Help:南非語國際音標

以下给出维基百科条目中以國際音標表示南非語读音的方法。欲查看在条目中添加国际音标符号的指引,请见{{IPA-af}}。

辅音
国际音标 字母组合
b beet
d dak
f fiets, ver
ɦ hoekom
j jas
k kat
l land
m mens
n nek
ŋ eng
p pen, rib, lip
r ras
s sak, seep
ʃ sjabloon, chef
t tak, hond
Tsjechië
tjek
χ generaal, weg
v wang
ʒ jury
ʔ beëindig
[bəˈʔəindəχ]
Jakarta
ɡ ghries[註 1], gholf
z Zoeloe
重音
ˈ vóórkom [ˈfʊərkɔm]
ˌ voorkóm [ˌfʊərˈkɔm]
元音
国际音标 字母组合
單元音
a bad
ɑː aap
æ vertrek, sel, geld, veld
æː perd, wêreld, bêre
ɛ met, wenner, Bester
ɛː nè
hê
ə vis, hemel, vanaand[註 2]
əː wîe[註 3]
i diep
spieël, bier[註 4]
ɔ bot
ɔː môre[註 5]
œ hut
œː rûe[註 5]
u hoed
koeël, moer[註 4]
y fuut
muur[註 4]
ãː dans
ɛ̃ː mens
ɔ̃ː spons
双元音
ai baie
ɑːi draai
əi byt
ɪə beet, esel
ɪø neus
iu sneeu
oːi nooi
œi buit
œu jou, dou
ʊə boot

注释 编辑

  1. ^ 南非语没有/ɡ//ɡ/只出现在gholf等借词中,或/k/音浊化,如sakdoek [ˈsaɡduk]时出现。/ɡ/亦是/χ/的音位变体。
  2. ^ 在某些词,如vanaand中,/ə/的非重读音位变体写作aDonaldson (1993:4, 6頁))。
  3. ^ /əː/只在该词中出现(Donaldson (1993:7頁))。
  4. ^ 4.0 4.1 4.2 音位/iː//uː/只在spieël和koeël中分别出现。在其它情况下,[iː][uː]/r/前作为/i//u/的音位变体出现。/y//r/前也可发长音为[yː]Donaldson (1993:4–6頁))。
  5. ^ 5.0 5.1 /œː//ɔː/仅在少数词中出现(Donaldson (1993:7頁))。

参考资料 编辑