10. ^ Johnson (2012), p. 86
 11. ^ Coxeter Regular Polytopes(1973)[7], p. 120
 12. ^ Coxeter Regular Polytopes(1973)[7], p. 124
 13. ^ Richelot, Friedrich Julius. De resolutione algebraica aequationis X257 = 1, sive de divisione circuli per bisectionem anguli septies repetitam in partes 257 inter se aequales commentatio coronata. Journal für die reine und angewandte Mathematik. 1832, 9: pp. 1–26, 146–161, 209–230, 337–358 (拉丁语). 
 14. ^ Coxeter, H. S. M. Introduction to Geometry 2nd ed. New York: Wiley. February 1989. ISBN 978-0-471-50458-0. 
 15. ^ Hermes, Johann Gustav. Ueber die Teilung des Kreises in 65537 gleiche Teile. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (Göttingen). 1894, 3: pp. 170–186 (德语). 
 16. ^ Hermes, Johann Gustav. Ueber die Teilung des Kreises in 65537 gleiche Teile. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse (Göttingen). 1894, 3: pp. 170–186 [2016-08-10]. (原始内容存档于2017-01-11) (德语). 
 17. ^ Weisstein, Eric W. (编). 257-gon. at MathWorld--A Wolfram Web Resource. Wolfram Research, Inc. (英语). 
 18. ^ Weisstein, Eric W. (编). 65537-gon. at MathWorld--A Wolfram Web Resource. Wolfram Research, Inc. (英语). 
 19. ^ Darling, David J., The universal book of mathematics: from Abracadabra to Zeno's paradoxes, John Wiley & Sons, 2004. Page 249. ISBN 0-471-27047-4.
 20. ^ Russell, Bertrand, History of Western Philosophy页面存档备份,存于互联网档案馆, reprint edition, Routledge, 2004, p. 202, ISBN 0-415-32505-6.
 21. ^ Coxeter, Introduction to geometry, 1969, Second edition, sec 21.3 Regular maps, p. 386-388
 22. ^ Weisstein, Eric W. (编). Digon. at MathWorld--A Wolfram Web Resource. Wolfram Research, Inc. (英语). 
 23. ^ Weisstein, Eric W. (编). Pentagram. at MathWorld--A Wolfram Web Resource. Wolfram Research, Inc. (英语). 
 24. ^ Regular Skew Polyhedra in three and four dimensions and their topological analogues, Proceedings of the London Mathematics Society, Ser. 2, Vol 43, 1937.
 25. ^ Coxeter Regular Polytopes(1973)[7], Table I: Regular polytopes, (iii) The three regular polytopes in n dimensions (n>=5), pp. 294–295.
 26. ^ Coxeter Regular Polytopes(1973)[7], p. 296, Table II: Regular honeycombs

外部連結编辑